Zephaniah 3

1Makkalanchchaassi, tunidaagaassinne ba asaa tuggayida Yerusalaame katamaassi aayye7ana! 2I oossinne azazettenna; seerin simmenna; GODAN ammanettenna; ba Xoossaakkokka shiiqenna. 3A giddon de7iya halaqati gudiya gaammotu mala; daannatikka wonttossi ashshennan demmidobaa ubbaa wurssi mirggiya omarssa wanggireellotu mala. 4An de7iya hananabaa yootiyaageeti otoranchchanne genanchcha. A qeesetikka geeshshabaa tunissiyaageeta; qassi eti GODAA higgiyaa banttau injjetiyaagaadan, mirqqidi birshshoosona. 5SHin a giddon de7iya GODAI xillo; i balabaa oottenna; wonttin wonttinkka i ba xillo pirddaa pirddees; ai wonttankka aggi erenna. Gidikkonne, yan de7iya makkalanchchai ainne yeella erenna. 6GODAI hagaadan yaagees; "Taani kawotettata xaissaas; eta gimbbettida sohotikka kolettiichchidosona. Eta katamata issi asinne de7enna ona biitta oottaas; ogetakka ooninne hegaara kanttenna bazzo oottaas. 7Taani hagaa ubbaa Yerusalaamessi oottada, 'Simmi ta asai tana bonchchana; taani seeriyo seeraakka ekkana; taani azazidobaakka dogenna' yaagaas. SHin eti kaseegaappekka yaa yaa bantta oosuwan tuniiddi biidosona" yaagees. 8GODAI hagaadan yaagees, "Ane taani pirddiyo gallassai gakkanaashin, guuttaa takki giite. Aissi giikko, taani deretanne kawotettata shiishshanau qachchaas; shiishshada ta hanqquwaa suuluwaa eta bolli gussana. Sa7ai muleerakka ta hanqquwaa taman xuugettana. 9"He wode taani asa ubbaa haasayaa geeshsha haasayau laammana; yaatin, eti ubbaikka GODAA sunttaa xeegananne issippe ayyo oottana. 10Laalettida ta asati, taayyo tumu goinniyaageeti Toophphiyaa shaafatuppe hefintta baggappe taayyo imotaa ehaana. 11He wode intte ta bolli makkalidi oottido oosotu gaasuwan yeellatekketa; aissi giikko, otorettiyaanne ayyiyaageeta taani intte giddoppe diggarggana. Qassi inttekka hagaappe sinttan ta geeshsha deriyan otorettekketa. 12Taani intte giddoppe bantta huuphiyaa kaushshiyaageetanne ziqqi oottiya asata ashshana; etikka GODAA sunttan ammanettana. 13Israa7eela asaappe attidaageeti iitabaa oottokkona; wordduwaa haasayokkona; eta inxxarssankka cimoi beettenna. Hegaa gishshau, eti heemettananne allaxxana; eta yashissiyaabikka de7enna" yaagees. 14Xiyoone na7ee, mazamuriyaa yexxa! Israa7eela asau, ililite! Yerusalaame na7ee, ne polo wozanaappe ufaitta; ufaittada hashshukka ga! 15GODAI intte bolli pirddido pirddaa aggiis; intte morkketakka diggiis. GODAI, Israa7eela Kawoi, intte giddon de7ees; hagaappe sinttanau inttena yashissiyaabi baawa. 16He gallassi eti Yerusalaame hagaadan yaagana; "Xiyoonee, yayyoppa! Ne kushetikka arggaacoppona. 17GODAI ne Xoossai ne giddon de7ees; i neeyyo xoonuwaa immiya olanchchaa. I nenan ufaittana; i ba siiquwan nena ooraxissana; asai baala gallassi yexxiyoogaadan, i nenan ufaittidoogaa mazamuriyaa yexxidi bessana" yaagana. GODAI hagaadan yaagees; "Hagaappe sinttanau ne bolli bashshai gakkennaadan taani oottana; ne yeellaakka quccana. 19Be7a, he wode taani nena huqqunnidaageeta ubbaa qaxxayana. Taani wobbeta ashshana; laalettidaageetakka shiishshana. Taani eta kaushshaa bonchchuwau laammana; yaatobare sa7an de7iya asa ubbaa matan eta sunttai erettidaagaa gidana. 20He wode taani inttena shiishshana; taani inttena issippe shiishshada zaarana; yaatada taani inttena ishalissiyo wode, intte ha sa7an de7iya asa ubbaa matan bonchchettidaageetanne erettidaageeta gidana" yaagees GODAI.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\