Zephaniah 3:17

17GODAI ne Xoossai ne giddon de7ees; i neeyyo xoonuwaa immiya olanchchaa. I nenan ufaittana; i ba siiquwan nena ooraxissana; asai baala gallassi yexxiyoogaadan, i nenan ufaittidoogaa mazamuriyaa yexxidi bessana" yaagana. GODAI hagaadan yaagees; "Hagaappe sinttanau ne bolli bashshai gakkennaadan taani oottana; ne yeellaakka quccana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More