1 CORINTO 10

1Karuyag ko ipahinumdom ha iyo, kabugtoan, an nahinabo han aton mga kaapoy-apoyan nga nagsunod kan Moises. Pinanalipdan hira ngatanan han dampog, ngan waray hira pagkuri hin pagtabok han Pula nga Dagat. 2Nabunyagan hira ngatanan nga mga sumusunod ni Moises dida han dampog ngan han dagat. 3Nangaon hira ngatanan han amo ngahaw nga espirituhanon nga tinapay, 4ngan nanginom hira ngatanan han amo ngahaw nga espirituhanon nga irimnon. Nanginom hira tikang hadto nga espirituhanon nga bato nga inmupod ha ira; ngan hi Cristo ngahaw adto nga bato. 5Kundi bisan pa ngani, waray malipay an Dyos han kadam-an ha ira, sanglit nagsarang ha kamingawan an ira mga patay nga lawas. 6Niyan ini ngatanan nga mga butang mga pahimangno ha aton, basi diri kita mag-ungara han magraot nga mga butang sugad han ira ginbuhat, 7ngan basi diri kita magsingba hin mga diyosdiyos sugad han ginbuhat hin pira ha ira. Sumala han siring han Kasuratan, “Nanlingkod an mga tawo hin pagkaon ngan pag-inom ngan nanindog hin pagsayaw.” 8Kinahanglan diri kita makighilawas sugad han ginbuhat hin pira ha ira—ngan sulod hin usa ka adlaw baynte tres ka yukot ha ira in nagkamatay. 9Kinahanglan diri naton pagsarihan an Ginoo sugad han ginbuhat hin pira ha ira—ngan pinanmatay hira hin mga halas. 10Kinahanglan diri kamo magngurutob sugad han ginbuhat hin pira ha ira—ngan ginpuo hira han Anghel han Kamatayon. 11Nahinabo ini ngatanan ha ira basi magin susbaranan para han iba, ngan iginsurat ini basi makapahimangno ha aton. Kay nag-uokoy kita ha panahon nga diri na maiha maabot an pagkatapos. 12An bisan hin-o nga naghuhunahuna nga madig-on an iya pagtindog, magbantay nga diri hiya mapukan. 13An ngatanan nga mga pagsulay nga inmabot ha iyo, amo ngahaw nga pagsulay nga naabot ha mga tawo. Kundi nagtutuman gud an Dyos han iya saad, ngan diri hiya matugot nga pagsulayon kamo labaw han iyo gahom hin pag-ato; ha takna nga pagsulayon kamo, tatagan kamo niya hin kusog hin pag-ato, basi matalwas kamo. 14Sanglit, mga hinigugma ko, ayaw kamo pagsingba hin mga diyosdiyos. 15Naghihimangraw ako ha iyo kay kamo may-ada man maupay nga konsensya; paghukmi niyo an akon iginsisiring. 16An kupa han panalangin nga tungod hini aton ginpapasalamatan an Dyos; diri ba kita naangbit han dugo ni Cristo kon nainom kita tikang hini nga kupa? Ngan an tinapay nga aton ginpipinitpinit: diri ba kita naangbit han lawas ni Cristo kon nakaon kita hini nga tinapay? 17Tungod nga uusa la an tinapay, uusa la nga lawas kita ngatanan bisan kon damo, kay naangbit kita ngatanan han amo ngahaw nga tinapay. 18Painoinoha daw an mga Israelita; adton mga nakaon han iginhahalad, nakakaangbit han mga pag-alagad sa Dyos dida ha altar. 19Ano an buot ko sidngon? Nga an diyosdiyos o an pagkaon nga iginhalad ha altar waray la hinungdan? 20Diri! Nasiring ako nga an iginhahalad dida hin diri dyosnon nga altar iginhahalad ngadto ha mga yawa, diri ngadto sa Dyos. Ngan diri ko karuyag nga magin kabulig kamo han mga yawa. 21Diri kamo makakainom tikang han kupa han Ginoo ngan tikang han kupa liwat han mga yawa; diri kamo makakakaon ha lamesa han Ginoo ngan ha lamesa liwat han mga yawa. 22O karuyag ba naton nga mangabugho an Ginoo? Naghuhunahuna ba kita nga labi hin kagamhanan kita kay ha iya? 23Nasiring hira, “Tugot ha aton an pagbuhat hin bisan ano.” Matuod ito, kundi diri ngatanan maupay. “Tugot ha aton an pagbuhat hin bisan ano”—kundi diri ngatanan nakakabulig. 24Kinahanglan waray usa nga magbiling han iya la kalugaringon nga kaupayan, lugod an kaupayan liwat han iba. 25Tugot ha iyo hin pagkaon han bisan ano nga karne nga iginbabaligya ha merkado hin waray pakasupak han iyo konsensya. 26Kay sumala han siring han Kasuratan, “Kanan Ginoo an tuna ngan an ngatanan nga mga butang dinhe ha tuna.” 27Kon dapiton kamo hin diri matinuohon ngan tumangdo kamo hin pagkadto, kaona an igdurot ha iyo hin waray bisan ano nga pakiana, tungod han iyo konsensya. 28Kundi kon may magsumat ha iyo, “Iginhalad ini nga pagkaon ha mga diyosdiyos,” ayaw kamo pagkaon tungod hadton nagsumat ha iyo hito ngan tungod han iyo konsensya— 29buot sidngon diri an iyo kalugaringon nga konsensya, kundi an kanan tawo konsensya. May-ada mapakiana, “Kon sugad, kay ano nga pagpupugngan an akon kagawasan hin pagbuhat, pinaagi han kanan iba konsensya? 30Kon pasalamatan ko an Dyos tungod han akon pagkaon, kay ano nga sususnan ako hiunong han pagkaon nga akon ginpasalamatan?” 31Sanglit bisan ano an pagbuhaton niyo, ma ha pagkaon o ha pag-inom, buhata ito ngatanan hin pagpasidungog han Dyos. 32Pag-ukoy ha paagi nga diri kamo makasamok han mga Judiyo, o han mga Hentil, o han singbahan han Dyos. 33Buhata la sugad han akon ginbubuhat; gintitinguha ko an paglipay han ngatanan pinaagi han ngatanan ko nga ginbubuhat, hin waray paghunahuna han akon kalugaringon nga kaupayan, kundi an kaupayan han ngatanan, basi matalwas unta hira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\