1 CORINTO 11

1Sanglit pagsubad kamo ha akon, sugad gud han akon pagsubad kan Cristo. 2Gindadayaw ko kamo kay dayuday nahinunumdom kamo ha akon, ngan ginsusunod niyo an mga pagturon-an nga akon iginhatag ha iyo. 3Kundi karuyag ko nga hibaroan niyo nga hi Cristo amo an ulo han ngatanan nga mga tawo, an bana amo an ulo han asawa, ngan an Dyos amo an ulo ni Cristo. 4Sanglit in lalake nga magtabon han iya ulo kon nag-aampo o naghihimangraw hiya han mensahe han Dyos ha kadam-an, nagpapakaalo kan Cristo. 5Ngan in babaye nga diri magtabon han iya ulo kon nag-aampo o naghihimangraw hiya han mensahe han Dyos ha kadam-an, nagpapakaalo han iya bana; sugad la hiya hin babaye nga kiniskisan an ulo. 6Kon diri magtabon in babaye han iya ulo, gabay pa hiya magpaarot. Ngan tungod nga makaarawod man para hin babaye an pagpakiskis o pagpaarot, kinahanglan tabonan niya an iya ulo. 7Diri kinahanglan nga in lalake magtabon han iya ulo kay ladawan man hiya ngan himaya han Dyos. Kundi an babaye ladawan han lalake; 8kay waray paghimoa an lalake tikang hin babaye, kundi an babaye tikang han lalake. 9Ngan waray paghimoa an lalake para han babaye, kundi an babaye para han lalake. 10Sanglit tungod han mga anghel, kinahanglan magtabon an babaye han iya ulo hin pagpakita nga ubos hiya han pagburut-an han iya bana. 11Kundi ha aton kinabuhi dida ha pag-alagad han Ginoo, an babaye nasarig han lalake, ngan an lalake nasarig han babaye. 12Kay sugad nga ginhimo an babaye tikang han lalake, ha amo man nga paagi natawo hin babaye an lalake; ngan natikang han Dyos an ngatanan nga mga butang. 13Pagturutimbanga daw niyo: angay ba hin babaye in pag-ampo sa Dyos ha kadam-an nga waray tabon an iya ulo? 14Kitaa daw, bisan ngani an kinaiya ngahaw nagtututdo ha iyo nga makaarawod para hin lalake in hilaba nga buhok, 15kundi usa ini nga parayaw hin babaye. Iginhatag ha iya an hilaba nga buhok nga tabon han iya ulo. 16Kundi kon may-ada makiglaris mahitungod hini, an akon la masisiring amo nga kami o an mga singbahan han Dyos waray pa magbalhin hin pamatasan mahitungod hin pagsingba. 17Kundi dida hinin masunod nga mga tugon diri ako nagdadayaw ha iyo; kay ha tinuod diri nakakaupay, kundi nakakaraot lugod an mga katirok niyo ha singbahan. 18Syahan, nasumatan ako nga may mga hugpo nga nagpapakorokontra ha mga katirok niyo ha singbahan; ngan natoo ako nga may kamatuoran ini. ( 19Hin waray ruhaduha kinahanglan magkamay-ada mga pagkabahinbahin niyo basi makita hin dayag an aada ha katadongan.) 20Kon nagkakatirok kamo, an iyo tuyo diri an pagkaon han Panihapon han Ginoo. 21Kay ha iyo pangaon, may hin lugaring la, sanglit may mga gutom pa ngan an iba hubog na. 22Waray ba niyo kalugaringon nga mga balay nga angay niyo kaonan ngan imnan? O buot ba niyo tamayon an singbahan han Dyos ngan pakaalohan an mga kablas? Ano an ginpapaabot niyo nga akon isisiring ha iyo hiunong hini? Dadayawon ko ba kamo? Diri! Diri ako nagdadayaw ha iyo! 23Kay kinarawat ko tikang han Ginoo an pagturon-an nga akon na iginhatag ha iyo: nga ha gab-i han paglingoa han Ginoo nga Jesus, kinmuha hiya hin tinapay, 24nagpasalamat sa Dyos, ginpinitpinit niya, ngan nagsiring, “Amo ini an akon lawas nga iginhahalad para ha iyo. Buhata ini nga hinumdoman ha akon.” 25Ha amo man nga paagi, kinuha niya an irimnan katapos han panihapon ngan nagsiring, “Amo ini nga irimnan an kanan Dyos bag-o nga ginsabotan nga gintigamnan han akon dugo. Buhata ini nga hinumdoman ha akon ha kada pag-iinom niyo hini.” 26Kay ha kada pagkakaon niyo hini nga tinapay ngan pag-iinom tikang hini nga irimnan, iginpapasangyaw niyo an kamatayon han Ginoo tubtob han iya pag-abot. 27Sanglit adton nakaon han tinapay han Ginoo ngan nainom tikang han iya irimnan hin diri takos, nakakasala kontra han lawas ug dugo han Ginoo. 28Sanglit kinahanglan mag-usisa anay han iya kalugaringon an kada usa san-o hiya kumaon han tinapay ngan uminom tikang han irimnan. 29Kay kon diri hiya nasabot han kahulogan han lawas han Ginoo kon nakaon hiya han tinapay ngan nainom tikang han irimnan, naghuhukom hiya han iya kalugaringon. 30Amo ini an hinungdan nga damo ha iyo in mga magsakit ngan magluya, ngan damo na in nagkamatay. 31Kon usisahon anay naton an aton kalugaringon, diri kita paghuhukman han Dyos. 32Kundi ginhuhukman ngan ginkakastigo kita han Ginoo; ini pagpasabot ha aton basi diri kita mahiupod han kalibutan hin kasiroti. 33Sanglit, kabugtoan ko, kon magtititirok kamo ha pagkaon han Panihapon han Ginoo, ayaw pag-una, hulata an iba. 34Ngan kon may-ada ginugutom, kinahanglan kumaon hiya didto ha iya balay, basi kon magkatitirok kamo diri kamo paghukman han Dyos. Hiunong han iba nga mga butang, tutuhayon ko ito kon kumada ako ha iyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\