1 CORINTO 14

1Sanglit kinahanglan talinguhaon niyo hin pakaangkon hin paghigugma. Talinguhaon gud niyo hin kinasingkasing an espirituhanon nga mga hatag, labi na gud an hatag hin paghimangraw han mensahe han Dyos. 2An mga tawo nga nagyayakan hin lain nga mga pinulongan nagyayakan diri ngadto han mga tawo kundi ngadto sa Dyos, kay waray nakakasayod ha iya. Naghihimangraw hiya hin tinago nga mga kamatuoran pinaagi han gahom han Espiritu. 3Kundi an nagyayakan han mensahe han Dyos naghihimangraw ha mga tawo ngan nahatag ha ira hin tambulig, kadasig, ngan kalipay. 4An tawo nga nagyayakan hin lain nga mga pinulongan nabulig ha iya la kalugaringon, kundi an tawo nga nagyayakan han mensahe han Dyos nabulig han bug-os nga singbahan. 5Karuyag ko nga makagyakan kamo ngatanan hin lain nga mga pinulongan; kundi labi na hin kamaupay kon makaangkon kamo ngatanan han hatag hin paghimangraw han mensahe han Dyos. Kay labaw ka mapulsanon an nagyayakan han mensahe han Dyos kay han nagyayakan hin lain nga mga pinulongan—gawas la kon may nakakahubad han iya iginyayakan, basi kabuligan an bug-os nga singbahan. 6Sanglit, kabugtoan, kon kumada ako ha iyo, ano man an gamit ko ha iyo kon magyakan ako hin lain nga mga pinulongan? Waray gud, gawas kon dad-an ko kamo hin mga pahayag nga tikang ha Dyos, o mga hibaro, o mga pagwali, o mga pagturon-an. 7Bisan mga turunggon nga waray kinabuhi, sugad han plawta ngan han arpa—uunanhon han bisan hin-o in paghibaro han tuno nga gintotokar kon an turunggon diri maupay an kaangay? 8Ngan kon diri klaro an pagpatunog han trompeta hin pagtawag han mga sondalo, hin-o man in mag-aandam para han away? 9Ha amo man nga pagkaagi, uunanhon hin paghisabti han iyo ginyiyinakan kon diri klaro an imo sumat pinaagi ha lain nga pinulongan? Mawawara la ha hangin an imo mga pulong! 10Damo an magkalainlain nga mga pinulongan ha kalibutan, kundi waray usa ha ira nga waray kahulogan. 11Kundi kon diri ako nasabot han pinulongan nga ginyayakan, an nagyayakan hini sugad hin usa nga lumalangyaw para ha akon ngan ako lumalangyaw para ha iya. 12Tungod kay karuyag man niyo hin pakaangkon han mga hatag han Espiritu, talinguhaa labaw han ngatanan hin pagpahimulos hadton nakakabulig hin pagpatubo han singbahan. 13Sanglit an nagyayakan hin lain nga mga pinulongan kinahanglan mag-ampo para han hatag hin paghubad han iya ginyayakan. 14Kay kon nag-aampo ako hin sugad hini nga paagi, nag-aampo manggud an akon espiritu, kundi diri an akon hunahuna. 15Niyan, ano man an angay ko pagbuhaton? Mag-aampo ako upod an akon espiritu ngan upod liwat an akon hunahuna; magkakanta ako upod an akon espiritu ngan upod liwat an akon hunahuna. 16Kon ha espiritu la an imo pagpasalamat ha Dyos, uunanhon man han tawo nga kaapi han iyo katirok hin pakasiring, “Amen” han imo pag-ampo hin pasalamat kay diri man hiya nasabot han imo ginyiyinakan? 17Bisan kon maupay an imo pag-ampo hin pasalamat sa Dyos, diri gud nabubuligan adto nga tawo. 18Salamat ha Dyos nga nakakayakan ako hin lain nga mga pinulongan labaw pa gud hin bisan hin-o ha iyo. 19Kundi ha singbahan nga pag-ampo, gabay pa magyakan ako hin lima la ka pulong nga nasasabtan, basi makatutdo ako han iba, kay hin magyakan hin yinukot nga mga pulong ha lain nga pinulongan. 20Kabuogtoan, ayaw na kamo pagpakabata ha iyo panhunahuna; pagpakabata lugod kamo hin pagkilala han karat-an, kundi pagmahamtong kamo han iyo panhunahuna. 21Nahisurat ha Kasuratan, “Pinaagi hin mga tawo nga lain in mga pinulongan maghihimangraw ako ngada han akon mga tawo nasiring an Ginoo. Magyayakan ako pinaagi han mga im-im hin mga lumalangyaw, kundi bisan pa hito, diri hira mamamati ha akon.” 22Sanglit pangilal-an para han diri magtinuohon an hatag hin pagyakan hin lain nga mga pinulongan, diri ini para han mga magtinuohon; samtang pangilal-an para han mga magtinuohon an hatag hin pagyakan han mensahe han Dyos, diri ini para han diri mga magtinuohon. 23Sanglit kon nagkakatirok an bug-os nga singbahan ngan magyakan an kada usa hin lain nga mga pinulongan ngan kon sumulod in ordinaryo nga mga tawo o diri mga magtinuohon, diri ba hira makakasiring nga mga lurong kamo? 24Kundi kon magyakan an ngatanan han mensahe han Dyos, kon may sumulod nga diri matinuohon o ordinaryo nga tawo, makilala hiya han iya kamakasasala pinaagi han iya hinbabatian. Paghuhukman hiya pinaagi han ngatanan nga iya hinbabatian, 25mabubuksan an iya tinago nga mga panhunahuna ngan mayukbo hiya hin pagsingba han Dyos ngan masiring, “Waray ruhaduha an Dyos aanhi ha iyo!” 26Ano an karuyag ko sidngon, kabugtoan ko? Kon magkakatirok kamo hin pagsingba, an usa magkakanta, an iba magtututdo, an iba magwawali, an iba magyayakan hin lain nga mga pinulongan, ngan an iba pa maghuhubad han kahulogan han iginyayakan. Kinahanglan ini ngatanan makabulig han singbahan. 27Kon may magyakan hin lain nga mga pinulongan, duha kon tulo an magyakan, ngan tinag-usa, ngan may usa liwat nga maghuhubad han iginyayakan. 28Kundi kon waray nakakahubad, an magyayakan hin lain nga mga pinulongan kinahanglan humilom ngan maghimangraw na la ha iya kalugaringon ngan ngadto sa Dyos. 29Duha o tulo nga tinagan hin mensahe han Dyos kinahanglan magyakan, samtang magtitirutimbang an iba han iginyayakan nira. 30Kundi kon usa nga nalingkod ha iyo katirok in kinmarawat hin mensahe tikang sa Dyos, kinahanglan umundang an nagyayakan. 31Mahihimo magyakan kamo ngatanan han mensahe han Dyos ha tinag-usa, basi mahibaro ngan madasig an ngatanan. 32Kinahanglan aada ha gahom han mamurulong an hatag hin pagyakan han mensahe han Dyos, 33kay waray kita tawaga han Dyos nga magmasamok, kundi nga magmalinaw ngan magmamurayaw. Han ngatanan nga mga singbahan han Dyos, 34kinahanglan humilom an kababayen-an ha mga katirok ha singbahan. Diri tugot ha ira an pagyakan sumala han balaod han mga Judiyo. Diri hira makakapangulo han katirok. 35Kon karuyag hira manginsayod hiunong hin ano man nga butang, kinahanglan magpakiana hira han ira bana didto ha ira balay. Makaarawod para hin babaye in pagyakan ha singbahan. 36Ano man, tinmikang ba la ha iyo an pulong han Dyos? O hi kamo ba gudla an kinmarawat hito? 37Kon may-ada ha iyo maghunahuna nga magsarangyaw hiya han Dyos o may-ada hiya espirituhanon nga hatag, kinahanglan makasabot hiya nga inin akon iginsusurat ha iyo, sugo ini han Ginoo. 38Kundi kon magpakabungol la hiya hini, ayaw niyo pamatii hiya. 39Sanglit, kabugtoan ko, talinguhaa niyo hin pagyakan han mensahe han Dyos, kundi ayaw niyo pagdid-i an pagyakan hin lain nga mga pinulongan. 40Kinahanglan buhaton an ngatanan ha angay ngan tuhay nga paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\