1 CORINTO 15

1Ngan yana, kabugtoan ko, karuyag ko ipahinumdom ha iyo an Maupay nga Sumat nga akon iginwali ha iyo, ngan iyo man kinarawat, ngan amo an nakaparig-on han iyo pagtoo. 2Amo ito an Maupay nga Sumat, an mensahe nga akon iginwali ha iyo. Natatalwas kamo pinaagi hito nga Maupay nga Sumat kon iyo kaptan hin marig-on, gawas la kon hababaw an iyo pagtoo. 3Iginhatag ko na ha iyo an akon nakarawat nga amo an labi ka mahinungdanon: nga namatay hi Cristo tungod han aton mga sala sumala han nahisurat ha Kasuratan; 4nga iginlubong hiya ngan ginbanhaw ha ikatulo ka adlaw sumala han nahisurat ha Kasuratan; 5nga nagpakita hiya kan Pedro, ngan kahuman ha ngatanan nga dose nga mga apostoles. 6Ngan ha usa ka higayon pinmakita hiya ngadto hin sobra lima ka gatos han iya mga tinun-an, nga mga buhi pa an kaurog ha ira, bisan kon patay na an iba. 7Ngan pinmakita hiya kan Santiago, ngan kahuman ha ngatanan nga mga apostoles. 8Ha kataposan pinmakita liwat hiya ha akon—bisan kon sugad ako hin naahat hin katawo. 9Kay ako an giuubosi han ngatanan nga mga apostoles. Diri ngani ako angay tawgon nga apostol kay ginpakurian ko an singbahan han Dyos. 10Kundi tungod han grasya han Dyos nahimo ako nga amo ako yana, ngan waray makawang an grasya nga iginhatag ha akon. Lugod nakagbuhat ako hin labaw pa kay han iba nga mga apostoles, bisan kon ha tinuod, diri adto akon kalugaringon nga buhat, kundi an grasya han Dyos nga nagbubuhat pinaagi ha akon. 11Sanglit bisan diin ini tikang, ma tikang ha akon o ha ira, amo ini an iginwawali namon ngatanan, ngan amo ini an iyo tinutuohan. 12Niyan, kon iginwawali namon nga ginbanhaw hi Cristo, uunanhon man hin pakasiring hin pira ha iyo nga diri pagbabanhawon an mga minatay? 13Kon matuod man nga diri na babanhawon an mga minatay, karuyag sidngon nga waray pagbanhawa hi Cristo; 14ngan kon waray pagbanhawa hi Cristo, kawang la an amon pagwali, ngan kawang la liwat an iyo pagtoo. 15Labot la, magbibinuwa daw kami mahitungod han Dyos, kay iginwali namon nga ginbanhaw niya hi Cristo—kundi waray man ngay-an niya pagbanhawa hi Cristo, kon tinuod man lugaring nga diri niya pagbabanhawon an mga minatay. 16Kay kon diri pagbabanhawon an mga minatay, diri man liwat babanhawon hi Cristo. 17Ngan kon waray pagbanhawa hi Cristo, kawang la an iyo pagtoo, ngan patay la gihapon kamo dida han iyo mga sala. 18Karuyag sidngon liwat nga nawara na ha kadayonan an nagkamatay nga mga magtinuohon kan Cristo. 19Kon an aton paglaom kan Cristo aanhi la hini nga kinabuhi ngan tubtob la dinhe, kita an labi ka makalolooy han ngatanan nga mga tawo. 20Kundi ha kamatuoran ginbanhaw gud hi Cristo, ngan amo ini an pinasisikaran nga pagbabanhawon man an mga minatay. 21Kay sugad nga may-ada kamatayon pinaagi hin usa ka tawo, ha amo man nga paagi may-ada pagkabanhaw pinaagi hin usa ka tawo. 22Kay sugad nga nagkamatay an ngatanan tungod han ira paghiusa kan Adan, ha amo man nga paagi, pagbabanhawon an ngatanan tungod han ira paghiusa kan Cristo. 23Kundi an kada usa sugad han pagkasunodsunod ha iya igo nga panahon: hi Cristo anay an una han ngatanan; masunod an mga sakop ni Cristo kon bumalik hiya nganhi. 24Ngan maabot an kataposan ngan pagdadag-on ni Cristo an ngatanan nga espirituhanon nga ginhadian, pamunoan, ug kagamhanan, ngan itutubyan niya an Ginhadian ngadto han Dyos nga Amay. 25Kay kinahanglan maghadi hi Cristo tubtob nga dag-on han Dyos an ngatanan nga kaaway, ngan himoon hira nga taramakan han iya mga tiil. 26An kataposan nga kaaway nga pagdadag-on amo an kamatayon. 27Kay nasiring an Kasuratan, “Iginbutang han Dyos an ngatanan nga mga butang nga taramakan han iya mga tiil.” Klaro nga diri upod an Dyos dida hini nga mga pulong, “ngatanan nga mga butang,” kay hiya an nagbutang han ngatanan nga mga butang nga taramakan ni Cristo. 28Kundi kon an ngatanan nga mga butang aada na ha ubos han paghadi ni Cristo, hiya ngahaw nga Anak magpapasakop han Dyos nga amo an nagbutang han ngatanan ha ubos han gahom ni Cristo; ngan an Dyos maghahadi na hin hingpit han ngatanan. 29Niyan, ano man an mga tawo nga ginbubunyagan tungod han mga patay? Ano man an ginlalaoman nira nga kaupayan? Kon matuod pa sumala han siring nga diri pagbabanhawon an mga minatay, kay ano nga ginbubunyagan man hira tungod han mga patay? 30Ngan an para naman ha amon, kay ano nga dayuday maatubang pa kami hin kataragman? 31Kabugtoan, inaatubang ko an kamatayon adlaw-adlaw! Iginyayakan ko ini tungod nga ipinaparayaw ko kamo ha amon kinabuhi dida kan Cristo Jesus nga aton Ginoo. 32Kon tungod la hin tunan-on nga mga tinguha an akon pakig-away hin “ihalas nga kamanampan” dinhe ha Efeso, ano man an akon makukuha? Kundi kon diri manggud pagbabanhawon an mga minatay, gabay pa sundon ini nga darahonon: “Kaon ngan inom kita kay mapatay man kita buwas.” 33Ayaw pagpalimbong! “An magraot nga mga kaupod-upod nakakadarahig han maupay nga pamatasan.” 34Balik na ha maupay niyo nga panmurubuot, ngan ayaw na kamo pagpinakasala. Ginyayakan ko ini basi mahikaawod kamo: an iba ha iyo diri pa nakilala han Dyos. 35May-ada mapakiana, “Uunanhon hin kabanhaw han mga minatay? Ano nga lawas an ira maaangkon?” 36Mga lurong! Kon nagtatanom ka hin binhe ha tuna, diri ito naturok kon diri anay mahilubong. 37Ngan liso la an imo igintatanom ha tuna, sugad pananglit hin tipasi hin humay o iba nga liso, ngan diri an bug-os nga lawas han tanom nga maturok. 38Nahatag an Dyos sumala han iya karuyag han lawas hito nga liso; nahatag hiya ha kada liso hin angay niya nga lawas. 39Ngan diri papreho nga unod an unod han ngatanan nga buhi nga mga binuhat. Lain an unod han mga tawo, lain an kanan mga mananap, lain an kanan mga tamsi, ngan lain an kanan mga isda. 40May-ada langitnon nga mga lawas ngan tunan-on nga mga lawas; may kamatahom han langitnon nga mga lawas, ngan lain an kamatahom han tunan-on nga mga lawas. 41May kalugaringon niya nga kamaanyag an adlaw, iba an kamaanyag han bulan, ngan iba an kamaanyag han mga bitoon, ngan bisan pa han mga bitoon, iba iba an ira kamaanyag. 42Masusugad hini kon pagbanhawon na an mga minatay. May-ada pagkadunot an lawas kon iginlulubong; waray na pagkadunot kon banhawon na ini nga lawas. 43Maraksot ngan maluya ini nga lawas kon iginlulubong; matahom ngan makusog kon banhawon na. 44Tunan-on an lawas kon iginlulubong; espirituhanon nga lawas kon banhawon na. Kon may-ada tunan-on nga lawas, kinahanglan may-ada man liwat espirituhanon nga lawas. 45Kay nasiring an Kasuratan nga an syahan nga tawo, hi Adan, kinmarawat hin kinabuhi; kundi an kataposan nga Adan, amo hiya an Espiritu nga humaratag hin kinabuhi. 46Diri nauna an espirituhanon, kundi una an lawasnon, ngan kahuman, an espirituhanon. 47An syahan nga Adan hinimo tikang han tapotapo han tuna; an ikaduha nga Adan tikang ha langit. 48Sugad han tawo nga tikang ha tuna amo man an mga tawo nga tunan-on. Sugad han tawo nga tikang ha langit, amo man an mga tawo nga langitnon. 49Sugad nga sinmupo kita han tawo nga tikang ha tuna, malaladawan man kita han tawo nga tikang ha langit. 50Kabugtoan, amo ini an buot ko sidngon: waray bahin han Ginhadian han Dyos an hinimo hin unod ug dugo, ngan an may-ada pagkadunot diri makakaangbit han kinaiya han waray pagkadunot. 51Pamatii niyo ini nga tinago nga kamatuoran: diri kita ngatanan mapatay, kundi ha tigda la maliliwat kita ngatanan, 52sugad hin kalit la nga pagpirok hin mata, kon patunggon na an kataposan nga trompeta. Kay ha pagtunog han trompeta, babanhawon an mga minatay ngan waray na kamatayon, ngan maliliwat kita ngatanan. 53Kay kinahanglan nga an kinabuhi nga may pagkadunot mabalhin na ngadto hin kinabuhi nga waray pagkadunot; an may-ada kamatayon ngadto hin waray na kamatayon. 54Sanglit kon mahinabo na ini nga an may pagkadunot mabalhin na ngadto hin waray pagkadunot, ngan an may-ada kamatayon ngadto hin waray na kamatayon, matutuman na an siring han Kasuratan: “Nabungkag na an kamatayon; hingpit na an pagdarag-an!” 55“Hain na, kamatayon, an imo pagdarag-an? Hain na, kamatayon, an imo kamalara?” 56An kamalara han kamatayon natikang han sala, ngan an gahom han sala natikang han Balaod. 57Kundi salamat han Dyos nga naghatag ha aton han pagdarag-an pinaagi han aton Ginoo Jesu-Cristo! 58Sanglit, hinigugma ko nga kabugtoan, tindog kamo nga makusog ngan waray pagkawaring. Dayuday pagmaduroto kamo ha iyo pag-alagad han Ginoo, kay sayod man kamo nga diri gud makakawang an iyo pagkabudlay ha pag-alagad han Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\