1 CORINTO 16

1Mahitungod ini han kwarta nga gin-amot para han mga Magtinuohon ha Judea: kinahanglan buhaton niyo an akon iginsiring ha mga singbahan ha Galacia. 2Kada Domingo kinahanglan maggahin an kada usa ha iyo hin kwarta nga sumala han iya natirok, ngan hiposon ini basi mawaray na aragmot kon makada ako ha iyo. 3Pag-abot ko ngada, ihahatag ko in mga surat hin pagpakilala ngadto han mga tawo nga iyo ginpili, ngan susugoon ko hira ngadto ha Jerusalem hin pagdara han iyo amot. 4Kon kaangayan nga makadto ako liwat, makakahimo hira hin pag-upod ha akon. 5Mapakada ako ha iyo katapos ko paglatas ha Macedonia, kay mahapit ako ha Macedonia. 6Bangin ako magpabilin hin pira ka adlaw dida ha iyo, bangin ha bug-os nga panahon han kathagkot, ngan makakabulig kamo ha akon nga makagpadayon ako han akon paglakaton, bisan ako pumakain. 7Diri ko karuyag nga malabay la ako hin pakigkirita ha iyo. Naglalaom ako nga mag-iiha an akon pagpabilin dida ha iyo, kon tumugot an Ginoo. 8Kundi magpapabilin ako didi ha Efeso tubtob han adlaw han Pentecostes. 9May-ada didi tinuod nga higayon para hin dagko ngan angay nga buruhaton, bisan kon damo in mga nariwa. 10Kundi kon mahingada hi Timoteo, upaya an iyo pag-abiabi ha iya, kay nagbubuhat hiya para han Ginoo sugad ha akon. 11Ayaw niyo pagtamaya hiya, kundi kinahanglan buligan hiya niyo nga makagpadayon hiya han iya paglakat nga malinawon, basi makabalik hiya ngadi ha akon; ginpapaabot ko hiya upod an mga kabugtoan. 12Hiunong naman han akon bugto, hi Apolo, agsob ko hiya pag-aghaton hin pagduaw ha iyo upod an iba nga kabugtoan, kundi para ha iya diri pa igo yana hin pagkada ha iyo. Kon makahigayon hiya mapakada gihapon hiya ha iyo. 13Pag-ikmat kamo, pagmadig-on ha iyo pagtoo, pagmaisog ngan pagmakusog. 14Buhata niyo an iyo buruhaton upod an gugma. 15Maaram na kamo mahitungod kan Estefanas ngan han iya panimalay; amo hira an syahan nga nakabig hin ka Cristiano ha Acaya, ngan naghalad hira han ira kalugaringon ha pag-alagad han mga magtinuohon. Nahangyo ako ha iyo, kabugtoan ko, 16nga magsugot kamo hini nga mga tawo ngan han bisan hin-o nga nakabulig ha ira. 17Nalipay ako han pag-abot nira Estefanas, Fortunato, ug Acaico, kay hira an liwan niyo samtang waray kamo didi, 18ngan ginlipay ako nira sugad han ira paglipay ha iyo. Angay pasidunggan in sugad hini nga mga tawo. 19Nangungumosta ha iyo an mga singbahan ha Asia. Nagpapadara man ha iyo han mapaso nga Cristiano nga mga pangumosta hira Aquila ug Priscila, ngan an mga magtinuohon nga nagkakatirok didto ha ira balay. 20Nangungumosta liwat ha iyo an ngatanan nga kabugtoan didi. Pagpakumostahay kamo pinaagi hin minagburugto nga harok. 21Ako gayod an naglugaring hin pagsurat hini: Mga pangumosta tikang kan Pablo. 22Gabaan unta adton diri nahigugma han Ginoo! Marana tha—Pakadi, amon Ginoo! 23Maada unta ha iyo an grasya han Ginoo nga Jesus. 24Maada unta ha iyo ngatanan an akon gugma dida kan Cristo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\