1 CORINTO 4

1Kinahanglan isipon kami niyo nga mga surugoon ni Cristo, nga gintaporan han tinago nga mga kamatuoran han Dyos. 2An usa nga butang nga ginkikinahanglan han tawo nga tinaporan, amo nga kasarigan hiya han iya agaron. 3Yana waray la para ha akon kon paghukman ako niyo o hin bisan ano nga hukmanan hin tawo; diri man ngani ako naghuhukom ha akon kalugaringon. 4Limpyo an akon konsensya, kundi diri buot sidngon nga waray ako sala. An Ginoo amo an maghuhukom ha akon. 5Sanglit ayaw kamo paghukom bisan kan kanay nga diri pa naabot an gintalaan nga panahon. Kinahanglan an kataposan nga paghukom humulat han pag-abot han Ginoo; ipapadayag niya an mga butang nga natatago yana dida han kasisidman, ngan bubuksan an tinago nga mga tinguha han kasingkasing han mga tawo. Ngan onina makarawat tikang han Dyos an tagsa nga tawo han pagdayaw nga angay ha iya. 6Para han iyo kaupayan, kabugtoan, ginamit ko ini ngatanan nga pananglitan kan Apolo ngan ha akon basi hibaroan niyo an kahulogan han darahonon nga nasiring, “Sunda an angay nga mga turumanon.” Waray gud ha iyo magpalabi hin usa ka tawo ngan magtamay han iba. 7Hin-o an naghimo ha imo nga labaw han iba? Diri ba iginhatag ha imo han Dyos an ngatanan nga aada ha imo? Kon sugad, ano man hin pakaparayaw mo kon an ngatanan nga aada ha imo hatag man la ha imo? 8Naangkon na ba niyo an ngatanan nga iyo ginkikinahanglan? Mga riko na ba kamo? Nagin mga hadi na ba kamo bisan kon diri pa kami? Ngani ungara ko unta nga tinuod nga mga hadi kamo, basi magin hadi man kami upod ha iyo. 9Kay para ha akon, daw iginhatag han Dyos ha amon nga mga apostoles an giuubosi nga lugar. Sugad kami hin mga tawo nga ginhukman nga papatayon na ha atubangan han mga tawo, sugad hin kiritaon han ngatanan nga mga anghel ngan mga tawo. 10Mga lurong kami tungod kan Cristo; kundi mga mag-aram kamo dida kan Cristo! Mga magluya kami, kundi mga kusgan kamo! Mga tinamay kami, kundi mga pinasidunggan kamo! 11Ngada gud hini nga takna ginugutom ngan inuuhaw kami; gisigisi an amon panapton; mga gintubal kami; waray kami sinasak-an; 12ngan napapasma kami tungod hin mabug-at nga pagkabudlay. Kon ginpapanhimaraot kami, ginpapakaupay namon hira; kon ginpapakurian kami, gin-aantos la namon; 13kon ginyuyubit kami, ginbabaton namon hin magnamit nga mga pulong. Sugad la kami hin sighot hini nga kalibutan; mga baya kami han tuna ngada gud hini nga takna! 14Iginsusurat ko ini ha iyo, diri tungod nga karuyag ko nga maawod kamo, kundi pagtutdo ha iyo, sugad hin akon kalugaringon nga hinigugma nga mga anak. 15Kay bisan kon may-ada niyo napulo ka yukot nga mga magmarangno han iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Cristo, uusa gudla an amay niyo. Kay ha iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Cristo Jesus, nagin amay ako niyo pinaagi han pagdara ko ha iyo han Maupay nga Sumat. 16Sanglit nahangyo ako ha iyo: sunda an akon susbaranan. 17Tungod hini nga tuyo ginpapakada ko hi Timoteo ha iyo. Akon gud hiya hinigugma ngan matinumanon nga anak dida han Ginoo. Pagpapahinumdomon kamo niya han mga lagda nga akon ginsusunod dida han bag-o nga kinabuhi hin pag-alagad kan Cristo Jesus, ngan igintututdo ko man ha ngatanan nga mga singbahan ha bisan diin nga dapit. 18Nagpapahitaas in pira ha iyo kay nasiring hira nga diri na ako mapakada ha iyo. 19Kundi kon tumugot an Ginoo, makada ako ha iyo ha madali nga panahon ngan kikitaon ko kon ano gud an gahom hini nga mga magpinahitas-on, ngan diri la an ira iginyayakan. 20Kay an Ginhadian han Dyos diri la mga pulong, kundi gahom. 21Ano an iyo karuyag? Makada ba ako ha iyo dara in latob, o kon in kasingkasing nga puno hin gugma ngan maaghopon?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\