1 CORINTO 6

1Kon in usa ha iyo may-ada isurumbong kontra hin igkasi bugto, kay ano nga napakadto kamo hin mga maghurukom nga diri nakilala han Dyos, ngan diri lugod asay niyo pinapagtuhay an iyo mga magtinuohon? 2Diri ba kamo maaram nga an mga magtinuohon amo an maghuhukom han kalibutan? Sanglit kon kamo an maghuhukom han kalibutan, diri ba kamo takos makagtuhay hin gudti nga mga butang? 3Diri ba kamo maaram nga kita an maghuhukom han mga anghel? Asay pa ba an mga butang hini nga kinabuhi! 4Sanglit kon maabot in sugad nga mga kasamok, ipapagtuhay ba ito niyo hin mga tawo nga waray labot han singbahan? 5Hin kamakaarawod para ha iyo! Segurado nga may-ada bisan na manla usa dida hiton iyo katig-oban nga maaram magtuhay han iyo kasamokan. 6Kundi ira sinasalawad lugod an ira mga sumbong ngadto ha hukmanan, ngan asay nira ipinapagtuhay an mga tawo nga waray pagtoo! 7An pagsalawad hin mga sumbong ngadto ha hukmanan nagpapakita nga nakawang na gud an iyo pagtoo. Diri ba maupay nga kamo an pagpakaraoton? Diri ba maupay nga kamo an pagtikasan? 8Lugod nagpapabulosbulos kamo hin pagpakaraot ngan pagtikas bisan han iyo gud igkasi kabugtoan! 9Nasayod man kamo nga diri makakaangkon han Ginhadian han Dyos an mga magraot. Ayaw pagpalimbong kay diri manta makakaangkon han Ginhadian han Dyos an mga tawo nga maghilas, o mga masingbahon hin mga diyosdiyos, o mga parapanlibog, o mga nagbubuhat hin maglaw-ay ha ira igkasi lalake o igkasi babaye, 10o mga tikasan, o mga halot, o mga parahubog, o mga magyubit, o mga kawatan. 11An iba ha iyo hadto sugad hini nga mga tawo. Kundi ginlinisan na kamo han sala; igintubyan na kamo ngadto sa Dyos; ngan gin-isip na kamo nga matadong sa Dyos pinaagi han ngaran han Ginoo Jesu-Cristo ngan pinaagi han Espiritu Santo. 12May-ada masiring, “Tugot ha akon in pagbuhat hin bisan ano.” Matuod ito, kundi diri ngatanan nga butang maupay para ha imo. Makakahimo ako pagsiring nga tugot ha akon in pagbuhat hin bisan ano, kundi diri ako matugot nga maoripon ako hin bisan ano. 13May iba nga masiring, “Para hin tiyan an pagkaon ngan para hin pagkaon an tiyan.” Tinuod ito, kundi tataposon han Dyos ito nga duha. Diri angay paggamiton an lawas hin tawo para hin malaw-ay nga mga katuyoan, kundi para hin pag-alagad han Ginoo; ngan an Ginoo nag-aalagad han lawas. 14Ginbanhaw han Dyos an Ginoo ngan pagbabanhawon man kita niya pinaagi han iya gahom. 15Maaram na kamo nga an iyo mga lawas mga bahin han lawas ni Cristo. Kukuhaon ko ba in usa nga bahin han lawas ni Cristo ngan itampo ito han lawas hin babaye nga maraot in bantog? Diri gud mahihimo! 16Bangin la diri pa kamo maaram nga an nakikig-usa hin babaye nga maraot in bantog nga nauusa na la an ira duha nga lawas. Nasiring hin klaro an Kasuratan, “Magigin usa nala an duha nga lawas.” 17Kundi an nakikig-usa han Ginoo nahiuusa hiya ha iya ha espiritu. 18Likayi an kalaw-ayan. An iba nga ginbubuhat nga sala hin usa ka tawo diri nakakaano han iya lawas; kundi an tawo nga nakikighilawas nakakasala kontra han iya kalugaringon nga lawas. 19Diri ba kamo maaram nga an iyo lawas templo han Espiritu Santo nga naguokoy dida ha iyo, ngan ihinatag ha iyo han Dyos? Diri na kamo amo an tag-iya han iyo kalugaringon, kundi an Dyos na; 20mahal an paglukat ha iyo. Sanglit gamita niyo an iyo mga lawas hin pagpasidungog han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\