1 CORINTO 9

1Diri ba ako talwas nga tawo? Diri ba ako apostol? Waray ko ba hikit-i hi Jesus nga aton Ginoo? Ngan diri ba kamo an bunga han akon pag-alagad han Ginoo? 2Bisan kon an iba diri kumilala ha akon nga apostol, waray ruhaduha nga makilala kamo. Kamo ngahaw an pangilal-an han akon pagkaapostol, tungod han iyo kinabuhi ha pag-alagad han Ginoo. 3Amo ini an akon panalipod kon sinususnan ako hin mga tawo: 4Diri ba akon katungod nga tagan ako hin pagkaon ug pag-inom tungod han akon buhat? 5Diri ba akon katungod hin pagsunod han mga susbaranan han iba nga mga apostoles ngan han mga magtinuohon han Ginoo ngan ni Pedro, dida hin pagdara hin asawa dida ha akon mga paglakaton? 6O kami ba ngan hi Bernabe la an kinahanglan magkabudlay para hin amon panginabuhi? 7Hin-o nga sondalo in nalugaring pagbayad han iya kalugaringon nga mga gasto samtang nag-aalagad hiya han hugpo han kasondalohan? Hin-o nga parauma in diri nakaon han ubas han iya kalugaringon nga urubasan nga uma? Hin-o nga magbarantay hin mga karnero in diri nainom han gatas han iya kalugaringon nga mga karnero? 8Diri amo la ini nga inadlaw-adlaw nga mga pananglitan an akon isinisiring, kay amo man gihapon an hinnanabihan han Balaod. 9Nababasa ta ha Balaod ni Moises, “Ayaw pagbusali an baba han baka kon gamiton mo hin paggiok.” Niyan an baka ba an nababarak-an han Dyos? 10O diri ba tinuod nga kita an buot niya sidngon han iya pagsiring hini? Hin waray ruhaduha iginsurat ini tungod ha aton. An nag-aarado ngan an nag-aani kinahanglan magkabudlay ha paglaom nga kababahinan hira han inani. 11Nagtanom kami hin espirituhanon nga mga binhe dida ha iyo; mabugat ba ini kon mag-ani kami hin tunan-on nga mga kaupayan tikang ha iyo? 12Kon may katungod an iba hin pagpaabot hini tikang ha iyo, labi na kami nga may katungod. Kundi waray kami magpahimulos hini nga katungod. Gin-ilob lugod namon an ngatanan basi diri kami makaulang han Maupay nga Sumat hiunong kan Cristo. 13Sayod man kamo nga an mga tawo nga nagbubuhat ha Templo nakuha han ira pagkaon tikang ha Templo, ngan an mga naghahalad ha altar may-ada bahin han halad. 14Ha sugad nga paagi nagsugo an Ginoo nga adton mga nagwawali han Maupay nga Sumat mabuhi pinaagi han Maupay nga Sumat. 15Kundi waray ako magpahimulos hini nga mga katungod, ngan diri ako nagsusurat hini yana basi angkonon ko na ini nga mga katungod. Gabay pa ako mamatay kay hin pagdid-an ako han iba hini nga akon matadong nga parayaw! 16Waray ako katungod hin pagparayaw tungod la nga nagwawali ako han Maupay nga Sumat. Kay ha tinuod, ginsugo ako hin pagbuhat hini. Ngan kairo ko kon waray ko igwali an Maupay nga Sumat! 17Kon akon ini ginbuhat ha akon la kalugaringon nga kaburot-on, magpapaabot unta ako hin suhol; kundi diri ini ha akon kaburot-on tungod kay katungdanan ini nga igintapod ha akon han Dyos. 18Niyan, ano man nga balos an akon kakarawaton? An balos amo ini: nga dida han akon pagwali han Maupay nga Sumat, waray ako magpasuhol, ngan waray ko angkona an akon mga katungod han akon pagkabudlay para han Maupay nga Sumat. 19Talwas ako nga tawo, diri oripon hin bisan hin-o; kundi nagpapaoripon ako ha ngatanan basi makakabig ako hin damo nga mga tawo. 20Samtang nagbubudlay ako dida han mga Judiyo, nag-uokoy ako sugad hin Judiyo basi makabig ako hira; ngan tungod hadton mga sakop han Balaod ni Moises, nag-uokoy ako sugad hin sakop han Balaod, bisan kon diri ako sakop han Balaod, basi makabig ko hira. 21Ha amo man nga paagi, kon kaupod han mga Hentil, nag-uokoy ako sugad hin Hentil nga gawas han Balaod han mga Judiyo, basi makabig ko ini nga mga Hentil. Diri buot sidngon nga diri ako nagtutuman han balaod han Dyos; ha tinuod sakop ako han balaod ni Cristo. 22Ha mga magluya an pagtoo nagin maluya ako sugad ha ira, basi makabig ko hira. Sanglit nakig-usa ako ha ngatanan nga mga tawo ha ngatanan nga paagi, basi matalwas ko in pira ha ira sugad han akon mahimo. 23Ginbubuhat ko ini ngatanan tungod han Maupay nga Sumat, basi makaangbit ako han mga kaupayan hini. 24Sayod man kamo nga dida hin paisan-isan, nadalagan an ngatanan nga naapi, kundi usa la ha ira in nakarawat han primyo. Sanglit paniguro kamo hin pagdalagan basi madaog niyo an primyo. 25An kada nadalagan nagsusunod hin masigpit nga disiplina basi niya madaog an korona nga may pagkalaya; kundi binubuhat ta ini para hin korona nga waray pagkatapos. 26Amo ini an hinungdan nga nadalagan ako hin pagidinadaogan; sanglit pareho ako hin boksingero nga dayuday nakakaigo an iya mga suntok. 27Ginpapadig-on ko an akon lawas pinaagi hin mga suntok ngan ginpupugngan ko ini hin masigpit, basi diri ako igsalikway kahuman ko pagpaapi han iba han paisan-isan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\