1 JUAN 2

1Ginsusuratan ko kamo hini, mga anak ko, basi diri kamo makasala; kundi kon may makasala ha iyo, may-ada kita usa nga mangangamuyo han Amay para ha aton, hi Jesu-Cristo an usa nga matadong. 2Ngan hi Cristo amo ngahaw an magpapasaylo han aton mga sala, diri la han aton mga sala kundi han mga sala liwat han ngatanan nga mga tawo. 3Kon magtuman kita han mga sugo han Dyos, waray ruhaduha nga nakilala kita ha iya. 4Kon may masiring, “Nakilala ako ha iya,” kundi diri nagtutuman han iya mga sugo, buwaon ito nga tawo ngan waray kamatuoran dida ha iya. 5Kundi an nagtutuman han iya pulong amo an tawo nga may-ada hingpit nga paghigugma han Dyos. Tungod hini, waray ruhaduha nga aada kita ha iya: 6An nasiring nga aada hiya han Dyos kinahanglan mag-ukoy hiya hin kinabuhi nga sugad kan Jesu-Cristo. 7Mga hinugugma ko, diri bag-o nga sugo ini nga ginsusurat ko ha iyo; an daan ini nga sugo, ngan nakada na ini ha iyo tikang pa gud ha tinikangan. An daan nga sugo amo an mensahe nga hinbatian na niyo. 8Kundi bag-o an sugo nga akon ginsusurat ha iyo yana, kay nakikita an iya kamatuoran dida kan Cristo ngan dida man ha iyo. Kay magpapapas na an kasisidman, ngan sinmidlit na an tinuod nga kapawa. 9Aada pa gihapon ha kasisidman an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto, bisan kon nasiring hiya nga aada na hiya ha kapawa. 10An bisan hin-o nga nahigugma han iya bugto mag-uokoy dida han kapawa, sanglit waray gud bisan ano dida ha iya nga mahihimo nga tinikangan hin pakasala han iba. 11Kundi aada ha kasisidman an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto; naglalakat hiya ha kasisidman ngan diri maaram kon tikain hiya, kay ginbuta man hiya han kasisidman. 12Nagsusurat ako ha iyo, mga anak ko, kay ginpasaylo na an iyo mga sala tungod han ngaran ni Cristo. 13Nagsusurat man ako ha iyo, mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada na nga daan tikang pa han tinikangan. Nagsusurat liwat ako ha iyo, mga batan-on, kay gindaog niyo an Yawa. 14Nagsusurat ako ha iyo, mga anak, kay nakilala kamo han Amay. Nagsusurat ako ha iyo, mga amay, kay nakilala kamo ha iya nga nakada na nga daan tikang pa han tinikangan. Nagsusurat ako ha iyo, mga batan-on, kay kusgan kamo; aada ha iyo an pulong han Dyos ngan gindaog niyo an Yawa. 15Ayaw niyo higugmaa an kalibutan o bisan ano nga kanan kalibutan. Kon mahigugma kamo han kalibutan, diri kamo mahigugma han Amay. 16An ngatanan nga kanan kalibutan—an inuungara han makasasala nga kalugaringon, an kinikita ngan kinaruruyag han mga tawo, ngan an ngatanan dinhe ha kalibutan nga ipinaparayaw han mga tawo—waray hini natikang han Amay; kundi natikang la ini ngatanan ha kalibutan. 17Magpapapas an kalibutan ngan an ngatanan nga inuungara han mga tawo; kundi an nagtutuman han kaburot-on han Dyos mabubuhi ha kadayonan. 18Mga anak ko, hirani na an kataposan! Ginsumatan kamo nga maabot an Kaaway ni Cristo; ngan yana inmabot na in damo nga mga kaaway ni Cristo, sanglit maaram kita nga hirani na an kataposan. 19Binmulag hira ha aton kay diri manggud ini nga mga tawo kausa naton. Kay kon matuod pa nga hira kausa naton, nagpapadayon unta hira hin diri pagbulag ha aton. Kundi binmulag hira basi madayag nga diri gud hira ngatanan kausa naton. 20Kundi iginbubo ha iyo ni Cristo an Espirito Santo, sanglit maaram kamo ngatanan han kamatuoran. 21Sanglit nagsusurat ako ha iyo, diri tungod nga diri kamo maaram han kamatuoran,kundi tungod nga maaram kamo, ngan maaram liwat kamo nga waray buwa nga natikang han kamaturoan. 22Hin-o man ngay-an an buwaon? Amo adton nariwa nga hi Jesus amo an Cristo. Amo ini an Kaaway ni Cristo—sinasalikway niya an Amay ngan an Anak. 23Kay bisan hin-o nga nasalikway han Anak nasalikway man han Amay; kundi bisan hin-o nga makarawat han Anak makarawat man liwat han Amay. 24Sanglit tipigi gud niyo ha iyo mga kasingkasing an hinbatian niyo nga mensahe tikang pa ha tinikangan. Kon tipigan niyo an iyo hinbatian tikang pa ha tinikangan, dayuday kamo makikigkausa han Anak ngan han Amay. 25Ngan amo ini an iginsaad ni Cristo ngahaw nga ihahatag ha aton—an dayon nga kinabuhi. 26Nagsusurat ako hini ha iyo mahitungod hadton mga nagtatalinguha hin paglimbong ha iyo. 27Kundi ginbub-an kamo ni Cristo han iya Espiritu. Samtang aada ha iyo an iya Espiritu, diri kamo nagkikinahanglan hin magtututdo ha iyo, kay an iya Espiritu an nagtututdo ha iyo mahitungod han ngatanan nga butang, ngan an igintututdo niya, diri buwa. Sanglit tumana niyo an igintutdo han Espiritu ngan pagpabilin kamo dida kan Cristo. 28Tinuod, mga anak ko, pagpabilin kamo dida ha iya basi magmadasigon kita kon magpadayag na hiya, ngan diri kita tumago hin kaawod ha iya kon bumalik na hiya. 29Maaram kamo nga matadong hi Cristo, sanglit angay liwat hibaroan niyo nga an bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong anak han Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\