1 JUAN 3

1Tan-awa niyo kon ano kadako an paghigugma ha aton han Amay! Dako gud an iya gugma ha aton, sanglit gintawag kita nga mga anak han Dyos—ngan matuod nga mga anak kita niya. Amo ini an hinungdan kay ano nga an kalibutan diri nakilala ha aton: tungod kay an kalibutan waray kumilala han Dyos. 2Mga hinigugma ko, mga anak na kita yana han Dyos, kundi diri pa gud dayag kon ano an aton aabotan. Kundi maaram kita nga kon magpakita na hi Cristo, masusugad kita ha iya, kay makita kita ha iya, han iya kinaiya. 3An ngatanan nga may-ada hini nga paglaom kan Cristo, nagputli han ira kalugaringon, sugad nga putli hi Cristo. 4An nakasala nagtatalapas han balaod han Dyos kay sala an pagtalapas han balaod. 5Sayod kamo nga kinmanhi hi Cristo pagkuha han mga sala han mga tawo, ngan waray hiya sala. 6Sanglit diri nagpapadayon pagpinakasala an ngatanan nga aada kan Cristo; kundi an waray pa makakita ha iyo o waray pa makakilala ha iya nagpapadayon hin pagpinakasala. 7Ayaw kamo pagpalimbong, mga anak! An bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong, matadong sugad nga matadong man hi Cristo. 8An bisan hin-o nga nagpapadayon pagpinakasala sakop han Yawa, kay nakasala an Yawa tikang pa ha tinikangan. Kinmanhi an Anak han Dyos tungod gud hini nga hinungdan: pagpuo han mga buhat han Yawa. 9An bisan hin-o nga anak han Dyos diri nagpapadayon hin pagpinakasala, kay aada ha iya an kinaiya han Dyos; ngan tungod nga Amay na niya an Dyos, diri na hiya makakagpadayon hin pagpinakasala. 10Amo ini an dayag nga kalainan han mga anak han Dyos ngan han mga anak han Yawa: diri anak han Dyos an bisan hin-o nga diri nagbubuhat hin matadong ngan diri nahigugma han iya bugto. 11Amo ini an hinbatian niyo nga mensahe tikang pa ha tinikangan: kinahanglan maghigugmaay kita. 12Kinahanglan diri kita masugad kan Cain; kanan Yawa hiya, ngan ginpatay niya an iya kalugaringon nga bugto hi Abel. Kay ano nga ginpatay hi Abel ni Cain? Kay maraot man an ginbuhat ni Cain, kundi matadong an ginbuhat han iya bugto hi Abel. 13Sanglit ayaw kamo hipausa, kabugtoan ko, kon pagdumtan kamo han mga tawo han kalibutan. 14Maaram kita nga binayaan ta na an kamatayon ngan aada na kita han kinabuhi. Maaram kita hini kay nahigugma kita han aton kabugtoan. Aada pa ha kamatayon an bisan hin-o nga diri nahigugma. 15Parapamatay an bisan hin-o nga nagdudumot han iya bugto; ngan maaram kamo nga waray dayon nga kinabuhi an parapamatay. 16Amo ini an pagkilala naton kon ano an gugma: iginhatag ni Cristo an iya kinabuhi tungod ha aton. Sanglit angay man naton ihatag an aton kinabuhi tungod han aton kabugtoan. 17Kon riko in usa ka tawo, ngan kinikita niya an iya bugto nga nagkikinahanglan, ngan diri mabulig ha iya, uunanhon pakasiring niya nga may niya gugma han Dyos ha iya kasingkasing? 18Mga anak ko, kinahanglan diri la ha im-im ug wait an aton paghigugma; kinahanglan tinuod ini nga gugma kon igpakita dida hin mga mag-upay nga buhat. 19Sanglit amo ini an paghibaro naton nga skop kita han kamatuoran, ngan may-ada naton pagsarig ha atubangan han Dyos. 20Kon paghukman kita han aton konsensya, maaram kita nga labaw han aton konsensya an Dyos nga maaram han ngatanan. 21Sanglit, hinigugma ko nga kasangkayan, kon diri kita paghukman han aton konsensya, may pagtapod naton ha atubangan han Dyos. 22Nakarawat kita tikang ha iya hin bisan ano nga aton pinangangaro, kay nagtutuman kita han iya mga sugo ngan nagbubuhat kita han nakakalipay ha iya. 23Amo ini an iya iginsusugo: nga tumoo kita han ngaran han iya Anak nga hi Jesu-Cristo, ngan maghigugmaay kita sugad han iginsugo ni Cristo ha aton. 24An bisan hin-o nga nagtutuman han iya mga sugo nag-uokoy dida ha Dyos, ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. Ngan tungod han Espiritu nga iginhatag niya ha aton maaram kita nga nag-uokoy dinhe ha aton an Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\