1 JUAN 4

1Hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw kamo too han ngatanan nga masiring nga an Espiritu aada ha ira, kundi panginanoa niyo kon tikang ba sa Dyos an Espiritu nga aada ha ira. Kay nagsarang ha kalibutan in damo nga diri matuod nga mga manaragna. 2Hibabaroan niyo kon an Espiritu kanan Dyos dida hini nga paagi: an bisan hin-o nga magtug-an nga nahimo nga tawo hi Jesu-Cristo, may-ada Espiritu nga kanan Dyos. 3Kundi an magdiwara hini mahitungod kan Jesus, waray Espiritu nga kanan Dyos. Tikang han Kaaway ni Cristo ini nga Espiritu. Hinbatian niyo nga maabot ini, ngan yana aanhi na ha kalibutan. 4Kundi, mga anak ko, kanan Dyos kamo, ngan gindaog niyo an diri matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamhanan an Espiritu nga aada ha iyo kay han espiritu nga aada han mga tawo nga kanan kalibutan. 5Ini nga mga diri matuod nga manaragna naghihimangraw mahitungod han mga butang han kalibutan, ngan namamati ha ira an kalibutan, kay kanan kalibutan man hira. 6Kundi kanan Dyos kita. Namamati ha aton an bisan hin-o nga nakilala han Dyos; diri namamati ha aton an bisan hin-o nga diri kanan Dyos. Sanglit amo ini an paagi nga makakasabot kita han kalainan han Espiritu nga nagtututdo han kamatuoran ngan han espiritu nga diri nagtututdo han kamatuoran. 7Hinigugma ko nga kasangkayan, maghigugmaay kita, kay natikang sa Dyos an gugma, sanglit anak han Dyos ngan nakilala han Dyos an bisan hin-o nga nahigugma. 8Diri nakilala han Dyos an bisan hin-o nga diri nahigugma, kay gugma an Dyos. 9Sugad hini an pagpakita han Dyos han iya gugma ha aton: ginsugo niya nganhi ha kalibutan an amo la nga iya Anak, basi magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya. 10Amo ini an gugma: diri nga kita an naghigugma han Dyos, kundi nga an Dyos an naghigugma ha aton ngan nagsugo han iya Anak, basi pinaagi ha iya mapasaylo an aton mga sala. 11Hinigugma ko nga kasangkayan, kon sugad hini an paghigugma han Dyos ha aton, kinahanglan maghigugmaay man kita. 12Waray pa nakakita han Dyos; kon maghigugmaay kita, nag-uokoy an Dyos dinhe ha aton ngan nahihingpit an iya gugma dinhe ha aton. 13Maaram kita nga diri kita magsasayop nga nag-uokoy kita dida han Dyos ngan nag-uokoy man an Dyos dinhe ha aton tungod kay ihinatag niya ha aton an iya Espiritu. 14Ngan aton hinkit-an ngan iginsumat ha iba nga an Amay nagsugo han iya Anak nga magin Magtaralwas han kalibutan. 15An bisan hin-o nga magpahayag nga hi Jesus amo an Anak han Dyos, nag-uokoy dida ha Dyos ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. 16Ngan makilala ngan matoo kita han kanan Dyos paghigugma ha aton. Gugma an Dyos, ngan an bisan hin-o nga nag-uokoy dida han gugma nag-uokoy dida ha Dyos, ngan nag-uokoy man an Dyos dida ha iya. 17Ginhihingpit an gugma dinhe ha aton, basi diri kita mahadlok ha Adlaw han Paghukom; kay an aton kinabuhi dinhe hini nga kalibutan sugad man han kan Cristo. 18Waray pagkahadlok dida han gugma. Pinapaiwas han hingpit nga gugma an ngatanan nga kahadlok. Sanglit waray pa mahingpit an gugma dida ha iya nga nahahadlok, kay an kahadlok may kaangbitan hin sirot. 19Nahigugma kita kay una an Dyos humigugma ha aton. 20Kon may sumiring nga nahigugma hiya han Dyos, kundi nagdudumot hiya han iya bugto, buwaon hiya. Kay diri hiya makakahigugma han Dyos nga diri niya kinikita, kon diri niya higugmaon anay an iya bugto nga iya kinikita. 21Sanglit amo ini an sugo nga iginhatag ni Cristo ha aton: kinahanglan nga adton nahigugma han Dyos humigugma man han iya bugto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\