1 PEDRO 1

1Tikang kan Pedro nga apostol ni Jesu-Cristo— Ngadto han mga pinili han Dyos nga nag-uokoy sugad nga mga ginhalin nga mga bihag nagsasarang ha mga lalawigan han Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, ug Bitinia. 2Ginpili kamo sumala han tuyo han Dyos nga Amay, ngan nahimo kamo nga baraan nga mga tawo pinaagi han iya Espiritu, basi magsugot kan Jesu-Cristo ngan malinisan kamo pinaagi han iya dugo. Maada unta ha iyo an grasya ngan an kalinaw nga hingpit! 3Pagpasalamat kita han Dyos ngan Amay han aton Ginoo Jesu-Cristo! Tungod han iya dako nga kalooy, gintagan kita niya hin bag-o nga kinabuhi pinaagi han pagbanhawa kan Jesu-Cristo. Nakahatag ini ha aton hin buhi nga paglaom, 4sanglit naghihingyap kita hin pag-angkon han hura nga mga kaupayan nga gin-aandam han Dyos para han iya mga tawo. Gin-aandam ini niya didto ha langit para ha iyo, diin diri madudunot, o madadaan, o maaanaw. 5Para ini ha iyo ngan pinaagi hin pagtoo pinananalipdan kamo han gahom han Dyos tungod han katalwasan nga andam nga igpapadayag ha kataposan nga panahon. 6Pagkalipay kamo tungod hini, bisan kon kinahanglan magmabidoon kamo anay hin madaliay yana, tungod hin damo kalain nga mga pagsulay nga iyo gin-aantos. 7An tuyo hini amo nga basi mahisabtan kon lus-ay ba an iyo pagtoo. Bisan ngani an bulawan nga may-ada pagkatunaw ginsasarihan pinaagi han kalayo; asay pa ba an iyo pagtoo nga labaw pa gud kamahal kay hin bulawan, kinahanglan liwat pagsarihan, basi magmarig-on. Onina kakarawaton niyo an pagdayaw, himaya, ug dungog kon igpadayag na hi Jesu-Cristo. 8Nahigugma kamo ha iya bisan kon waray kamo kumita ha iya; nasarig kamo ha iya, bisan kon diri pa kamo nakita ha iya yana. Sanglit narayhak kamo hin labi ka dako nga diri mahiaasoy nga kalipay, 9kay kinakarawat niyo an tuyo han iyo pagtoo, nga amo an katalwasan han iyo mga kalag. 10Nangita ngan nag-usisa hin maupay mahitungod hini nga katalwasan an mga manaragna; ngan nagtagna hira mahitungod hini nga upa nga ihahatag ha iyo han Dyos. 11Gintinguha nira hin paghibaro kon san-o ini nga panahon, ngan kon matiunan-o an pag-abot hini. Amo ini an panahon nga gintudlok han Espiritu ni Cristo nga nakada ha ira, sumala han pagtagna han Espiritu hiunong han mga pag-antos nga pag-aagian ni Cristo, ngan an masunod nga iya himaya. 12Iginpadayag han Dyos ngada hini nga mga manaragna, nga diri para ha ira kalugaringon nga kaupayan an ira buhat, kundi para ha iyo, han paghimangraw nira hiunong hadto nga mga butang nga iyo na yana hinbatian. Hinbatian niyo ini nga mga butang tikang han mga magsarangyaw han Maupay nga Sumat, nga nagpahibaro hini pinaagi han gahom han Espiritu Santo nga ginsugo tikang ha langit. Amo ini nga mga butang nga karuyag hibaroan bisan pa han mga anghel. 13Sanglit, andama an iyo mga hunahuna. Pag-ikmat ngan bug-osa an iyo paglaom dida han mga kaupayan nga ihahatag ha iyo kon igpadayag na hi Jesu-Cristo. 14Pagmasinugtanon kamo han Dyos, ngan ayaw itugot nga an iyo mga ungara hadto han mga tapang pa kamo amo an magbuot han iyo mga kinabuhi. 15Lugod, kinahanglan mabaraan kamo ha ngatanan nga iyo ginbubuhat, sugad gud nga baraan an Dyos nga nagtawag ha iyo. 16Nasiring an kasuratan, “Kinahanglan mabaraan kamo, kay baraan ako.” 17Natawag kamo ha iya nga Amay, kon nag-aampo kamo sa Dyos. Naghuhukom hiya hin waray pinaurog han ngatanan nga mga tawo, sumala han nabuhat han tagsatagsa; sanglit kinahanglan gamiton niyo an nahisalin pa han iyo mga kinabuhi dinhe ha tuna hin dyosnon nga pagtahod ha iya. 18Kay sayod man kamo kon ano an iginbayad niya hin pagtalwas ha iyo tikang han waray pulos nga kinabuhi nga iyo ginsunod tikang han iyo mga kaapoy-apoyan. Diri usa nga butang nga nawawad-an hin pagkamahal sugad hin salapi o bulawan an iya iginbayad, 19kundi ginlukat kamo pinaagi han hamili nga dugo ni Cristo nga iginhalad sugad hin kordero nga waray dum-it o buring. 20Daan hiya ginpili han Dyos san-o himoon an kalibutan, ngan iginpadayag ha kataposan nga mga adlaw para han iyo kaupayan. 21Pinaagi ha iya nasarig kamo han Dyos nga nagbanhaw ngan nagpasidungog ha iya; sanglit ibinutang niyo didto han Dyos an iyo pagtoo ngan paglaom. 22Yana nga ginputli na niyo an iyo kalugaringon pinaagi han iyo pagtuman han kamatuoran, ngan nakaangkon na hin tinuod nga paghigugma han iyo igkasi mga magtinuohon, maghigugmaay kamo ha bug-os niyo nga kasingkasing. 23Kay gin-anak liwat kamo, pinaagi han buhi ngan waray kataposan nga pulong han Dyos. Mga anak na kamo diri hin ginikanan nga may kamatayon, kundi hin ginikanan nga waray kamatayon. 24Sumala han siring han kasuratan, “Sugad hin banwa an ngatanan nga mga tawo, ngan sugad la han bukad ha kapatagan an ira katahom. Nalalaya an banwa, ngan narapdag an iya bukad, 25kundi nagpapabilin ha kadayonan an pulong han Ginoo.” Amo ini an pulong nga gindara ha iyo han Maupay nga Sumat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\