1 PEDRO 2

1Sanglit bayai niyo an ngatanan nga karat-an; waray na an pagbuwa, o pagkamalabyaw, o pangabugho, o pagyubit! 2Masugad unta kamo hin mga minasus-an, nga dayuday inuuhaw han lus-ay nga espirituhanon nga gatas, basi pag-inom niyo hini nga gatas tumubo kamo ngan matalwas. 3Sumala han siring han kasuratan, “Natilawan na niyo an pagkamaupay han Ginoo.” 4Dangop kamo han Ginoo, an buhi nga bato nga ginsalikway han mga tawo, kundi ginmahal han Dyos. 5Dangop nga sugad kamo hin buhi nga mga bato, ngan ipagamit an iyo kalugaringon hin pagtindog han espirituhanon nga templo, diin mag-aalagad kamo sugad nga baraan nga kapadian hin paghalad hin espirituhanon ngan nakakalipay nga mga tinubod nga unong ngadto han Dyos pinaagi kan Jesu-Cristo. 6Kay nasiring an kasuratan: “Nagpili ako hin mahal nga bato, nga akon ibinubutang nga patukoranan didto ha Sion; ngan diri gud magbabasol an bisan hin-o nga natoo ha iya.” 7Mahal kaupay ini nga bato para ha iyo nga natoo kundi para han diri natoo: “An bato ngahaw nga iginsalikway han mga magtirindog nahimo lugod nga labi ka importante nga bato.” 8Ngan nasiring didto hin lain nga bahin han kasuratan, “Amo ini an bato nga hipapakdolan han mga tawo, an bato nga magpupukan ha ira.” Nanhipakdol hira kay waray man hira tumoo han pulong; amo ini an kaburot-on hon Dyos para ha ira. 9Kundi kamo amo an pinili nga tulin, an kapadian han Hadi, an baraan nga nasod, an kalugaringon nga bungto han Dyos, nga ginpili hin pagsangyaw han orosahon nga mga buhat han Dyos nga nagtawag ha iyo tikang han kasisidman ngadto han iya kalugaringon nga makaaramdok nga kapawa. 10Hadto anay diri kamo mga tawo han Dyos, kundi yana mga tawo na kamo niya. Hadto anay diri kamo maaram han kalooy han Dyos, kundi yana nakarawat na niyo an iya kalooy. 11Kasangkayan ko, nahangyo ako ha iyo, sugad nga mga lumalangyaw ngan mga iginhalin nga bihag la kamo dinhe hini nga kalibutan! Ayaw kamo pagpadaog han lawasnon nga mga kaipahon, nga dayuday la nakikiaway han kalag. 12Kinahanglan maupay gud an iyo panggawi kon tampo kamo han diri mga natoo han Dyos, basi kon igsumbong kamo nga nagbuhat kamo hin maraot, makita hira han iyo mag-upay nga mga buhat, ngan magdadayaw hira han Dyos ha Adlaw han iya pag-abot. 13Tungod han Ginoo, pagpasakop kamo ha ngatanan nga kagamhanan dinhe ha tuna: ha Emperador nga amo an gilalabawi nga magburuot, 14ngan han mga gobernador nga amo an gintudlok niya hin pagkastigo han mga nagbubuhat hin maraot ngan pagpasidungog hadton mga nagbubuhat hin maupay. 15Kay amo ini an kaburot-on han Dyos: karuyag niya nga pinaagi han iyo maupay nga mga buhat kapugngan niyo an waray pulos nga yayaknon han mga buangbuang nga tawo. 16Pag-ukoy kamo sugad hin talwas nga mga tawo; kundi ayaw niyo gamita an iyo katalwasan nga pasangilan hin pagbuhat hin maraot, kundi pag-ukoy kamo sugad hin mga oripon han Dyos. 17Tahora an ngatanan nga mga tawo, higugmaa an iyo igkasi mga magtinuohon, kahadloki an Dyos, ngan tahora niyo an Emperador. 18Kinahanglan magpasakop kamo nga mga surugoon han iyo mga agaron, ngan ipakita ha ira an iyo bug-os pagtahod, diri la han mga buotan ngan mga maloloy-on, kundi han mga mag-isog liwat. 19Pagpapakaupayon kamo han Dyos tungod hini, kon makailob kamo han mga pag-antos nga diri angay ha iyo kay maaram man kamo han iya kaburot-on. 20Kay ano man in kabaralsan kon makaantos kamo han mga paglatob nga angay ha iyo tungod kay sayop man an iyo nabuhat? Kundi pagpapakaupayon kamo han Dyos kon makailob kamo han pag-antos bisan kon nagbuhat kamo hin matadong. 21Gintawag kamo han Dyos tungod hini; kay nag-antos hi Cristo ngahaw tungod ha iyo, ngan ginbilinan kamo hin susbaranan, basi magsubad kamo ha iya. 22Waray hiya makasala ngan waray gud hiya magbuwa. 23Han pagpakaraota ha iya waray hiya bumulos; han pag-antos niya waray hiya manarhog, kundi naglaom la hiya han Dyos, an matadong nga Maghurukom. 24Didto ha kros an aton mga sala gindara ni Cristo ha iya lawas, basi mamatay kita dida han sala ngan mabuhi kita nga matadong. Pinaagi han iya mga kasamdan nagkauupay kamo. 25Sugad kamo hin nagkawawara nga mga karnero; kundi yana iginbalik na kamo hin pagsunod han Magmarangno ngan Magbarantay han iyo mga kalag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\