1 PEDRO 3

1Ha amo nga paagi, kinahanglan magpasakop kamo nga mga asawa han iyo bana, basi kon may ha ira diri natoo han pulong han Dyos, makabig niyo hira pinaagi han iyo maupay nga ginawian. Diri na kinahanglan nga himangrawan niyo hira, 2kay makita hira han kaputli ngan kabaraan han iyo kinabuhi. 3Kinahanglan an iyo kahusay diri ha gawas la nga rayandayan, sugad han pag-ayad han iyo buhok, o pagsul-ot hin mga alahas ngan mahal nga mga panapton. 4Lugod, tinguhaa an kahusay nga natikang ha sakob han iyo kinabuhi—an waray paglubad nga katahom hin malumo ngan mahilomon nga kinabuhi. Amo ini an gimamahali ha atubangan han Dyos. 5Kay hin sugad nga paagi an mainampoon nga kababayen-an nga naglaom han Dyos han una nga panahon nagpahusay han ira kalugaringon, pinaagi hin pagpasakop nira han ira mga bana. 6Amo man ini hi Sara; nagsugot hiya kan Abraham ngan nagtawag ha iya “Agaron ko.” Mga anak nga kababayen-an kamo niya yana kon magbuhat kamo hin mag-upay ngan diri kamo mahadlok hin bisan ano. 7Kamo man liwat nga mga bana, ha iyo pakigtampo han iyo mga asawa, kinahanglan hibaroan niyo an kamaluya han iyo asawa. Sanglit kinahanglan tahoron niyo hira, kay hira sugad ha iyo makarawat man han kanan Dyos hatag nga kinabuhi. Buhata ini niyo basi waray makaulang han iyo mga pag-ampo. 8Ha pagtapus: kinahanglan magkaada kamo hin pagkausa ha hunahuna ngan ha pagbati; maghigugmaay kamo sugad hin magburugto, ngan magmaloloy-on ngan magmapinaubsanon kamo nga duha. 9Ayaw bulsa an karat-an hin karat-an, o an pakaraot, hin pakaraot; kundi balosa hin kaupayan, kay kaupayan an iginsaad han Dyos han pagtawga niya ha iyo. 10Sumala han siring han kasuratan: “An karuyag magpahimulos han kinabuhi ngan karuyag kumita hin maupay nga mga panahon, kinahanglan diri na magyakan hin maraot, ngan umundang na pagbinuwa. 11Kinahanglan bumaya hiya han maraot ngan magbuhat hin maupay; kinahanglan pangitaon niya an kalinaw ngan iya ini sundon. 12Kay an Ginoo nagbabantay han mga magtadong, ngan dayuday pinamamatian an ira mga pag-ampo; kundi nasupak hiya han mga nagbubuhat hin maraot.” 13Hin-o in maglalabot ha iyo kon tinguha niyo an pagbuhat hin maupay? 14Kundi bisan kon mag-antos kamo tungod hin pagbuhat hin maupay, pagkapalaran niyo! Ayaw kamo kahadlok han mga tawo, ngan ayaw kabaraka. 15Kundi tahora niyo ha iyo kasingkasing hi Cristo sugad nga iyo Ginoo. Pag-andam kamo ha ngatanan nga panahon hin pagbaton hadton mahangyo ha iyo hin pangaro hin kasayoran mahitungod han paglaom nga aada ha iyo. 16Kundi buhata ito upod an pagkalumo ngan pagtahod ha iyo kasingkasing. Magmalinis unta an iyo konsensya, basi kon pagtamayon kamo, adton mga nagpapakaraot han iyo maupay nga ginawian sugad nga mga sumusunod ni Cristo mahikaawod han ira mga ginyayakan. 17Kay mauruupay an pag-antos tungod hin pagbuhat hin maupay, kon amo an kaburot-on han Dyos, kay hin pagbuhat hin maraot. 18Kay namatay hi Cristo makausa ngan para han ngatanan tungod han mga sala. Namatay hiya, usa nga maupay nga tawo para han mga makasasala, basi dad-on kamo ngadto sa Dyos. Ginpatay hiya ha lawas, kundi ginbuhi ha espiritu, 19ngan ha iya espirituhanon nga kahimtang kinmadto ngan nagwali hiya han mga binilanggo nga mga espiritu. 20Amo ini an mga espiritu hadton waray magsugot han Dyos samtang nga naghulat hiya nga mapailobon ha mga adlaw nga ginhimo ni Noe an arka. An pipira nga mga tawo nga nakadto han arka—8 ngatanan, natalwas han tubig, 21nga amo in usa nga tigaman han pagbunyag nga nagtatalwas ha iyo yana. Diri ini paghugas hin lawasnon nga buring, kundi an saad nga ginhimo han Dyos tikang hin maupay nga konsensya. Nagtalwas ha iyo an bunyag pinaagi han pagkabanhaw ni Jesu-Cristo, 22nga kinmadto na ha langit ngan aadto na ha tuo han Dyos, nga naghahadi na han ngatanan nga mga anghel ngan langitnon nga mga kagamhanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\