1 PEDRO 4

1Tungod nga lawasnon nga pag-antos an gin-antos ni Cristo, kinahanglan maandam liwat kamo hin pag-antos; kay an hin-o man nga nag-aantos dinhe hini nga kinabuhi binmaya na hin pagpakasala. 2Sanglit tikang yana, kinahanglan gamiton na niyo an salin han iyo tunan-on nga kinabuhi hin pagbuhat han kaburot-on han Dyos, diri han mga ungara hin tawo. 3Ginggamit na niyo in igo nga panahon hadto hin pagbuhat sugad han naruruyagan han mga diri natoo han Dyos. Hadto an iyo kinabuhi nakada hin kalaw-ayan, kaipahon, paghinubog, patakas nga kamahilas, pag-inirignom, ngan ha pagsingba han mga diyosdiyos. 4Ngan yana nahigugupong an mga diri natoo han Dyos nga diri na kamo naungay ha ira dida hin pagpatuyang han mahilas ngan waray pulos nga kinabuhi, sanglit ginyuyubit kamo nira. 5Kundi mahatag hira sa Dyos hin katuhayan nga andam paghukom han mga buhi ngan han mga minatay. 6Amo ini an hinungdan nga iginwali liwat an Maupay nga Sumat ngadto han mga minatay, ha ira nga ginhukman na han ira lawasnon nga kahimtang sugad han paghukmi han ngatanan nga mga tawo; iginwali ini ha ira basi ha ira espirituhanon nga kahimtang mabuhi hira sugad nga buhi an Dyos. 7Hiraniay na an kataposan han ngatanan nga mga butang. Kinahanglan mag-ikmat ngan magpugong kamo han iyo kalugaringon, basi makag-ampo kamo. 8Labaw han ngatanan, paghigugmaay kamo hin tinuod, kay natahob hin damo nga mga sala an gugma. 9Pasak-a an makada ha iyo mga panimalay, hin waray pagngurutob. 10Sugad hin maupay nga magmarangno han magkalainlain nga mga hatag han Dyos, kinahanglan gamiton han tagsatagsa an talagsaon nga hatag nga kinarawat niya tikang sa Dyos, para han kaupayan han iba. 11An magwarali kinahanglan magwali han mga pulong han Dyos; an nag-aalagad kinahanglan mag-alagad ha kusog nga iginhahatag ha iya han Dyos, basi pagdayawon an Dyos ha ngatanan nga mga butang pinaagi kan Jesu-Cristo, kay iya an kadungganan ngan kagamhanan ha kadayonan! Amen. 12Hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw hipausa han mapait nga pagsulay nga iyo gin-aantos, sugad nga talagsaon nga hinabo ha iyo. 13Lugod paglipay kamo nga nakakaangbit kamo han mga pag-antos ni Cristo, basi magmalipayon kamo kon ipadayag na an iya himaya. 14Palaran kamo kon pagyubiton kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Cristo; karuyag sidngon hini nga aada ha iyo an mahimayaon nga Espiritu, an Espiritu han Dyos. 15Kon may-ada ha iyo mag-antos, diri tungod kay hiya parapatay hin tawo, o kawatan, o kriminal o makimasamok, o malabot han butang han iba. 16Kundi kon may mag-antos tungod han iya pagka-Cristiano, diri hiya maawod, kundi magpasalamat han Dyos nga nagdadara hiya han ngaran ni Cristo. 17Inmabot na an panahon hin pagtikang hin paghukom, ngan uunahon hin paghukmi an kalugaringon nga mga tawo han Dyos. Kon uunahon man kita, ano man an dadangatan hadton diri natoo han Maupay nga Sumat nga tikang sa Dyos? 18Sumala han siring han kasuratan, “Makuri matalwas adton mag-upay nga mga tawo; sanglit ano man an mahinanabo hadton mga diri natoo han Dyos ngan makasasala?” 19Sanglit an nag-aantos tungod nga kaburot-on ini han Dyos ha ira, kinahanglan nga magbuhat hin maupay, magtubyan hin hingpit han ira kalugaringon ngadto han ira Magburuhat nga dayuday nagtutuman han iya saad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\