1 TESALONICA 2

1Kabugtoan, maaram kamo ngahaw nga waray makawang an amon pagduaw ha iyo. 2Sayod kamo nga ginpakurian ngan ginpakaalohan na kami didto ha Filipos, san-o kami pumakadto ha iyo ha Tesalonica. Kundi gindasig kami han Dyos hin pagwali ha iyo han Maupay nga Sumat nga natikang ha iya, bisan kon damo gud an mga natipa. 3Diri sayop an amon pagwali ug diri maraot an amon hangyo ha iyo, ngan waray kami maglimbong bisan kan kanay. 4Lugod, dayuday nagyayakan kami sugad han kanan Dyos karuyag, tungod kay pagbuot man niya nga itapod niya ha amon an Maupay nga Sumat.Diri amon tuyo an paglipay hin mga tawo, kundi han Dyos nga sayod kon ano an panuyo han amon kasingkasing. 5Maaram na man kamo nga waray kami pakada hin pag-ulog-ulog ha iyo, ngan waray kami gamit hin mga pulong nga basi la katabonan an amon kahalot. An Dyos amo an amon saksi! 6Waray kami pagtinguha nga pagdayawon kami han mga tawo, ma tikang ha iyo o ma tikang han iba, 7bisan kon may katungod man ngani kami nga pagdayawon kami niyo kay mga apostoles man kami ni Cristo. Kundi han nakada pa kami ha iyo, mga buotan kami sugad hin iroy nga nagmamangno han iya mga anak. 8Tungod han gugma namon ha iyo, andam kami pagpaangbit ha iyo diri la han Maupay nga Sumat nga tikang ha Dyos, kundi bisan pa han amon kalugaringon nga mga kinabuhi, kay labis gud an amon pagmahal ha iyo. 9Kabugtoan, waray ruhaduha nga nahinunumdom pa kamo han amon mga pagkabudlay ngan pagginuol! Nagbudlay kami adlaw—gab-i, basi diri kami makasamok ha iyo samtang nagwawali kami ha iyo han Maupay nga Sumat nga tikang han Dyos. 10Kamo ug an Dyos amo an mga saksi, nga an amon panggawi ngada ha iyo nga mga magtinuohon putli, matadong, ngan waray sadang ikasuson. 11Sayod man kamo nga gintagad namon an tagsa ha iyo sugad gud han pagtagad hin usa nga amay han iya mga anak. 12Gindasig ngan ginliaw kamo namon, ngan ginsagdonan kamo namon pag-ukoy hin kinabuhi nga nakakalipay han Dyos nga amo an nagtatawag ha iyo basi kamo makaangbit han iya Ginhadian ngan himaya. 13Ug amon liwat dayuday, ginpapasalamatan an Dyos. Kay an pagdad-i namon ha iyo han mensahe han Dyos, iyo ini pinamatian ngan kinarawat, diri nga mensahe hin tawo, kundi sugad nga mensahe gayod han Dyos. Kay nagbubuhat an Dyos dida ha iyo nga mga magtinuohon. 14Kabugtoan, an nahinabo ha iyo amo gihapon an nahinabo didto han mga singbahan han Dyos ha Judea, han mga magtinuohon nga sakop ni Cristo Jesus. Nag-antos kamo hin sugad nga pagpakurii han iyo kalugaringon nga mga tawo nga gin-antos niyo tikang han mga Judiyo 15nga nagpatay han Ginoo nga Jesus ngan han mga manaragna, ngan amo liwat an nagbukod ha amon. Diri gud hira nakakalipay han Dyos! Mga kaaway hira han ngatanan nga mga tawo! 16Nagtinguha pa ngani hira pagulang han amon pagwali ngadto han mga Hentil han mensahe nga makakatalwas ha ira. Ini nga ira ginbuhat amo an nakatig-ob han mga sala nga dayuday ira ginbuhat. Sanglit, ha kataposan, nahisakban hira han kapungot han Dyos! 17Mahitungod ha amon, kabugtoan, han paghimulag namon ha iyo hin halipot la nga panahon—diri manggud adto ha amon panumdoman—dayuday nahinunumdom kami ha iyo. Makahiridlaw gud hin pagkita ha iyo ngan minimingaw kami ha iyo! 18Karuyag namon bumalik ha iyo. Nagtinguha ako, hi Pablo, pagbalik ngada ha iyo diri la makausa, kundi gin-ulang kami ni Satanas. 19Kay kamo gudla an amon paglaom, an amon kalipay, ngan an hinungdan han amon pagparayaw han amon pagdaragan ha atubangan han aton Ginoo nga Jesus kon bumalik na hiya. 20Kamo gud an amon sadang iparayaw ngan ikalipay!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\