1 TESALONICA 5

1Kabugtoan, waray na kinahanglan nga magsurat pa ako ha iyo mahitungod han mga takna ngan mga panahon, kon san-o mahinanabo ini nga mga butang. 2Kay maaram gud kamo ngahaw nga maabot an Adlaw han Ginoo sugad hin pag-abot hin kawatan ha kagab-ihon. 3Samtang nasiring an mga tawo,“Malinaw na an ngatanan ngan waray na kataragman,” tigda la nga maabot ha ira an pagkapukan! Diri hira makakalikay; kay sugad ini han kamasakit nga naabot hin babaye nga tipag-aranak. 4Kundi, kabugtoan, diri na kamo aada ha kasisidman, sanglit diri na kamo hikakalitan hito nga Adlaw nga maabot sugad hin kawatan. 5Kamo ngatanan nga mga tawo nga sakop han kapawa, ngan sakop han adlaw; diri kita sakop han kagab-ihon o han kasisidman. 6Sanglit kinahanglan diri kita mangaturog sugad han iba; kundi kinahanglan mag-agma kita ngan magmalinaw an panhunahuna. 7Batasan han mga tawo an pagkaturog ngan paghubog ha gab-i. 8Kundi kinahanglan magmalinaw an aton panhunahuna kay mga sakop man kita han adlaw. Kinahanglan isul-ot naton an pagtoo ngan paghigugma nga tabon han aton dughan, ngan an aton paglaom han katalwasan nga helmet ha aton ulo. 9Waray kita pilia han Dyos basi mag-antos han iya kapungot, kundi basi angkonon naton an katalwasan pinaagi han aton Ginoo Jesu-Cristo, 10nga nagpakamatay para ha aton, basi mag-ukoy kita upod ha iya, buhi o patay kita ha pagbalik niya. 11Tungod hini nga hinungdan, pagdinasigay ngan pagbinuligay kamo sugad gud han iyo binubuhat yana. 12Kabugtoan, nahangyo kami ha iyo nga tahoron niyo hin kaangayan adton mga nagbubuhat dida ha iyo, hira nga ginpile han Ginoo pagmando ngan pagtutdo ha iyo. 13Timangnoa niyo hira upod an gidadakoi nga pagtahod ngan paghigugma, tungod han buruhaton nga ira gintutuman. Magmalinawon unta an tagsatagsa ha iyo. 14Nag-aaghat kami ha iyo, kabugtoan: sagdoni an mga hubya, dasiga an mga awdanon, buligi an mga magluya, ngan ipakita ha ngatanan an iyo kamailobon. 15Ayaw niyo bulsa hin maraot an nagbubuhat hin maraot, kundi tinguhaa niyo nga an pagbuhat hin maupay hiagoman han tagsa tagsa ngan ha ngatanan nga mga tawo. 16Dayuday pagmalipayon kamo, 17pag-ampo ha ngatanan nga panahon, 18pagpasalamat kamo han bisan ano nga nadangat ha iyo. Amo ini an karuyag han Dyos ha iyo, han iyo kinabuhi ha pag-alagad kan Cristo Jesus. 19Ayaw niyo pagpugngi an Espiritu Santo. 20Ayaw niyo pagtamaya an dyosnon nga mga mensahe. 21Sarihi an ngatanan nga mga butang: tipigi an maupay 22ngan likayi an ngatanan nga karat-an. 23An Dyos nga nahatag ha aton hin kamurayaw, magsantos unta ha iyo ngan bantayan an iyo bug-os nga pagkatawo—an iyo espiritu, kalag, ug lawas, nga mawaray dum-it ngada han pag-abot han aton Ginoo Jesu-Cristo. 24Bubuhaton ito niya nga nagtatawag ha iyo, kay matinumanon hiya. 25Kabugtoan, ig-ampo liwat kami niyo. 26Ipangumosta kami han ngatanan nga kabugtoan hin minagburugto nga harok. 27Nag-aaghat ako ha iyo, ha pagburut-an han Ginoo, nga basahon niyo ini nga surat ha ngatanan nga mga magtinuohon. 28An grasya han aton Ginoo Jesu-Cristo maada unta ha iyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\