1 TIMOTEO 1

1Tikang kan Pablo nga apostol ni Cristo Jesus tungod han pagbuot han Dyos nga aton Magtaralwas ngan ni Cristo Jesus nga aton paglaom— 2Ngadto kan Timoteo nga akon matuod nga anak ha pagtoo: An Dyos nga aton Amay ngan hi Cristo Jesus nga aton Ginoo maghatag unta han gugma, kalooy, ngan kamurayaw ha imo! 3Karuyag ko nga magpabilin ka dida ha Efeso, sugad han paghangyo ko ha imo hadto han pag-agi ko tipakadto ha Macedonia. May mga tawo dida nga nagtututdo hin buwa nga mga pagturon-an, ngan kinahanglan nga pagdid-an mo hira. 4Sidnga hira nga bayaan nira ito nga mga hinimohimo nga susumaton ngan higlaba nga lista hin mga ginikanan, kay nagigin tinikangan la ito hin mga lantugi; diri ito nakakabulig han larang han Dyos nga hinbabaroan pinaagi hin pagtoo. 5An tuyo hini nga sugo amo an pagpukaw han gugma nga natikang hin putli nga kasingkasing, malinis nga panhunahuna, ngan tinuod nga pagtoo. 6May mga tawo nga binmulag na ngan nawara ha ira mga dalan tungod hin binuang nga larulantugi. 7Karuyag nira magin magturutdo han balaod han Dyos, kundi diri nira hinsasabtan an ira kalugaringon nga mga pulong o an mga butang nga ira ginhihimangraw upod in dako nga pagtapod. 8Sayod kita nga maupay an Balaod kon gamiton hin igo ngan angay nga paagi. 9Matuod, kinahanglan hinumdoman ta nga ginhimo an mga balaod diri para han mag-upay nga mga tawo, kundi para han mga nasupak han balaod ngan mga kriminal, para han mga makasasala ngan mga diri nahadlok han Dyos ngan para han mga diri nagsisingba han Dyos ngan mga diri baraan, para han napatay han ira mga kag-anak, para han mga parapanmatay, 10para han mga magpakimalaw-ay, para han mga nakikighilawas han ira igkasi lalaki o igkasi babaye, para han mga mamirihag hin tawo, para han mga buwaon ngan nagbubuhat hin ano man nga butang nga supak han matuod nga pagturon-an. 11Hin-aagian ito nga pagturon-an dida han Maupay nga Sumat nga igintapod ha akon hin pagpasangyaw, an Maupay nga Sumat nga tikang han mahimayaon ngan darayawon nga Dyos. 12Nagpapasalamat ako kan Cristo Jesus nga aton Ginoo, nga naghatag ha akon hin kusog para han akon buruhaton, tungod nga gintungdan ngan gin-isip ako niya nga takos mag-alagad ha iya, 13bisan kon ginpakaraot, ginpakurian, ngan gintamay ko hiya hadto anay. Kundi nalooy an Dyos ha akon kay waray pa ako hadto pagtoo ngan waray ako sabot han akon ginbuhat. 14Ngan igin-ipis ha akon han Ginoo an iya hura nga grasya ngan iginhatag ha akon an pagtoo ngan gugma nga aton naaangkon pinaagi hin pakig-usa kan Cristo Jesus. 15Matuod ini nga mga pulong nga angay ta karawaton ngan tuohan hin hingpit: kinmanhi ha kalibutan hi Cristo Jesus hin pagtalwas han mga makasasala. Ako an labi nga kamaraot ha ira, 16kundi nalooy ha akon an Dyos, basi magpakita hi Cristo Jesus han iya hingpit nga pagpailob hin pagdumara ha akon nga labi kamaraot han mga makasasala. Susbaranan ini para han ngatanan nga matoo ha iya onina ngan makarawat han dayon nga kinabuhi. 17Ngadto han dayon nga Hadi, waray kamatayon ngan diri kinikita, han amo la nga Dyos—ha iya an kadungganan ngan an pagdayaw hin waray kataposan. Amen. 18Timoteo, anak ko, igintatapod ko ini nga sugo ha imo. Sumala ini han mga pulong han panagna nga iginyakan hadto pa hiunong ha imo. Gamita ini nga mga pulong nga imo mga hinganiban, basi magmaupay an imo pakig-away. 19Ipadayon an imo pagtoo ngan malinis nga konsyensya. May mga tawo nga waray mamati han ira konsensya, ngan napakyas an ira pagtoo. 20Nahiupod ha ira hira Himeneo ug Alejandro, nga akon na igintubyan ngadto han gahom ni Satanas, basi katutdoan hira hin diri na pagpakaraot han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\