1 TIMOTEO 2

1Sanglit, una ha ngatanan, nag-aaghat ako nga ihalad niyo ngadto sa Dyos an mga pangamuyo, mga pag-ampo, ngan mga pagpasalamat para han ngatanan nga mga tawo; 2para han mga hadi ngan han ngatanan nga iba nga mga pamunoan, basi mag-ukoy kita hin mamingaw ngan malinawon nga kinabuhi, dida ha pag-alagad han Dyos ha matadong nga pamatasan. 3Maupay ngan nakakalipay ini han Dyos nga aton Magtaralwas, 4nga naruruyag nga matalwas an ngatanan nga mahibaro han kamatuoran. 5Kay uusa la an Dyos, ngan uusa la an makakag-usa han Dyos nga han mga tawo; amo ini hi Cristo Jesus 6nga nagtubyan han iya kalugaringon hin pagtubos han ngatanan nga mga tawo. Amo ito an kamatuoran nga ha igo nga panahon tatalwason han Dyos an ngatanan nga mga tawo kon umabot na an gintalaan nga panahon. 7Amo ini an hinungdan nga ginsugo ako nga apostol ngan magturutdo han mga Hentil, hin pagsangyaw han mensahe han pagtoo ngan kamatuoran. Nagsusumat ako han kamatuoran, diri ako nagbubuwa! 8Karuyag ko nga mag-ampo an kalalaken-an ha ngatanan nga dapit, kalalaken-an nga hinalad ngadto han Dyos, nga binayaw an ira mga kamot ha pag-ampo hin waray kasina o pagkaaway-away. 9Karuyag ko man nga magmaligdong an kababayen-an, ngan mahibaro hira hin pagkamananong ha ira pamanapton, ngan magbado hin kaangayan; diri hin linainlain nga uso hin pag-ayad han buhok o mga rayandayan nga bulawan, perlas o mahal nga mga bado, 10kundi hin mag-upay nga mga panggawi nga angay hin kababayen-an nga mainampoon. 11Kinahanglan nga mahibaro an kababayen-an hin hilom ngan hingpit nga pagpaubos. 12Diri ako natugot nga an kababayen-an magtutdo o maagaron han kalalaken-an; kinahanglan humilom la hira. 13Kay una paghimoon hi Adan, san-o hi Eva. 14Ngan diri hi Adan kundi hi Eva, an babaye, an ginlimbongan ngan nagtalapas han sugo han Dyos. 15Kundi matatalwas an babaye pinaagi hin kamay-ada anak, kon magpadayon hiya hin pagtoo, paghigugma, ngan pagkaputli, upod an kaligdong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\