1 TIMOTEO 6

1An mga oripon kinahanglan magtahod han ira mga agaron, basi waray magpakaraot han ngaran han Dyos ngan han aton pagturon-an. 2Kinahanglan diri pagtamayon han mga oripon an ira mga agaron nga magtinuohon kay kabugtoan hira nira. Lugod, angay pag-alagdon nira hin mauruupay, kay adton nagpapahimulos han ira buhat amo adton mga magtinuohon nga ira hinihigugma. Kinahanglan itutdo ngan igwali mo ini nga mga butang. 3- 4Adton nagtututdo hin lain nga pagturon-an ngan diri nauyon han matuod nga mga pulong han aton Ginoo Jesu-Cristo ngan han pagturon-an han aton tuloohan oraora gud hin kamapinahatas-on ngan waray hibabroan. Diri tuhay an iya pakiglantugi ngan pakiglaris hiunong hin mga pulong, ngan nagdadara ini hin pangabugho, pagkiglantugi, pagyubit, pagtamay, 5ngan dayon nga pakiglaris han mga tawo nga waray na maupay nga mga panhunahuna, ngan nawad-an na han kamatuoran. Naghuhunahuna hira nga an toluohan usa nga paagi hin pagparigko. 6Matuod, nakakapariko gud an toluohan, kon kontento la an tawo han aada na ha iya. 7Ano an aton gindara han katawo naton nganhi ha kalibutan? Waray! Ano man an aton makukuha hini nga kalibutan? Waray! 8Sanglit kon may-ada na kita pagkaon ngan panapton, igo na unta ito ha aton. 9Kundi adton karuyag mariko nasusulay ngan nabibitik hira han damo nga linurong ngan nakakaraot nga mga ungara, nga nagdadanas han mga tawo ngadto ha kapirdehan ngan kabungkagan. 10Kay tinikangan hin damo kalain nga karat-an an paghigugma han kwarta. Duro gud an pag-irinikohan han iba, ngan binmulag hira han pagtoo, ngan nariksi an ira mga kasingkasing tungod hin damo nga mga kabidoan. 11Kundi ikaw nga tawo han Dyos, likayi ini ngatanan nga mga butang. Talinguhaa an pagkamatadong, pagkadyosnon, pagtoo, paghigugma, pagpailob, ngan pagkalumo. 12Dalagan, sugad han imo mahimo dida han paisan-isan han pagtoo, ngan dag-a para ha imo ngahaw an dayon nga kinabuhi; kay gintawag ka han Dyos ngada hini nga kinabuhi, dida han maupay mo nga pagtug-an han pagtoo ha atubangan hin damo nga mga saksi. 13Ha atubangan han Dyos nga nahatag hin kinabuhi ha ngatanan nga mga butang, ngan ha atubangan ni Cristo Jesus nga nagtug-an hin maupay ha atubangan ni Poncio Pilato, nagsusugo ako ha imo: 14Sugta an kasugoan, ngan tumana hin hingpit tubtob han Adlaw han pagpakita han aton Ginoo Jesu-Cristo. 15Ha igo nga panahon igpapadayag hiya han Dyos, an darayawon ngan amo la nga Magburuot, an Hadi han mga hadi, ngan Ginoo han mga ginoo. 16Hiya la an waray kamatayon, ngan nag-uokoy ha kapawa nga waray gud nakakahirani. Waray pa nakakita ha iya, ngan waray gud makakakita ha iya. Ha iya an kadungganan ngan an dayon nga kagamhanan! Amen. 17Tugona adton nga riko han mga butang hini nga kinabuhi, nga diri hira magpalabilabi, ngan diri nira ikadto an ira paglaom han diri seguro nga butang, sugad han mga manggad, kundi ikadto sa Dyos la, nga nahatag ha aton han ngatanan para han aton kaupayan. 18Tugona hira pagbuhat hin maupay, nga mariko hira hin mag-upay nga mga buhat, nga magmahinatagon ngan andam hin pagtabang han iba. 19Dida hini nga paagi makakatirok hira para ha ira kalugaringon hin manggad nga magigin marig-on nga patukoranan para han tiarabot. Ngan onina, makakaangkon hira han matuod nga kinabuhi. 20Timoteo, mangnoi an mga igintapod ha imo. Likayi an diri dyosnon nga huruhimangraw ngan an tinuyaw nga mga pakiglantugi nga sinisiring han iba nga mga tawo nga “Hibaro”, kundi diri ngay-an matuod. 21Kay may-ada nasiring nga naangkon na nira ini nga hibaro, ngan tungod hito, nawad-an lugod hira han ira pagtoo. Maada unta ha iyo ngatanan an grasya han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\