2 CORINTO 13

1Ikatulo na ini nga akon pagpakada ha iyo. Sugad han siring han Kasuratan, “Kinahanglan pagpamatud-an hin duha o tulo nga mga saksi an bisan ano nga sumbong.” 2Karuyag ko igsumat ha iyo nga nakasala hadto ngan ha iba pa, nga an iginsiring ko hadto han ikaduha nga pagduaw ko, ginliliwat ko hin pagsiring yana nga harayo ako: ha sunod nga pagkada ko waray na makakalikay han sirot. 3Ihahatag ko ha iyo an ngatanan nga kamatuoran nga nagyakan hi Cristo pinaagi ha akon. Diri hiya maluya kon nakikig-usa hiya ha iyo; lugod iginpapakita niya an iya gahom. 4Kay bisan kon iginraysang hiya ha kros dida han iya pagkamaluya, buhi hiya tungod han gahom han Dyos. Maluya man liwat kita tungod han pakig-usa naton ha iya; kundi dida han pag-alagad namon ha iyo, nabubuhi kami upod ha iya tungod han gahom han Dyos. 5Usisaha ngan paghukmi niyo an iyo kalugaringon kon an iyo kinabuhi aada ba ha pagtoo. Diri ba kamo maaram nga aada ha iyo hi Cristo Jesus? Gawas la kon napakyas na gud kamo. 6Nasarig ako nga mahibabaro kamo nga waray kami mapakyas. 7Nag-aampo kami sa Dyos nga diri unta kamo magbuhat hin maraot—diri pagpakita nga mauswagon kami, kundi nga magbuhat unta kamo hin matadong bisan kon baga sugad hin mga napakyas kami. 8Kay diri kami makakahimo hin bisan ano supak han kamatuoran, kundi para gudla han kamatuoran. 9Nalilipay kami kon maluya kami ngan makusog kamo. Sanglit nag-aampo liwat kami nga mahingpit kamo. 10Amo ito nga nagsurat ako hini samtang harayo ako ha iyo; basi kon umabot na ako, diri ako magkuri hin paggamit han pagburut-an nga iginhatag ha akon han Ginoo. Iginhatag ini nga pagburut-an pagparig-on ha iyo, diri pagpuo ha iyo. 11Ha kataposan, kabugtoan, adyos! Tinguhaa niyo an pagkahingpit; pamatii an akon mga hangyo; upaya an iyo pagkasarabot ngan pag-ukoy kamo nga malinawon. Ngan maada unta ha iyo an Dyos han gugma ngan kamurayaw. 12Magpangumostahay kamo hin minagburugto nga harok. Nangungumosta ha iyo an ngatanan nga mga magtinuohan han Dyos. 13An grasya han Ginoo Jesu-Cristo, an gugma han Dyos, ngan an pagkausa han Espiritu Santo maada unta ha iyo ngatanan!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\