2 CORINTO 6

1Sanglit sugad nga mga kabulig kami han Dyos, nahangyo kami ha iyo nga diri niyo karagan an iyo nakarawat nga grasya han Dyos. 2Pamatii an siring han Dyos: “Pinamatian ko ikaw ha pag-abot han igo nga takna pagpakita ha imo hin kalooy, Binuligan ko ikaw han pag-abot han adlaw hin pagtalwas ha imo.” Pamati! Amo ini an takna hin pagkarawat han kalooy han Dyos, amo yana an adlaw han katalwasan! 3Diri namon karuyag nga may-ada ha iyo magsuson han amon buruhaton, sanglit diri man kami nag-uulang hin bisan hin-o ha iyo. 4Lugod ha ngatanan nga amon buhat ipinapakita namon nga mga surugoon kami han Dyos pinaagi hin pag-antos han mga kasamokan, mga kakurian, ngan mga kasakitan. 5Ginhampak kami, ginpriso, ngan ginraogdaog; nagtrabaho kami labaw han kaangayan ngan waray pagkaturog o waray namon pagkaon. 6Iginpakita namon nga mga surugoon kami han Dyos pinaagi han amon pagkaputli, pagkamaaram, pag-ilob, ngan pagkabuotan; pinaagi liwat han Espiritu Santo, han amon tinuod nga gugma, 7han amon mensahe han kamatuoran, ngan han gahom han Dyos. An amon hinganiban hin pagsulong ngan pagpanalipod han amon kalugaringon amo an pagbuhat hin matadong. 8Ginpasidunggan kami ngan ginpakaalohan; ginyubitan kami ngan gindayaw. Gintagad kami nga mga buwaon, kundi nagyakan kami han kamatuoran. 9Gintagad kami nga diri kinikilala, kundi kinikilala kami han ngatanan; daw sugad hin mga patay na kami, kundi mga buhi kami ngan iyo man ini kinikita. Bisan kon ginkakastigo kami, diri kami namamatay. 10Bisan kon ginbibido kami, dayuday kami malipayon. Kablas kami pagkit-on, kundi damo in nagriko pinaagi ha amon. Waray gud kami, kundi ha tinuod, tag-ada kami han ngatanan nga mga butang. 11Hinigugma nga kasangkayan ha Corinto! Nagyakan kami hin dayag ha iyo ngan waray namon iginlilirong ha iyo. 12Labis an amon paghigugma ha iyo; kamo in kulang hin pagbati para ha amon. 13Nagyayakan ako yana nga daw sugad hin mga anak ko kamo. Ipakita ha amon in sugad man nga pagbati. Buksi niyo hin maupay an iyo mga kasingkasing! 14Ayaw kamo pag-ungay ngan pakig-usa han mga diri magtinuohon, kay diri ini mahihimo. Uunanhon hin pagkausa han matadong ngan han maraot? Uunanhon hin pagkatampo han kapawa ngan han kasisidman? 15Uunanhon hin pagkauyon ni Cristo ngan han Yawa? Ano an ginkakaurusaan han magtinuohon ngan han diri magtinuohon? 16Uunanhon hin pagkatampo han templo han Dyos ngan han mga diyosdiyos? Kay kita amo an templo han buhi nga Dyos! Sumala han iginsiring han Dyos ngahaw: “Mag-uukoy ako upod han akon mga tawo, ngan mag-uukoy tampo ha ira; Magigin Dyos ako nira, ngan magigin akon hira mga tawo.” 17Sanglit nasiring an Ginoo: “Kinahanglan bumaya kamo ha ira, ngan lumain kamo ha ira. Ayaw kamo paghilabot han mahugaw, ngan kakarawaton ko kamo. 18Magigin amay ako niyo, ngan magigin mga anak ko kamo nga kalalaken-an ngan kababayen-an, nasiring an Ginoo nga Labi Kamakagarahum.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\