2 CORINTO 8

1Kabugtoan, karuyag namon nga mahibaroan niyo an nabuhat han grasya han Dyos dida han mga singbahan ha Macedonia. 2Ginsarihan hira hin masigpit pinaagi han mga kakurian nga ira gin-agian; kundi dako gud an ira kalipay nga bisan kon mga kablas hira hin duro, huyayag ngan malipayon gud an ira paghatag. 3Nakakapatapod ako ha iyo nga hinmatag hira sugad han ira nahimo ngan bangin sobra pa, kay ha ira kalugaringon nga kaburut-on, 4naghangyo ngan nanginyupo gud hira ha amon nga makaamot hira hin pagtabang han mga magtinuohon ha Judea. 5Ginhimo nira in labaw pa han amon ginpaabot! Syahan igintubyan nira ngadto han Ginoo an ira kalugaringon; ngan tungod han kaburut-on han Dyos, igintubyan man nira ha amon an ira kalugaringon. 6Sanglit ginhangyo namon hi Tito nga nagtikang hini nga buruhaton nga ipadayon niya, ngan buligan kamo hin paghuman hini nga talagsaon nga pag-alagad hin gugma. 7Bahandianon gud kamo han ngatanan nga butang: ha pagtoo, ha pagyakan, ngan ha hibaro, han iyo kasindak hin pagbulig ngan han iyo paghigugma ha amon. Sanglit karuyag namon nga magmahinatagon liwat kamo dida hini nga pag-alagad hin gugma. 8Diri ako nagpapahamtang hin ano man nga turumanon. Kundi ha pagpakita ko ha iyo kon ano ka dako an tinguha han iba hin pagbulig, karuyag ko man liwat hibaroan kon ano ka tinuod an iyo paghigugma. 9Kay sayod man kamo han grasya han aton Ginoo Jesu-Cristo; nga bisan kon bahandianon hiya, nagpakakablas han iya kalugaringon tungod ha iyo, basi mariko kamo pinaagi han iya ka kablas. 10Amo ini an mahisisiring ko hini nga butang: mauruupay pa nga taposon na la niyo yana an gintikangan niyo han nag-agi nga tuig. Kamo an syahan diri la ha pagbuhat, kundi syahan liwat nga nasindak hin pagbuhat. 11Sanglit padayona niyo ngan taposa an buruhaton! Tinguhaa niyo hin pagtapos sugad han iyo tinguha hin pagtikang, ngan buhata niyo sumala han mahihimo niyo. 12Kon karuyag gud niyo humatag, kakarawton ini han Dyos sumala han sadang niyo ihatag, diri han waray dida ha iyo. 13- 14Diri ko tinguha in pagpagaan han paras-anon han iba pinaagi han pagpabug-at han paras-anon niyo. Kundi tungod nga diri man kamo yana nagkikinahanglan, kaangayan nga buligan niyo an mga nagkikinahanglan hin tambulig. Onina kon kamo na man an magkinahanglan ngan hira an may-ada, mabulig man hira ha iyo. Dida hini nga paagi naggigipabuligbulig kamo. 15Sugad han siring han Kasuratan: “An nagtirok hin damo waray magsobra, ngan an nagtirok hin gutiay waray magkulang.” 16Dako an amon pagpasalamat han Dyos nga nagpasindak kan Tito hin pagbulig ha iyo sugad gud han amon kasindak hin pagbulig ha iyo! 17Diri la nga ginkarawat niyo an amon paghangyo, kundi nasindak hiya pagbulig ha iyo, sanglit minaupay niya pagkada ha iyo ha iya kalugaringon nga kaburut-on. 18Ginpaupod namon ha iya an bugto nga tinahod kaupay han ngatanan nga mga singbahan tungod han iya buruhaton hin pagwali han Maupay nga Sumat. 19Ngan labot la, ginpili ngan gintungdan hiya han mga singbahan hin pag-upod ha amon, samtang gintutuman namon ini nga mahigugmaon nga pag-alagad para han kadungganan han Ginoo, ngan pagpakita nga karuyag kami bumulig. 20Naghihirot kami nga waray sumuson mahitungod han paagi han pagdumara namon hini nga dako nga bulig. 21An pagbuhat han matadong an amon tuyo, diri la ha atubangan han Ginoo kundi ha atubangan man han mga tawo. 22Sanglit ginpaupod namon ha ira an aton bugto. Makadamo na namon pagsarihi hiya, ngan nakita namon nga dayuday hiya nasisindak gud hin pagbulig. Ngan yana nga may dako niyo nga pagtapod ha iya, duro gud an iya kasindak hin pagbulig. 23Mahitungod kan Tito, kabulig ko hiya nga nagbubuhat upod ha akon hin pagbulig ha iyo. Mahitungod na man han kabugtoan nga naupod ha iya, natindog hira para han mga singbahan, ngan nagpapasidungog kan Cristo. 24Ipakita an iyo gugma ha ira basi makasiguro an ngatanan nga mga singbahan nga matuod an iyo paghigugma, ngan mahibaro hira nga diri sayop an amon pagparayaw tungod ha iyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\