2 PEDRO 2

1Nagpakita hadto nga panahon in diri matuod nga mga manaragna dida han mga tawo, ngan ha sugad nga paagi magpapakita man in mga diri matuod nga magturutdo dida ha iyo. Magdadara hira hin makakadaot ngan diri matuod nga mga pagturon-an, ngan igsasalikway nira an Agaron nga nagtubos ha ira, sanglit maabot ha ira in kalit nga pagkapuo. 2Kundi bisan pa ngani, damo gihapon in masunod han ira maghilas nga mga buhat, ngan tungod han ira ginbubuhat, pagpapakaraoton han iba nga mga tawo an Dalan han kamatuoran. 3Tungod han ira kahalot makakapanalapi ini nga mga diri matuod nga mga magturutdo pinaagi hin pagsinumat ha iyo hin hinimohimo nga mga susumaton. Maiha na nga andam an ira Maghurukom, ngan diri nakaturog an Magpupuo ha ira! 4Waray kalooyi han Dyos an nagpakasala nga mga anghel, kundi iginlabog hira ngadto ha impyerno, diin ginkadenahan hira ha kasisidman, ngan naghuhulat hira han Adlaw han Paghukom. 5Waray liwat kalooyi han Dyos an daan nga kalibutan, kundi ginpalunopan niya an kalibutan tungod hin mga tawo nga waray pagtoo han Dyos; hi Noe la nga nagwali han pagkamatadong, ngan pito pa nga mga tawo an iya gintalwas. 6Ginhukman ha karat-an han Dyos an mga syudad han Sodoma ug Gomora, ginpukan ini hira pinaagi hin kalayo, ngan ginhimo hira nga pananglitan han mahinanabo hadton mga tawo nga diri natoo han Dyos. 7Ginbawi niya ha karat-an hi Lot, usa nga matadong nga tawo, nga nagmasulub-on tungod han malaw-ay nga ginawian han masinupakon nga mga tawo. 8Nag-ukoy hi Lot upod ha ira, ngan dako an iya gin-antos kon nakita ngan nabati hiya han ira magraot nga mga buhat. 9Sanglit maaram an Ginoo magbawi han mga dyosnon ha mga pagsulay ha ira, ngan maaram magsirot han mga magraot nga tawo ha Adlaw han Paghukom, 10labi na adton nagsusunod han ira maghugaw nga kaipahon nga lawasnon, ngan nagtatamay han pagburot-an han Dyos. Mag-isog ngan magpalabilabihon ini nga diri matuod nga mga magturutdo, ngan waray pagtahod han mga langitnon nga mga binuhat ngan ira pa ginyuyubitan. 11Bisan ngani an mga anghel nga labaw hin kakusog ngan kagamhanan kay hini nga diri matuod nga mga magturutdo, diri nagsusumbong ha ira pinaagi hin mga panyubit ha atubangan han Ginoo. 12Kundi, ini nga mga tawo nagsusunod la han ira kinaiya sugad hin ihalas nga mga mananap nga natawo basi pagdakpon ngan pag-ihawon; gintatamay nira an mga butang nga diri nira nasasayoran. Pagpupuohon hira sugad hin ihalas nga kamanampan. 13Mag-aantos hira tungod kay pinapag-antos man nira an iba nga mga tawo. An kalipay para ha ira amo an pagbuhat ha kadaygan hin bisan ano nga makakapatunga han ira lawasnon nga mga kaipahon; makaarawod ngan makaaalo nga makigsaro hira ha iyo, kay nagpapatakas man hira han ira malimbongon nga mga buhat. 14Waray iba nga naruruyagan nira pagkita kundi an maglaw-ay nga kababayen-an; diri gud natunga an ira gana hin pagpakasala. Ginbibitik nira an magluya nga mga tawo. Ginpapahiara nira an ira mga kasingkasing hin kahalot. Gagabaan hira han Dyos! 15Binayaan nira an matadong nga dalan, ngan nagkawawara hira. Ginsunod nira an dalan nga ginlaktan ni Balaam nga anak ni Bosor, nga nagmahal han kwarta nga ginsusuhol ha iya hin pagbuhat hin maraot, 16ngan ginsaway hiya tungod han iya sala. Nagyakan ha tingog hin tawo an iya asno, ngan ginpaukoy an tinuyaw nga buhat han manaragna. 17Ini nga mga tawo sugad hin hinubsan nga mga burabod, o sugad hin mga dampog nga ginpapadpad hin makusog nga alipuros; igin-andam han Dyos in dapit para ha ira didto han labi kahilarom nga kasisidman. 18Naghihimangraw hira hin mapinahitas-on ngan tinuyaw nga mga pamulong ngan nagamit hin maglaw-ay nga mga kaipahon han lawas hin pagbitik hadton natikang pa la hin pagbulag han mga tawo nga nag-uokoy ha kasaypanan. 19Nagsasaad hira hin kagawasan ha ira samtang naooripon hira ngahaw han magraot nga mga pamatasan—kay oripon in tawo han bisan ano nga nakadaog ha iya. 20Kon in mga tawo nakalikay na han nakakapuo nga mga gahom han kalibutan pinaagi han ira pagkilala han aton Ginoo ngan Magtaralwas nga Jesu-Cristo, ngan onina, madakop ngan madaog na liwat hira, labaw pa kamaraot an ira dadangatan kay han ira kahimtang hadto. 21Mas maupay pa unta ha ira kon waray hira mahibaro han dalan han pagkamatadong, kay nga mahibaro hira ngan onina tumalikod han baraan nga sugo nga iginhatag ha ira. 22An nahinabo ha ira nagsusumat nga matuod an darahunon, “Nabalik hin paglaklak an ayam han iya iginsuka,” ngan, “Nabalik an naparigosan na nga baboy hin paglunay ha kalagyan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\