2 TESALONICA 2

1Mahitungod na man han pagkanhi han aton Ginoo Jesu-Cristo ngan han aton pagkatirok hin pagtapo ha iya; nangangamuyo ako ha iyo, kabugtoan, 2nga diri kamo malisang dayon o kalasan tungod han sumat nga inmabot na daw kono an Adlaw han Ginoo. Bangin may nagpanagna o may nagwali hito o bangin may nagsiring nga iginsurat ini namon. 3Ayaw kamo palimbong bisan kan kanay, ha bisan ano nga paagi. Kay diri maabot ito nga Adlaw, kon diri pa mahinabo anay an kataposan nga Karibok ngan diri pa magpahayaag an Usa nga Yawan-on, nga igin-andam na ngadto ha impyerno. 4Susupakon niya an ngatanan nga ginsisingba han mga tawo ngan an ngatanan nga iniisip nga dyosnon han mga tawo. Magpapahitaas hiya ha ira ngatanan, ngan masulod pa ngani hiya ngan malingkod didto ha Templo han Dyos, ngan mapaka-Dyos hiya! 5Diri ba kamo nahinunumdom? Ginsumatan ko kamo hini ngatanan samtang nakada pa ako ha iyo. 6Kundi may nakakapugong pa nga mahinabo ini yana, ngan maaram kamo kon ano ito. Sanglit ha igo nga panahon, mapakita an Usa nga Yawan-on. 7An tinago nga gahom han Usa nga Yawan-on nagbubuhat na kundi diri magpapadayon ini nga mahinanabo tubtob nga makuha an nagpupugong hito. 8Niyan mapakita an Usa nga Yawan-on, ngan papatayon hiya kon umabot na an Ginoo nga Jesus pinaagi han huyop nga tikang han iya baba, ngan lalaglagon hiya pinaagi han iya makalilisang nga kasilaw. 9Makanhi an Yawan-on nga may gahom ni Satanas, ngan magbubuhat han ngatanan nga mga diri matuod nga milagro, ngan mga orosahon, 10ngan magamit han ngatanan nga panlimbong ngadto hadton mga magkakawawara. Mawawara hira kay waray nira karawta ngan higugmaa an kamatuoran nga makakatalwas ha ira. 11Tungod hini itinugot han Dyos nga kalimbongan hira ngan tumoo hira han mga buwa, 12basi paghukman ha karat-an an ngatanan nga waray tumoo han kamatuoran, kundi nagpatakas la hin pagpinakasala. 13Kabugtoan, kinahanglan magpasalamat kami han Dyos ha ngatanan nga panahon para ha iyo nga hinihigugma han Ginoo. Kay ginpili kamo han Dyos, nga amo an syahan nga matatalwas pinaagi han gahom han Espiritu basi mabaraan kamo nga mga tawo han Dyos ngan pinaagi han iyo pagtoo han kamatuoran. 14Gintawag kamo han Dyos ngada hini, pinaagi han Maupay nga Sumat nga iginwali namon ha iyo. Gintawag kamo niya basi makaangkon kamo han usa nga bahin han himaya han aton Ginoo Jesu-Cristo. 15Sanglit, kabugtoan, pagpabilin kamo nga marig-on ngan ugopi niyo adton mga kamatuoran nga igintutdo namon ha iyo pinaagi han amon pagwali ngan han amon surat. 16- 17An aton Ginoo Jesu-Cristo ngahaw, ngan an Dyos nga aton Amay nga nahigugma ha aton, ngan nahatag ha aton han dayon nga kadasig ngan maupay nga paglaom pinaagi han iya grasya magpuno unta han iyo mga kasingkasing hin kadasig ngan magrig-on unta ha iyo hin pagbuhat ngan pagyakan han ngatanan nga maupay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\