2 TIMOTEO 1

1Tikang kan Pablo nga apostol ni Cristo Jesus tungod han pagbuot han Dyos, nga ginsugo pagpasangyaw han iginsaad nga kinabuhi, nga aton naangkon pinaagi hini pakig-usa kan Cristo Jesus— 2Ngadto kan Timoteo, an akon hinigugma nga anak: Ihatag unta ha imo han Dyos nga Amay ngan ni Cristo Jesus nga aton Ginoo an grasya, kalooy, ngan kamurayaw. 3Nagpapasalamat ako han Dyos nga akon gin-aalagad hin malinis nga konsensya, sugad han ginbuhat han akon mga kaapoy-apoyan. Nagpapasalamat ako ha iya samtang dayuday nagdumdom ako ha imo dida ha akon mga pag-ampo, adlaw-gab-i. 4Nahinunumdom ako han imo mga luha, ngan karuyag ko gud makigkita ha imo, basi magmalipayon ako. 5Nahinunumdom ako han imo kinasingkasing nga pagtoo, an pagtoo nga naangkon liwat ni Loida nga imo apoy, ngan ni Eunice nga iroy mo. Waray ruhaduha nga naangkon liwat ini nimo. 6Tungod hini, ginpapahinumdom ko ikaw nga buhion mo an upa nga iginhatag han Dyos ha imo, han pagdun-an ko han akon mga kamot ha imo. 7Kay an Espiritu nga iginhatag ha aton han Dyos diri espiritu hin kaawod; lugod, Espiritu hin gahom, gugma, ngan pagpugong han kalugaringon. 8Sanglit ayaw kaawod hin pagsaksi para han aton Ginoo ug para ha akon nga usa nga binilanggo para kan Cristo. Pakig-angbit lugod han pag-antos para han Maupay nga Sumat, sumala han kusog nga ihinatag han Dyos ha imo. 9Gintalwas ngan gintawag kita niya basi magin iya kalugaringon nga mga tawo, diri tungod han aton nahimo, kundi tungod han iya kalugaringon nga tuyo ngan grasya. Iginhatag ha aton ini nga kalooy pinaagi kan Cristo Jesus han waray pa magtikang an panahon, 10kundi iginpadayag na ini ha aton yana, pinaagi han pag-abot han aton Magtaralwas nga hi Cristo Jesus. Gindaog niya an gahom han kamatayon, ngan pinaagi han Maupay nga Sumat iginpadayag an waray pagkatapos nga kinabuhi. 11Gintungdan ako han Dyos hin pagsangyaw han Maupay nga Sumat sugad nga apostol ngan magturutdo, 12ngan amo ini an hinungdan nga nag-aantos ako hini nga mga butang. Kundi bug-os la gihapon an akon pagtapod, kay maaram ako kon hin-o an akon sinasarigan, ngan naseseguro ko nga pagtitipigan niya ini nga iya igintapod ha akon tubtob hito nga Adlaw. 13Tumana an matuod nga mga pulong nga akon igintutdo ha imo, ngan himoa nga susbaranan nga imo pagsusundon, ngan pagpadayon dida ha pagtoo ngan paghigugma nga naangkon ta ha pakig-usa kan Cristo Jesus. 14Tipigi an mag-upay nga mga butang nga igintapod ha imo, pinaagi han gahom han Espiritu Santo nga nag-uukoy dinhe ha aton. 15Maaram ka nga hira ngatanan didto ha lalawigan han Asia, upod hira Figelo ug Hermogenes tinmalikod ha akon. 16Kalooyan unta han Ginoo an panimalay ni Onesiforo, kay makadamo ako niya paglipaya. Waray hiya maawod nga priso ako, 17kundi han pag-abot niya ha Roma, ginpinamiling ako niya dayon tubtob nga hin-agian ako niya. 18Kalooyan unta hiya han Ginoo hadto nga Adlaw kon bumalik na an Ginoo! Ngan sayod ka kaupay kon ano kadako an iya ginbuhat para ha akon didto ha Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\