2 TIMOTEO 2

1Mahitungod ha imo, anak ko, pagmakusog pinaagi han gahom nga naangkon ta dida ha pakig-usa kan Cristo Jesus. 2Itutdo ha mga tawo an mga pulong nga hinbatian mo han akon pagwali ha atubangan hin damo nga mga saksi, ngan itubyan ini ngadto hin katataporan nga mga tawo nga magtututdo liwat han iba. 3Pakig-angbit hin pag-antos sugad hin mainugopon nga sondalo ni Cristo Jesus. 4An sondalo nga aada ha pag-alagad, diri na maghihilabot han mga buhat nga diri kanan sondalo buruhaton kay karuyag niya paglipay han iya kapitan. 5Adton nadalagan dida hin paisan-isan diri man makakadaog han primyo, gawas kon sundon niya an mga turumanon han uyag. 6An parauma nga nagkabudlay hin dako kinahanglan amo an makaangkon han syahan nga bahin han inani. 7Paghunahunaa kon ano an karuyag ko sidngon, kay an Ginoo mabulig ha imo hin pakasabot han ngatanan nga mga butang. 8Hinumdomi hi Jesu-Cristo nga tulin ni David, nga ginbanhaw, sumala han Maupay nga Sumat nga akon iginwali. 9Nag-aantos ako kay nagwawali ako han Maupay nga Sumat, ngan kinadenahan pa ngani ako pareho hin kriminal. Kundi diri kinadenahan an pulong han Dyos, 10ngan tungod hini gin-iilob ko an ngatanan para han kaupayan han mga pinili nga mga tawo han Dyos, basi makaangkon hira liwat han katalwasan nga aada kan Cristo Jesus, upod an waray kataposan nga himaya. 11Matuod ini nga darahunon: “Kon mamatay kita upod ha iya, mabubuhi man kita upod ha iya. 12Kon magpadayon kita hin pag-ilob, maghahadi man kita upod ha iya. Kon iglirong ta hiya, iglilirong man kita niya. 13Kon diri kita magmatinumanon, nagpapadayon gihapon hiya kamatinumanon, kay diri hiya matipa han iya kalugaringon.” 14Pahinumdoma hini an imo mga tawo, ngan pahimangnoi hira ha atubangan han Dyos, nga diri hira maglarolantugi hiunong hin mga pulong. Waray kaupayan nga makukuha, kundi nakakadaot la ini han mga tawo nga namamati. 15Paniguroha gud nga malipay ha imo an Dyos, sugad hin magburuhat nga diri naaawod han iya buruhaton, ngan nagtututdo hin matadong han mensahe han kamatuoran han Dyos. 16Likayi an diri dyosnon nga linurong nga mga larolantugi, nakakapahirayo sa Dyos han mga tawo. 17An ira igintututdo nasusugad hin kapithok nga nagkukutkot han unod. Duha ini nga mga magturutdo amo hira Himeneo ug Fileto. 18Ginbayaan nira an dalan han kamatuoran, ngan ginsasamok nira an pagtoo han iba nga mga magtinuohon ha pagsiring nira nga nahinabo na an aton pagkabanhaw. 19Kundi diri mababay-og an marig-on nga patukoranan nga iginpahimutang han Dyos; ngan dida hini nahisurat ini nga mga pulong: “Nakilala an Ginoo han iya mga sakop” ngan “Kinahanglan magpahirayo ngan bumaya han maraot nga buhat an bisan hin-o nga nasiring nga sakop na hiya han Ginoo.” 20Dida hin dako nga balay aada in magkalainlain nga mga plato ug uhataw: may-ada hinimo hin salapi ug bulawan, hinimo hin kahoy ug lapok an iba; may-ada para hin talagsaon nga higayon; an iba para la hin inadlaw-adlaw nga paggamit. 21Kon may-ada maglinis han iya kalugaringon tikang hini nga mga magraot nga mga butang, gagamiton hiya para hin talagsaon nga mga katuyoanan, kay iginhalad man hiya basi pagpulsan hiya han iya Agaron, ngan andam para hin ngatanan nga maupay nga buhat. 22Likayi an binatan-on nga mga pagbati, ngan tinguhaa an pagkamatadong, pagtoo, paghigugma, ngan kamurayaw, upod hadton natawag ha putli nga kasingkasing hin pagpabulig han Ginoo. 23Kundi pahirayo han linurong ngan waray pulos nga mga pakiglantugi; sayod ka nga an dadangatan hini amo an mga pagkaaway-away. 24An surugoon han Ginoo kinahanglan diri makig-away. Kinahanglan maloloy-on hiya ha ngatanan, maupay ngan mailobon nga magturutdo, 25ngan malumo magsaway han iya mga kaaway. Bangin pa tagan hira han Dyos hin higayon hin pagbasol ngan pakasabot han kamatuoran. 26Ngan onina, mahibalik hira ha maupay nira nga panhunahuna, ngan makakalikay hira han bitik han Yawa nga nagdakop ngan nag-oripon ha ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\