2 TIMOTEO 3

1Tigamni ini! Magmamakuri an panahon ha kataposan nga mga adlaw. 2An mga tawo magigin halot, maimot, parayawan ngan palabilabihon; magtamay ngan masupakon han ira mga kag-anak,mga bungalos, ngan waray pagkahadlok han Dyos; 3waray hira pagpaid, waray pagkalooy, maaram hira magbiaybiay, mag-isog, ngan magdumot; mangangalas hira han maupay; 4magmamalingo hira, magpapasagad la hira ngan malabyaw asay lugod nira hihigugmaon an kalipayan, diri an Dyos; 5magpapakita hira nga daw mainampoon, kundi ira isasalikway an tinuod nga gahom han tuloohan. Pahirayo hini nga mga tawo. 6May-ada ha ira nasulod hin kabalayan ngan nagpapahimulos han magluya nga kababayen-an nga naglulunay ha sala, ngan oripon han magkalainlain nga mga karuyagon, 7kababayen-an nga dayuday nagtitinguha pag-aram, kundi diri gud nakakasabot han kamatuoran. 8Sugad han pagsupak nira Janes ug Jambres kan Moises, amo man pagsupak han kamatuoran hini ng mga tawo—kanay mga hunahuna waray gamit ngan pakyas na an ira pagtoo. 9Kundi diri hira makakagpadayon, kay hikikit-an man han ngatanan an ira kalurongan. Amo ini an nahinabo kanda Janes ug Jambres. 10Kundi gintuman mo an akon igintutdo, an akon ginawian, ngan an tuyo han akon kinabuhi; hinkit-an mo an akon pagtoo, an akon kamailob, an akon paghigugma, an akon kamainantoson, 11an mga pagkurii ha akon, ngan an akon mga kakurian. Sayod ka han ngatanan nga nahinabo ha akon ha Antioquia, Iconio, ug Listra, ngan an makangingirhat nga kakurian nga akon gin-antos! Kundi gintalwas ako han Ginoo hini ngatanan. 12Pagpapakurian manta an ngatanan nga karuyag mag-ukoy hin dyosnon nga kinabuhi dida ha pakig-usa kan Cristo Jesus; 13kundi an magraot nga mga tawo magpapadayon hin paghingaraot, maglilimbong hira han iba, ngan kalilimbongan man liwat hira. 14Kundi an para ha imo, pagpadayon han igintutdo ha imo nga mga kamatuoran ngan rig-ona an imo pagtoo. Nakilala ka han imo mga magturutdo, 15ngan hinunumdoman mo nga tikang pa han imo pagkabata, hinbaroan mo na an Baraan nga Kasuratan, nga nakakahatag ha imo hin kinaadman nga nagtugway ha imo ngadto han katalwasan, pinaagi hin pagtoo kan Cristo Jesus. 16An bug-os nga Kasuratan ginsurat ha pag-aghat han Dyos ngan mapulsanon para pagtutdo han kamatuoran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdo hin matadong nga kinabuhi, 17basi an tawo nga nag-aalagad han Dyos matakos ngan masangkap hin hingpit nga pagtuman han ngatanan nga mag-upay nga mga buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\