2 TIMOTEO 4

1Gin-aaghat ko ikaw ha atubangan han Dyos ngan ni Cristo Jesus nga maghuhukom han ngatanan nga mga tawo nga buhi ngan mga minatay, ngan tungod han iya pag-abot ngan han iya Ginhadian, nagsusugo ako ha imo: 2Iwali an mensahe, magmaduruto ka hin pagsangyaw hini, (bisan kon igo o diri pa igo an panahon); kabiga, sawaya, dasiga, ngan tutdoi nga mailobon an mga tawo. 3Maabot an panahon nga diri na mamamati an mga tawo han matuod nga pagturon-an, kundi asay pagsusundon an ira kalugaringon nga mga karuyagon, ngan magtitirok para ha ira kalugaringon hin damo nga mga magturutdo nga magsusumat ha ira han karuyag la nira pamatian. 4Magpapakabungol hira han kamatuoran, ngan asay lugod nira pamamatian an hinimohimo nga mga susumaton. 5Kundi kinahanglan dayuday pugngan mo an imo kalugaringon; antosa an kakurian, buhata an imo ka magwarali han Maupay nga Sumat, ngan tumana an imo mga buruhaton sugad nga surugoon han Dyos. 6An para ha akon, inmabot na an takna hin paghalad han akon kalugaringon, aanhi na an panahon nga mabaya ako hini nga kinabuhi. 7Ginbuhat ko tubtob han akon maabot dida han paisan-isan, ngan natapos ko gud ini, gintipigan ko an pagtoo. 8Ngan yana igin-andam para ha akon an primyo han pagdarag-an, an pudong-pudong han pagkamatadong, nga hito nga Adlaw, ihahatag ha akon han Ginoo, an matadong nga Maghurukom—ngan diri la ha akon, kundi ha ngatanan nga naghuhulat nga mahigugmaon han iya pagpadayag. 9Talinguhaa gud nga magdali ka hin pagkadi ha akon. 10Ginbayaan ako ni Demas tungod han iya paghigugma hini nga kalibutan, ngan napakadto hiya ha Tesalonica. Napakadto hi Cresente ha Galacia, ngan hi Tito ha Dalmacia. 11Hi Lucas na la an akon kaupod. Kuhaa hi Marcos ngan paupda hiya ngadi, kay makakabulig hiya han akon buruhaton. 12Ginpakadto ko ha Efeso hi Tiquico. 13Kon kumadi ka,dad-a an akon kirugpos nga akon iginbilin kan Carpo didto ha Troas; dad-a liwat an mga basahan, labi na an mga sinurat ha mga linikid nga anit. 14Pinapag-antos gud ako ni Alejandro, an platero; babaloson hiya han Ginoo sumala han iya ginbuhat. 15Paghirot liwat kamo ha iya kay natipa gud hiya han aton mensahe. 16Waray gud may inmugop ha akon han syahan ko nga pagpanalipod han akon kalugaringon; ginbayaan ako nira ngatanan. Hinaot unta nga diri ini isipon han Dyos nga supak ha ira! 17Kundi ginupdan ako han Ginoo ngan gintagan ako hin kusog, sanglit nakagsangyaw ako han bug-os nga mensahe basi makabati an ngatanan nga mga Hentil; ngan nahigawas ako han paghukom ha kamatayon. 18Ngan tatalwason ako han Ginoo tikang han ngatanan nga karat-an, ngan dadad-on ako niya ngadto han iya langitnon nga Ginhadian. Ha iya an himaya ha kadayonan! Amen. 19Nangungumosta ako kanda Priscila ug Aquila, ngan han panimalay ni Onesiforo. 20Nagpabilin ha Corinto hi Erasto, ngan iginbilin ko ha Mileto hi Trofimo, kay nasakit hiya. 21Talingohaa gud pagkadi nga diri pa maabot an kathagkot. Nangungumosta hira Eubolo, Podente, Lino, ug Claudia sugad man an ngatanan nga iba pa nga kabugtoan. 22An Ginoo maada unta ha iyo. An grasya han Dyos maada ha iyo ngatanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\