BUHAT 1

1Minahal ko nga Teofilo: Didto han syahan nga ginsurat ko nga basahan, ginsaysay ko an ngatanan nga ginbuhat ngan gintutdo ni Jesus tikang han pagtikang niya han iya buruhaton 2tubtob han adlaw han pagbayawa ha iya ngadto ha langit. Han waray pa hiya babayawa, gintugon niya pinaagi han gahom han Espiritu Santo an mga tawo nga iya ginpili hin ka mga apostoles. 3Sulod hin 40 ka adlaw tikang hiya mamatay, nakadamo hiya pagpakita ha ira, ha mga paagi nga nagpamatuod hin waray ruhaduha, nga buhi pa hiya. Pinmakita hiya ha ira ngan nakigkayakan ha ira mahitungod han Ginhadian han Dyos. 4Ngan han katirok na nira, gintugon niya hira, “Ayaw kamo anay pagbaya ha Jerusalem, kundi hulata niyo an hatag nga ginsaad han akon Amay ngan akon iginsumat ha iyo. 5Nagbunyag hi Juan hin tubig, kundi pira na la ka adlaw pagbubunyagan kamo han Espiritu Santo.” 6Han pagkatitirok han mga apostoles upod hi Jesus, ginpakianhan hiya nira, “Ginoo, ibabalik mo na ba yana nga panahon an ginhadian han Israel?” 7Binmaton hi Jesus ha ira, “Daan na ginbuot han akon Amay an mga panahon ngan mga adlaw, ngan waray niyo katungod hin paghibaro kon san-o ini nahinanabo. 8Kundi kon kumunsad na ha iyo an Espiritu Santo, mapupuno kamo hin gahom ngan magigin mga saksi ko kamo ha Jerusalem, ha bug-os nga Judea ug Samaria, ngan ha bug-os nga kalibutan.” 9Kahuman niya pagyakan hini, ginbayaw hiya ngadto ha langit samtang nagkikinita hira ha iya, ngan nasalipdan hiya hin dampog. 10Han nagtitinutok hira ngadto ha langit, samtang nagtitipaigbaw hiya, tigda la nga tinmindog tupad ha ira in duha ka tawo nga magbusag an mga panapton. 11Nagsiring ini hira, “Mga taga-Galilea, kay ano nga nagtitinutok kamo ngan nagkikinita ngadto ha langit? Ini nga Jesus nga ginbayaw ngadto ha langit tikang ha iyo mabalik ha amo ngahaw nga paagi nga iyo hinkit-an han iya pagsaka ngadto ha langit.” 12Niyan binmalik an mga apostoles ngadto ha Jerusalem tikang ha Bukid han mga Olibo, nga may usa ka kilometro an kahirayo tikang ha syudad. 13Sinmulod hira ha Jerusalem ngan sinmaka han kwarto nga inuokyan nira Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga bayani, ug Judas nga anak ni Santiago. 14Agsob hira magkatitirok hin pag-ampo kaupod an kababayen-an, pati hi Maria nga iroy ni Jesus, ngan an iya kabugtoan nga kalalaken-an. 15Paglabay hin pira ka adlaw, nagkaurosa an mga magtinuohon nga may mga syento baynte ngatanan. Tinmindog hi Pedro ngan nagyakan, 16“Mga kabugtoan ko, kinahanglan matuman an Kasuratan diin an Espiritu Santo nga nagyakan pinaagi kan David, nagtagna mahitungod kan Judas nga amo an naggiya han mga nagdakop kan Jesus. 17Kaapi ini hi Judas han amon hugpo, kay ginpili hiya nga kabahin han amon buruhaton.” ( 18Nakapalit hi Judas pinaagi han kwarta nga kinarawat niya tungod han maraot niya nga buhat, hin uma diin nahulog hiya nga tuwad ngan namatay; naburit an iya tiyan ngan nahigawas an iya mga tinae. 19Nakabati hiunong hini an ngatanan nga mga umurukoy ha Jerusalem, sanglit ginngaranan nira adto nga uma ha ira kalugaringon nga pinulongan, Akeldama nga an kahulogan, “Uma hin Dugo.”) 20“Kay iginsurat ha basahan han mga Salmo, ‘Magin binayaan unta an iya urokyan, waray unta mag-ukoy dida hini.’ Ngan iginsurat liwat, ‘May-ada unta lumiwan han iya katungdanan.’ 21- 22“Sanglit kinahanglan tumampo ha amon in usa ka tawo nga saksi han pagkabanhaw han Ginoo nga Jesus. Kinahanglan usa hiya han amon hugpo sulod han bug-os nga panahon nga kaupod pa namon an Ginoo nga Jesus, tikang han pagbunyagi ha iya ni Juan ngada han pagbayawa ha iya ngadto ha langit.” 23Sanglit igintuboy nira in duha nga lalake: hi Jose nga an ngaran Barsabas (gintawag liwat nga Justo), ngan hi Matias. 24Niyan nag-ampo hira, “Ginoo, sayod ka han mga kasingkasing han mga tawo. Sanglit ipakita ha amon, Ginoo, kon hin-o hini nga duha an imo ginpili 25nga masaliwan kan Judas hin pagka-apostol nga binayaan niya han pagkadto niya han dapit nga angay ha iya.” 26Katapos ginripa nira an duha nga mga ngaran, ngan hi Matias amo an napili. Igindugang hiya han hugpo han onse nga mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\