BUHAT 10

1May usa ka tawo ha Cesarea nga ginngangaranan kan Cornelio, usa nga kapitan han kasondalohan nga Italyano. 2Mainampoon hiya nga tawo, ngan an bug-os niya nga panimalay nagsisingba han Dyos. Dako an iya bulig ha mga kablas nga Judiyo ngan dayuday hiya nga nag-aampo sa Dyos. 3Mga alas tres adto ha kulop nga nagkamay-ada hiya panan-awon diin hinkit-an niya in usa nga anghel nga sinmakob ha balay ngan nagsiring ha iya, “Cornelio!” 4Tinmutok hiya han anghel upod in kahadlok ngan nagsiring hiya, “Ano an imo tuyo?” Binmaton an anghel, “Nakalipay han Dyos an imo mga pag-ampo ngan mga buhat hin kalooy ngan nahinumdom hiya ha imo. 5Ngan yana pagsugo hin mga tawo ngadto ha Jope hin pakigkita hin usa ka tawo, hi Simon, nga ginngangaranan kan Pedro. 6Aadto nalungon hiya kan Simon nga paratina hin anit, nga an balay aada ha ligid han dagat.” 7Niyan han pagbaya na han anghel, gintawag ni Cornelio in duha han iya mga surugoon ngan hin usa nga sondalo nga mainampoon, nga usa han iya mga tinaporan. 8Ginsumatan niya hira han nahinabo ngan ginpakadto hira ha Jope. 9Han pagkabuwas, samtang hirani na ha Jope an mga ginsugo, hi Pedro na man sinmaka ha atop han balay han tikaurudto hin pag-ampo. 10Ginutom hiya ngan karuyag kumaon. Samtang gin-aandam an pagkaon, nakakita hiya hin panan-awon. 11Hinkit-an niya nga nabuksan an langit ngan may nagtitiubos nga pareho hin halapad nga taklap nga hinigtan ha upat nga mga kanto, nga igintutunton ha tuna. 12Nakada sulod hini an ngatanan nga mga mananap nga naglalakat ngan nagkakamang, ngan ihalas nga katamsihan. 13May tingog nga nagsiring ha iya, “Tindog, Pedro; pag-ihaw ngan kaon!” 14Kundi nagsiring hi Pedro, “Diri gad ako, Ginoo! Kay waray pa gud ako kumaon hin bisan ano nga kinikilala nga mahugaw o diri malinis sugad han amon gintutuohan.” 15Nagyakan liwat an tingog ha iya, “Ayaw paghunahunaa nga mahugaw an bisan ano nga ginsiring na han Dyos nga malinis.” 16Nahinabo ini makatulo, ngan kahuman, iginbalik an iya hinkit-an ngadto ha langit. 17Samtang nagpapainoino hi Pedro mahitungod han kahulogan hini nga panan-awon nga iya hinkit-an, inmabot an mga tawo nga ginsugo ni Cornelio. Nakatultol hira han balay ni Simon, ngan yana nakada na hira ha atubangan han portahan. 18Nagsangpit hira ngan nagpakiana, “May sumasaka ba dinhe nga ginngangaranan kan Simon Pedro?” 19Ginpapainoino pa ni Pedro an karuyag sidngon han panan-awon han pagsiring ha iya han Espiritu, “Hahani in tulo ka tawo nga nagbibiling ha imo. 20Sanglit lusad ngan ayaw pag-alang hin pag-upod ha ira kay akon hira ginsugo.” 21Sanglit linmusad hi Pedro ngan ginsiring an mga tawo, “Ako an iyo ginbibiling. Kay ano nga kinmanhi kamo?” 22“Ginsugo kami ni Kapitan Cornelio,” nagbaton hira. “Maupay hiya nga tawo nga nagsisingba han Dyos, ngan tinahod kaupay han ngatanan nga mga Judiyo. Ginsiring hiya han anghel han Ginoo nga dapiton ka ngadto ha iya balay, basi makabati hiya han imo karuyag igsumat.” 23Ginpauswag ni Pedro an mga tawo, ngan didto hira pakaturoga hito nga gab-i. Han pagkabuwas nag-andam hiya ngan inmupod ha ira. Binmunyog liwat ha iya in pira nga mga magtinuohon ha Jope. 24Han pagkasunod nga adlaw inmabot hiya ha Cesarea diin naghulat ha iya hi Cornelio upod in mga kaurupdan ngan suok nga kasangkayan nga iya gindapit. 25Han tisakob na hi Pedro, gintapo hiya ni Cornelio nga linmuhod ngan yimukbo ha iya atubangan. 26Kundi ginpabuhat hiya ni Pedro ngan ginsiring, “Tindog; tawo la ako pareho man ha imo.” 27Nakighinimangraw hi Pedro kan Cornelio samtang nasulod hiya han balay diin hinkit-an niya in damo nga mga tawo nga nagkatirok. 28Nagsiring hi Pedro ha ira, “Sayod kamo nga diri tinutugotan han iya tuluohan in Judiyo hin pagduaw ngan pakig-urosa han mga Hentil. Kundi ginpakita ako han Dyos nga kinahanglan diri ko pag-isipon nga mahugaw o diri malinis an bisan hin-o nga tawo. 29Sanglit han pagpasugoi nimo ha akon, kinmanhi ako hin waray baribad. Napakiana ako yana ha imo, ‘Kay ano nga ginpakanhi mo ako?’ ” 30Nagsiring hi Cornelio, “Sugad adto hini nga takna, tulo na ka adlaw an inmagi, nga nag-aampo ako ha akon balay, ha alas tres han kulop. Tigda la nga tinmindog ha akon atubangan in usa ka tawo nga masilaw an panapton, 31ngan nagsiring: ‘Cornelio! Pinamatian han Dyos an imo mga pag-ampo ngan nahinumdoman an imo mga buhat ha kalooy. 32Ipakuha didto ha Jope in usa ka tawo nga Simon Pedro an ngaran. Aadto hiya nalungon kan Simon nga paratina hin anit, nga an balay aada ha ligid han dagat.’ 33Sanglit ginpakuha ko ikaw dayon, ngan salamat nga kinmanhi ka. Yana hahani kami ha atubangan han Dyos naghuhulat pamati han bisan ano nga igpapayakan ha imo han Ginoo.” 34Nagtikang hi Pedro hin pamulong, “Hinsasabtan ko na yana nga matuod gud man nga waray han Dyos pinalabi. 35Kinakarawat niya an may kahadlok ha iya ngan nagbubuhat han matadong, bisan kon ano nga tulin hin katawhan hiya. 36Maaram kamo han mensahe nga iginhatag niya ha mga tawo han Israel, nga amo an pagpasangyaw han Maupay nga Sumat han kamurayaw pinaagi kan Jesu-Cristo, an Ginoo han ngatanan. 37Maaram kamo han dako nga nahinabo ha bug-os nga tuna han Israel, nga nagtikang ha Galilea kahuman han pagwali ni Juan han iya mensahe mahitungod hin pagbunyag. 38Maaram kamo mahitungod kan Jesus nga taga-Nazaret, nga iginbubo ha iya han Dyos an Espiritu Santo ngan an Gahom. Kinmadto hiya ha ngatanan nga dapit hin pagpakaupay ngan hin pagtambal han ngatanan nga ginagarongan han Yawa, kay an Dyos nakada ha iya. 39Mga saksi kami han ngatanan nga ginbuhat niya ha tuna han Israel ngan didto ha Jerusalem. Ginpatay hiya nira pinaagi hin pagraysangan ha iya ha kros. 40Kundi ginbanhaw hiya han Dyos ha ikatulo ka adlaw, ngan pinmakita hiya, 41diri ha ngatanan nga mga tawo kundi ha amon la nga mga saksi, nga ginpili ngadaan han Dyos. Amo kami an kinmaon ngan inminom upod ha iya kahuman niya kabanhaw. 42Ngan ginsugo kami niya hin pagwali ha mga tawo han Maupay nga Sumat, ngan pagpamatuod nga amo hiya an gintudlok han Dyos nga maghurukom han mga buhi ngan han mga minatay. 43Naghimangraw mahitungod ha iya an ngatanan nga mga manaragna nga nasiring nga an ngatanan nga natoo ha iya pasasayloon han ira mga sala pinaagi han gahom han iya ngaran.” 44Samtang nagyayakan pa hi Pedro, kinmunsad an Espiritu Santo ngada han ngatanan nga namamati han iya mensahe. 45Nanhipausa an mga magtinuohon nga Judiyo nga tikang ha Jope nga inmupod kan Pedro, nga iginbubo liwat han Dyos an iya hatag nga Espiritu Santo ngada han mga Hentil. 46Kay hinbatian nira an mga Hentil nga nagyayakan na hin lain nga mga pinulongan ngan nagdadayaw han pagkaharangdon han Dyos. Nagyakan hi Pedro, 47“Kinmarawat han Espiritu Santo ini nga mga tawo sugad gud han aton pagkarawat. May-ada pa ba makakagpugong nga kabunyagan hira hin tubig?” 48Sanglit nagsugo hi Pedro nga bunyagan hira ha ngaran hi Jesu-Cristo. Ngan naghangyo hira nga magpabilin hiya dida ha ira hin pira pa ka adlaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\