BUHAT 11

1Nahibaroan han mga apostoles ngan han mga magtinuohon ha bug-os nga Judea nga an mga Hentil kinmarawat liwat han pulong han Dyos. 2Han pagkadto ni Pedro ha Jerusalem, ginsusnan hiya han hugpo han mga Judiyo nga karuyag torion an mga Hentil, sugad han ira gintutuohan. Nagsiring hira, 3“Kay ano nga nakig-usa ka hadton diri tinori nga mga Hentil ngan nakigsaro ka pa ngani ha ira?” 4Sanglit iginsaysay ha ira hin tukib ni Pedro an nahinabo tikang gud ha tinikangan: 5“Nag-aampo ako didto ha syudad han Jope ngan nagkamay-ada ako hin usa nga panan-awon. Hinkit-an ko nga may nagtitipaubos nga sugad hin halapad nga taklap tikang ha langit nga gintutunton pinaagi han upat nga mga kanto, ngan hinmunong ini sapit ha akon. 6Gin-usisa ko an sulod hini, ngan hinkit-an ko in mga hayop, mga mananap nga naglalakat ngan nagkakamang, ngan mga ihalas nga katamsihan. 7Niyan nakabati ako hin tingog nga nagsiring ha akon, ‘Pedro, tindog; pag-ihaw ngan kaon!’ 8Kundi nagsiring ako, ‘Diri gud ako, Ginoo! Kay waray pa gud nakasulod ha akon baba nga mahugaw o diri malinis nga pagkaon.’ 9Nagyakan liwat an tingog tikang ha langit, ‘Ayaw paghunahunaa nga mahugaw in bisan ano nga ginsiring na han Dyos nga malinis.’ 10Nahinabo ini makatulo ngan kahuman, iginbalik an akon hinkit-an ngadto ha langit. 11Hito manta nga takna inmabot ha balay nga akon sinak-an in tulo ka tawo nga ginsugo tikang ha Cesarea. 12Ginsiring ako han Espiritu nga umupod ako ha ira hin waray pagruhaduha. Inmupod liwat ha akon ngadto ha Cesarea ini nga unom nga mga magtinuohon nga taga-Jope, ngan sinmulod kami ngatanan han balay ni Cornelio. 13Iginsumat niya ha amon nga nakakita hiya hin anghel nga natindog ha sulod han iya balay, nga nagsiring ha iya, ‘Pagsugo hin mga tawo ngadto ha Jope, ngan ipakuha didto in usa ka tawo nga Simon Pedro an ngaran. 14Magyayakan hiya ha iyo hin mga pulong nga makakatalwas ha imo ngan han bug-os mo nga panimalay.’ 15Ngan han pagtikang ko na hin pagyakan, kinmunsad ha ira an Espiritu Santo sugad gud han pagkunsad ha aton hadto han Espiritu Santo. 16Niyan nahinumdom ako han iginsiring han Ginoo, ‘Nagbunyag hin tubig hi Juan, kundi pagbubunyagan kamo han Espiritu Santo.’ 17Dayag kaupay nga naghatag an Dyos ngadto hito nga mga Hentil hin sugad nga hatag nga aton nakarawat ha iya dida han pagtoo naton kan Jesu-Cristo nga aton Ginoo. Sanglit hin-o ngani ako nga magpupugong han Dyos?” 18Han pakabati nira hini, inmokoy an ira pagsuson ngan gindayaw nira an Dyos hin pagsiring, “Kon sugad, naghatag liwat an Dyos ngadto han mga Hentil hin higayon hin pagbasol basi hira mabuhi!” 19Nagsarang an mga magtinuohon tungod han pagpakurii ha ira nga nahinabo han pagpataya kan Esteban. Nahingadto in pira ha ira ha Fenicia, ha Cipre, ngan ha Antioquia, nga nagsusumat hira han mensahe ngadto la han mga Judiyo. 20Kundi kinmadto ha Antioquia in mga magtinuohon nga taga-Cipre ug Cirene ngan nagpasangyaw hira han mensahe ngadto han mga Hentil liwat, ngan ira ginsumatan han Maupay nga Sumat mahitungod han Ginoo nga Jesus. 21Nakada ha ira an gahom han Ginoo, ngan tinmoo in damo kaupay nga mga tawo, ngan nakabig hira ngadto ha Ginoo. 22Inmabot ha singbahan ha Jerusalem an sumat mahitungod hini, sanglit ginsugo nira hi Bernabe ngadto ha Antioquia. 23Han pag-abot niya didto ngan han pakakita niya nga ginpakaupay han Dyos an mga tawo, nalipay hiya ngan gin-aghat niya hira ngatanan nga magmatinumanon ngan magmatinuohon hira han Ginoo ha bug-os nira nga mga kasingkasing. 24Buotan nga tawo hi Bernabe, nga puno han Espiritu Santo ngan hin pagtoo. Sanglit damo nga mga tawo in nakabig ngadto ha Ginoo. 25Niyan kinmadto hi Bernabe ha Tarso hin pagbiling kan Saulo. 26Han paghiagii niya kan Saulo, igin-upod niya ngadto ha Antioquia. Sulod hin usa ka tuig nakig-urosa hira nga duha han mga tawo han singbahan, ngan nagtutdo hin kadam-an nga mga tawo. Didto ha Antioquia an syahan nga pagtawga nga Cristianos an mga magtinuohon. 27Hadto nga panahon inmabot ha Antioquia in mga manaragna nga tikang ha Jerusalem. 28Tinmindog in usa ha ira nga Agabo an ngaran, ngan nagtagna pinaagi han gahom han Espiritu nga maabot ha bug-os nga kalibutan in dako nga kagutom. (Nahinabo ini ha panahon nga hi Claudio an Emperador.) 29Nagkauruyon an mga magtinuohon nga magpapadara an tagsa ha ira, sugad han iya mahihimo, basi makabulig han ira igkasi mga magtinuohon nga nag-uokoy ha tuna han Judea. 30Ginbuhat nira ini, ngan ginpadara nira an kwarta kanda Bernabe ug Saulo ngadto han mga katigurangan han singbahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\