BUHAT 13

1Didto ha singbahan han Antioquia may-ada mga manaragna ngan mga magturutdo nga amo hira Bernabe, Simeon (nga gin-agnayan hin Negro), Lucio (nga taga-Cirene), Manaen (nga nagtubo upod kan Gobernador Herodes), ug Saulo. 2Samtang nag-aalagad hira han Ginoo ngan nagpupuasa, nagsiring ha ira an Espiritu Santo, “Laina para ha akon hira Bernabe ug Saulo para hin pagtuman han buruhaton nga iginhatag ko ha ira, nga amo an hinungdan han pagtawga ko ha ira.” 3Nagpuasa ngan nag-ampo hira, iginpandong an ira mga kamot kanda Bernabe ug Saulo, ngan ginpagikan hira. 4Tungod nga ginsugo man han Espiritu Santo hira Bernabe ug Saulo, kinmadto hira ha Seleucia ngan tikang didto nagsakay hira ngadto ha puro han Cipre. 5Han pag-abot nira ha Salamina, nagwali hira han pulong han Dyos didto han mga sinagoga han mga Judiyo. Upod nira hi Juan Marcos nga ira kabulig. 6Ginluob nira hin paglatas an puro tubtob ngadto ha Papos, diin iginkita nira in salamangkero nga ginngangaranan kan Bar-Jesus; usa hiya nga Judiyo nga napakamanaragna. 7Sangkay hiya ni Sergio Paulo, an Gobernador han puro, nga usa ka tawo nga maaram. Iginpatawag han Gobernador hira Bernabe ug Saulo, kay karuyag niya mamati han pulong han Dyos. 8Kundi gin-ulang hira ni Elimas nga salamangkero (ini an iya ngaran ha Griego); gintinguha niya nga mahibulag han pagtoo an Gobernador. 9Niyan hi Saulo—nga kinikilala liwat nga Pablo, nga puno han Espiritu Santo, sinmiplat hiya han salamangkero, 10ngan nagsiring, “Ikaw nga anak han Yawa! Kaaway ka han ngatanan nga mag-upay; puno ka han ngatanan nga yawan-on nga mga panlimbong, ngan diri ka nahunong hin pagpanhimuwa han mga kamatuoran han Ginoo! 11Yana pagsisirotan ka han Ginoo. Mabubuta ka ngan diri ka makita han kapawa sulod hin pira ka adlaw!” Ha gilayon nagmasirom an pangita ni Elimas ngan nagbalikbalik hiya pamiling hin magtutugway ha iya. 12Han pakakita han Gobernador hini nga nahinabo, tinmoo hiya tungod nga duro an iya paghipausa han pagturon-an mahitungod han Ginoo. 13Tikang ha Papos nagsakay hira Pablo ngan han iya mga kaupod, ngan inmabot hira ha Perga, nga usa nga syudad ha Panfilya, kundi binayaan hira ni Juan Marcos nga inmoli ngadto ha Jerusalem. 14Tikang ha Perga nagpadayon hira ngadto ha Antioquia han Pisidia, ngan ha Adlaw nga Iparahuway sinmulod hira han sinagoga ngan linmingkod. 15Kahuman pagbasa tikang han Balaod ni Moises ngan han sinurat han mga manaragna, nagpatugon ha ira an mga opisyal han sinagoga nga nasiring, “Kabugtoan, kon may-ada kamo mga pulong nga makakapadasig han mga tawo, karuyag namon nga magyakan kamo ha ira.” 16Tinmindog hi Pablo ngan nagsenyas hiya ha ira nga maghilom, ngan namulong hiya: “Mga igkasi ko Israelita ngan ngatanan nga mga Hentil nga hahani nga nagsisingba han Dyos: pamatii ako! 17An Dyos han katawhan han Israel nagpili han aton mga kaapoy-apoyan ngan ginhimo hira nga dako nga nasod ha panahon han pag-ukoy nira nga mga lumalangyaw didto ha Ehipto. Ginpagawas hira han Dyos tikang ha Ehipto pinaagi han iya dako nga gahom, 18ngan sulod hin 40 ka tuig gin-ilob niya hira didto ha kamingawan. 19Ginbungkag niya in pito nga mga nasod didto ha tuna han Canaan, ngan ginhatag ini ha ira ngan ginpatag-iya hira hini nga tuna. 20Nahinabo ini ngatanan sulod hin mga 450 ka tuig. “Kahuman hini, gintagan niya hira hin mga maghurukom tubtob han panahon ni manaragna Samuel. 21Ngan han pag-aro na nira hin hadi, iginhatag ha ira han Dyos hi Saulo nga anak ni Cis, tikang han tribo ni Benjamin basi maghadi ha ira hin 40 ka tuig. 22Kahuman pagpaiwasa ha iya, hi David an ginhimo han Dyos nga ira hadi. Amo ini an iginsiring han Dyos mahitungod ha iya, ‘Hinbaroan ko nga hi David nga anak ni Isai amo an tawo nga akon naruruyagan ngan magtutuman han ngatanan nga akon karuyag ipabuhat ha iya.’ 23Hi Jesus nga tulin ni David amo an ginhimo han Dyos nga Magtaralwas han katawhan han Israel sumala han iya iginsaad. 24Han waray pa magtikang hi Jesus han iya buruhaton, nagwali na hi Juan ha ngatanan nga mga tawo han Israel nga kinahanglan magbasol hira ngan magpabunyag. 25Han harapit na matapos hi Juan han iya buruhaton, nagsiring hiya ha mga tawo, ‘Para ha iyo, hin-o gud ako? Diri ako amo an iyo ginhihinulat. Kundi kitaa: makanhi hiya sunod ha akon, ngan diri ngani ako takos hin paghukas han mga sandalyas han iya tiil.’ 26“Mga igkasi ko Israelita nga mga tulin ni Abraham, ngan kamo ngatanan nga mga Hentil nga nagsisingba han Dyos: amo kita an ginpadad-an hini nga mensahe han katalwasan! 27An mga tawo nga nag-uokoy ha Jerusalem ngan an ira mga pangulo waray kumilala nga hiya amo an Magtaralwas ngan waray hira pakasabot han mga pulong han mga manaragna nga ginbabasa ha kada Adlaw nga Iparahuway. Kundi natuman nira an mga pulong han mga manaragna pinaagi han pagsiroti nira kan Jesus. 28Ngan bisan kon waray nira hin-agian nga sadang pasikaran hin pagsirot ha iya ha kamatayon, pinangaro nira kan Pilato nga patayon hiya. 29Ngan kahuman nira pagtumana an ngatanan nga ginhimangraw han Kasuratan mahitungod ha iya, gintanggal hiya nira ha kros ngan iginlubong. 30Kundi ginbanhaw hiya han Dyos, 31ngan sulod hin damo nga mga adlaw nagpakita hiya hadton mga inmupod ha iya tikang ha Galilea ngadto ha Jerusalem. Mga saksi na hira niya yana ngadto ha katawhan han Israel. 32- 33Ngan aanhi kami yana pagdara han Maupay nga Sumat ha iyo: an iginsaad han Dyos ha aton mga kaapoy-apoyan nga iya pagbubuhaton, gintuman na niya yana para ha aton nga ira mga tulin, pinaagi han pagbanhaw kan Jesus. Sumala han iginsurat ha ikaduha nga Salmo: ‘Ikaw an akon Anak; yana nga adlaw nagin Amay ako nimo.’ 34Ngan amo ini an iginsiring han Dyos mahitungod han pagkabanhaw niya, nga diri na gud madudunot ha lubnganan: ‘Ihahatag ko ha imo an baraan ngan kasasarigan nga mga kaupayan nga iginsaad ko kan David.’ 35Sumala han iya isinisiring ha lain nga bahin han Kasuratan, ‘Diri ka matugot nga madunot ha lubnganan an imo baraan nga surugoon.’ 36Gintuman ni David ha iya panahon an katuyoanan han Dyos, ngan niyan namatay hiya, iginlubong tampo han iya mga kaapoy-apoyan, ngan nadunot. 37Kundi waray ini mahinabo nga pagkadunot ngadto han ginbanhaw han Dyos. 38- 39Kinahanglan hibaroan niyo ngatanan nga mga igkasi ko Israelita nga pinaagi kan Jesus iginwali ha iyo an mensahe mahitungod han pagpasaylo han mga sala; kinahanglan hibaroan niyo nga an ngatanan nga natoo ha iya natatalwas han ngatanan nga mga sala, nga diri nahihimo ini han Balaod ni Moises. 40Sanglit pagbantay kamo basi diri mahinabo ha iyo an iginsiring han mga manaragna: 41‘Kitaa, kamo nga magtamay! Kahadlok ngan pagkamatay kamo! Kay an akon ginbubuhat yana amo an usa nga butang nga diri sadang niyo katuohan, bisan pa kon may magsumat hini ha iyo!’ ” 42Han pagguwa na nira Pablo ug Bernabe han sinagoga, ginhangyo hira han mga tawo nga bumalik han sunod nga Adlaw nga Iparahuway ngan pagsumatan hira mahitungod hin iba pa hini nga mga butang. 43Kahuman na han katirok ha sinagoga, ginsunod hira Pablo ug Bernabe hin damo nga mga Judiyo ngan damo nga mga Hentil nga nakabig ha tuluohan han mga Judiyo. Naghimangraw ha ira an mga apostoles ngan gindasig hira nga magpadayon hin pag-ukoy hin kinabuhi dida ha grasya han Dyos. 44Han pagkasunod nga Adlaw nga Iparahuway an haros ngatanan nga mga tawo han bungto kinmadto pamati han pulong han Ginoo. 45Han pakakita han mga Judiyo han damo nga mga tawo, napungot hira ngan tinmipa hira han iginyakan ni Pablo ngan ginpakaalohan pa nira hiya. 46Kundi dinmugang lugod an kaisog nira Pablo ug Bernabe hin pagyakan, “Kinahanglan nga kamo anay an pagwalihan han pulong han Dyos. Kundi tungod nga iyo man ini iginsasalikway ngan diri niyo gin-iisip nga takos kamo han kinabuhi nga dayon, matalikod kami ha iyo ngan makadto kami han mga Hentil. 47Kay amo ini an sugo nga iginhatag ha amon han Ginoo: ‘Iginbutang ko ikaw nga magin kapawa han mga Hentil, basi matalwas an bug-os nga kalibutan.’ ” 48Nalipay an mga Hentil han pakabati nira hini, ngan gindayaw nira an mensahe han Ginoo, ngan adton mga ginpili para han dayon nga kinabuhi nahimo nga mga magtinuohon. 49Naglurab an pulong han Ginoo ha ngatanan nga dapit didto hito nga tuna. 50Kundi gintukso han mga Judiyo an mga dagko nga pagkatawo han syudad ngan an tinahod nga mga hinangad nga Hentil nga kababayen-an nga mainampoon han Dyos. Nagtikang hira hin pagpakurii kanda Pablo ug Bernabe, ngan ginpalayas hira han ira tuna. 51Ginpaspas han mga Apostoles an tapotapo han ira mga tiil nga tigaman han ira pagriwa, ngan nagpadayon hira ngadto ha Iconio. 52Duro an kalipay han mga magtinuohon ha Antioquia, ngan napuno hira han Espiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\