BUHAT 14

1Amo gihapon an nahinabo didto ha Iconio: kinmadto hira Pablo ug Bernabe ha sinagoga han mga Judiyo. Tungod han maupay nira nga pagwali, damo nga mga Judiyo ngan mga Hentil in tinmoo. 2Kundi an mga Hentil gintukso han mga Judiyo nga diri natoo, sanglit nasina hira han mga magtinuohon. 3Nagpabilin didto hin maiha an mga apostoles. Nagwali hira hin madasigon mahitungod han Ginoo, nga nagpamatuod nga an ira mensahe mahitungod han iya grasya matuod gud, pinaagi hin paghatag ha ira han gahom hin pagbuhat hin mga milagro ngan mga orosahon. 4Nabahin an mga tawo han syudad: may inmugop han mga Judiyo ngan may-ada man liwat inmugop han mga apostoles. 5Niyan nagkauroyon in pira han mga Hentil ngan han mga Judiyo, upod an ira mga pangulo, hin pagdarahog han mga apostoles ngan hin pagbato ha ira. 6Han paghibaro hini han mga apostoles, nangalagiw hira ngadto ha Listra ngan ha Derbe nga mga syudad ha Licaonia, ngan ngadto han kahigrani nga katunaan. 7Didto iginwali nira an Maupay nga Sumat. 8Didto ha Listra may-ada tawo nga lulid nga piay tikang han iya katawo ngan waray gud hiya makalakat. 9Nalingkod hiya didto pamati han mga pulong ni Pablo. Hinkit-an ni Pablo nga natoo hiya ngan mahihimo hin kaupay, sanglit tinutokan niya an lulid, 10ngan ginsiring ha dako nga tingog, “Tadong hin pagtindog!” Linmukso an tawo ngan naglinakatlakat. 11Han pakakita han mga tawo han ginbuhat ni Pablo, naggogliat hira ha ira yinaknan nga Licaonyanhon, “An kadiyosan nahimo nga pareho hin mga tawo ngan linmusad nganhi ha aton!” 12Ginngaranan nira hin Seus hi Bernabe ngan Herme hi Pablo, kay hiya man an parayakan. 13An padi ni Seus nga dyos nagdara hin mga baka ngan hin mga bukad ngadto han portahan, kanay templo nakadto ha gawas la han bungto. Karuyag niya ngan han mga tawo nga maghalad hini ngadto han mga apostoles. 14Han paghibaro nira Bernabe ug Pablo han ira karuyag pagbuhaton, ginggisi nira an ira mga panapton. Nagdadlagan hira ngadto ha butnga han mga tawo ngan naggoliat, 15“Mga tawo, kay ano nga ginbubuhat niyo ini? Mga tawo la kami pareho ha iyo! Kinmanhi kami hin pagpasangyaw han Maupay nga Sumat basi talikdan niyo ini nga waray pulos nga mga butang, ngan bumalik kamo sa Dyos nga naghimo han langit, han tuna, han dagat, ngan han ngatanan nga aada ha ira. 16Hadto nga mga panahon pinasagdan la niya an ngatanan nga mga katawhan hin pagtuman han ira karuyag. 17Kundi pirme hiya nagpapamatuod hiunong han iya kalugaringon pinaagi han magupay nga mga butang nga iya ginbubuhat: nahatag hiya ha iyo hin uran tikang ha langit ngan mga abot han tuna ha igo nga panahon; nahatag hiya ha iyo hin pagkaon ngan ginpupuno pa hin kalipay an iyo mga kasingkasing.” 18Kundi bisan pa kahuman nira pamulong, nagkuri la gihapon an mga apostoles hin pagpugong han mga tawo hin pagdara hin mga halad ngadto ha ira. 19Inmabot in mga Judiyo nga tikang ha Antioquia ha Pisidia ngan tikang ha Iconio. Nakabig nira an mga tawo, ginbato nira hi Pablo ngan gindanas nira ha gawas han bungto, kay naghunahuna hira nga patay na hiya. 20Kundi han pag-alirongi ha iya han mga magtinuohon, binmuhat hiya ngan binmalik ngadto ha bungto. Han pagkabuwas hiya ngan hi Bernabe kinmadto ha Derbe. 21Iginwali nira Pablo ug Bernabe an Maupay nga Sumat didto ha Derbe, ngan damo an ira nakabig. Niyan binmalik hira ngadto ha Listra ug Iconio ngan nagpadayon ngadto ha Antioquia ha Pisidia. 22Ginparig-on nira an mga magtinuohon ngan gindasig nira nga magpadayon hira han ira pagtoo. Nagtutdo hira, “Kinahanglan mag-agi kita hin damo nga mga kakurian hin pagsulod han Ginhadian han Dyos.” 23Ha kada singbahan nagtudlok hira hin mga katigurangan, ngan upod an mga pag-ampo ngan pagpuasa, igintubyan hira ngadto han Ginoo nga ira sinasarigan. 24Kahuman nira maglatas han katunaan han Pisidia, inmabot hira ha Pamfilya. 25Iginwali nira an mensahe didto ha Perga, ngan katapos linmugsong hira ngadto ha Atalia. 26Tikang didto nagsakay hira pagbalik ngadto ha Antioquia, diin didto igintubyan hira ngadto han mahigugmaon nga pagmangno han grasya han Dyos para han buruhaton nga yana ira na natuman. 27Han pag-abot nira ha Antioquia, gintirok nira an mga sakop han singbahan ngan iginsumat nira ha ira an ngatanan nga ginbuhat han Dyos pinaagi ha ira ngan kon ginpaunan-o niya basi kabuksan an dalan ngan tumoo an mga Hentil. 28Didto nagpabilin hira hin maiha upod han mga magtinuohon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\