BUHAT 15

1Nagkaabot ha Antioquia in mga tawo nga tikang ha Judea nga nagtutdo han mga magtinuohon: “Diri kamo matatalwas kon diri kamo magtuman han seremonyas han pagtori sumala han ginkikinahanglan han Balaod ni Moises.” 2Ginsupak ini nga pagturon-an nira Pablo ug Bernabe, sanglit nagkamay-ada hira mapaso nga lantugi mahitungod hini. Sanglit ginkauruyonan nga makadto ha Jerusalem hira Pablo ug Bernabe ngan iba pa nga kabugtoan ha Antioquia, ngan makigkita hira han mga apostoles ngan mga katigurangan mahitungod hini nga butang nga ginkakalantugian. 3Ginpagikan hira han singbahan, ngan han pag-agi nira ha Fenicia ngan ha Samaria, iginsumat nira an kakabig han mga Hentil ngadto sa Dyos. Nakalipay ini nga sumat han ngatanan nga mga magtinuohon. 4Han pag-abot nira ha Jerusalem, ginkarawat hira han singbahan, han mga apostoles, ngan han mga katigurangan, nga ira ginsumatan mahitungod han ngatanan nga ginbuhat han Dyos pinaagi ha ira. 5Kundi tinmindog in pira han mga magtinuohon nga kaapi han hugpo han mga Parisiyo, ngan nagsiring, “Kinahanglan pagtorion an mga magtinuohon nga mga Hentil ngan sidngon hira nga magtuman han Balaod ni Moises.” 6Nagkatirok an mga apostoles ngan an mga katigurangan hin pagtuhay hini nga kasamok. 7Kahuman hin maiha nga larulantugi, tinmindog hi Pedro ngan nagsiring, “Kabugtoan ko, maaram man kamo nga han nag-agi nga panahon ginpili ako han Dyos tikang ha iyo, hin pagwali han Maupay nga Sumat ngadto han mga Hentil, basi hira makabati ngan tumoo. 8Ngan nagpadayag an Dyos nga sayod han kasingkasing han mga tawo, han iya pagkarawat han mga Hentil pinaagi hin paghatag ha ira han Espiritu Santo sugad han paghatag niya ha aton. 9Waray ginpalabi han Dyos ha aton ngan ha ira; ginpasaylo niya an ira mga sala kay tinmoo man hira. 10Sanglit kay ano nga yana karuyag man niyo nga pagsarihan an Dyos pinaagi hin pagbutang hin makuri nga paras-anon ha mga magtinuohon, nga diri ngani mahihimo hin kapas-an naton ngan han aton mga kaapoy-apoyan? 11Diri ito amo! Natoo kami nga hira, sugad ha aton, natatalwas pinaagi han grasya han Ginoo nga Jesus.” 12Nagmingaw an bug-os nga hugpo han pakabati nira han sumat nira Bernabe ug Pablo hiunong han ngatanan nga mga orosahon ngan mga milagro nga ginbuhat han Dyos ngadto han mga Hentil pinaagi ha ira. 13Katapos nira pagyakan, nagsiring liwat hi Santiago: “Kabugtoan, pamatii ako niyo. 14Kahuman pa la igsaysay hi Simon hiunong han syahan nga pagpakita han Dyos han iya paghigugma han mga Hentil, pinaagi hin pagkuha tikang ha ira hin kalugaringon niya nga mga tawo. 15Nahauyon ini han mga pulong han mga manaragna sumala han siring han Kasuratan: 16‘Kahuman hini mabalik ako, nasiring an Ginoo, ngan titindogon ko an napukan nga balay ni David. Ibabalik ko an mga nagkaruruba, ngan padidig-onon ko na liwat ini. 17Sanglit magbibiling han Ginoo an iba nga katawhan, ngan an ngatanan nga mga Hentil nga gintawag ko nga akon kalugaringon. 18Amo ini an siring han Ginoo nga nagpadayag hini hadto pa nga panahon.’ 19“Ha akon nga bahin,” nagpadayon hi Santiago, “diri naton pagsamokon an mga Hentil nga nadangop han Dyos. 20Lugod, kinahanglan magsurat kita hin pagsumat ha ira nga diri na hira kumaon hin pagkaon nga nahugawan tungod nga iginhalad ngadto han mga kadiyosan; nga likayan nira an pakighilawas; ngan diri hira kumaon hin bisan ano nga gintilo nga hayop ngan hin dugo. 21Kay tikang pa han una nga mga panahon pirme ginbabasa an Balaod ni Moises ha mga sinagoga ha kada Adlaw nga Iparahuway, ngan iginwawali an iya mga pulong ha kada bungto.” 22Niyan nagkasarabot an mga apostoles ngan an mga katigurangan ug an bug-os nga singbahan, hin pagpili hin pira nga mga tawo tikang han ira hugpo, ngan ginsugo hira ngadto ha Antioquia, upod kanda Pablo ug Bernabe. Ginpili nira hi Judas nga gintatawag nga Barsabas, ngan hi Silas, nga duha ka tawo nga tinahod kaupay han mga magtinuohon. 23Iginpadara ha ira ini nga surat: “Nangongomosta kami, an mga apostoles ngan mga katigurangan nga iyo kabugtoan, ha ngatanan nga kabugtoan nga Hentil nga nag-uokoy ha Antioquia, ha Siria, ngan ha Cilicia. 24Nakabati kami nga may-ada mga tawo tikang han amon hugpo, nga kinmada ngan nakasamok ha iyo pinaagi han ira mga ginpamulong, bisan kon waray namon hira pagsugoa hin pagbuhat hini. 25Sanglit nagkatirok kami ngan nagkaurosa hin pagpili hin mga tawo nga susugoon namon ngada ha iyo. Maupod hira han aton hinigugma nga kasangkayan, hira Bernabe ug Pablo, 26nga nagtubyan han ira kinabuhi tungod hin pagsirbe han aton Ginoo Jesu-Cristo. 27Nagsusugo kami ngada ha iyo kanda Judas ug Silas nga amo an magsusumat ha iyo han mga butang nga iginsurat namon ha iyo. 28Minaupay ini namon ngan han Espiritu Santo nga diri na kamo butangan hin lain pa nga paras-anon labot hini nga kinahanglanon nga mga turumanon: 29Diri kamo kumaon hin bisan ano nga pagkaon nga iginhalad ha mga diyosdiyos; diri kamo kumaon hin dugo; diri kamo kumaon hin bisan ano nga gintilo nga hayop; diri kamo makighilawas. Maghihingaupay kamo kon likayan niyo an pagbuhat hini nga mga butang. Adyos.” 30Ginpagikan nira an mga ginsugo ngan kinmadto hira ha Antioquia; diin gintirok nira an bug-os nga hugpo han mga magtinuohon, ngan iginhatag ha ira an surat. 31Han pakabasa han mga tawo han surat, nalipay gud hira tungod han mensahe nga nakapadasig. 32Nagyakan hin maiha ngadto han mga kabugtoan hira Judas ug Silas nga mga manaragna liwat, ngan nakapakusog ngan nakapadasig ini ha ira. 33Kahuman nira magpabilin didto hin halipot nga panahon, ginpagikan hira nga malinawon han kabugtoan; ngan binmalik hira ngadto han mga nagsugo ha ira. ( 34Kundi minaupay ni Silas nga magpabilin hiya didto.) 35Nagpabilin hira Pablo ug Bernabe ha Antioquia. Kaupod in damo nga iba pa nga mga tawo nagtutdo ngan nagwali hira han pulong han Ginoo. 36Pag-agi hin pira ka adlaw, nagsiring hi Pablo kan Bernabe, “Balika ngan duawa ta an kabugtoan ha kada bungto nga aton ginwalihan han pulong han Ginoo ngan kitaa ta kon naunan-o na hira.” 37Karuyag ni Bernabe nga ig-upod gihapon nira hi Juan Marcos. 38Kundi naghunahuna hi Pablo nga diri maupay nga umupod ha ira in usa nga binmaya ha ira didto ha Pamfilya ngan waray magpadayon hin pagtapos han ira buruhaton. 39Nagkamay-ada hira mapaso nga lantugi, sanglit nagkabulag hira. Igin-upod ni Bernabe hi Marcos ngan nagsakay hira ngadto ha Cipre; 40samtang ginpili ni Pablo hi Silas, ngan ginmikan hira nga igintubyan han kabugtoan ngadto ha grasya han Ginoo. Kinmadto hira ha Siria ug Cilicia ngan ginparig-on niya ang mga singbahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\