BUHAT 17

1Naglatas hira han Ampipolis ug Apolonia ngan inmabot hira ha Tesalonica, diin may-ada sinagoga han mga Judiyo. 2Sugad han iya nababatasan, sinmulod hi Pablo han sinagoga. Sulod hin tulo ka Adlaw nga Iparahuway nakiglantugi hiya didto han mga tawo, pinasikad han Kasuratan. 3Iya iginsaysay ha ira an Kasuratan, ngan ginpamatud-an niya nga an Cristo kinahanglan mag-antos ngan mabanhaw tikang ha mga minatay. Nagsiring hi Pablo, “Ini nga Jesus nga akon iginwawali ha iyo amo an Cristo!” 4Nakabig in pira nga mga Judiyo ngan inmupod hira kanda Pablo ug Silas, sugad man in damo nga mga Griego nga mainampoon han Dyos, ngan damo han mga kinikilala nga kababayen-an. 5Kundi naawa an mga Judiyo, ngan nagtirok hira hin mga bugoy tikang ha mga kalsada. basi maghimo hin kasamok. Ginribok nira an bug-os nga syudad, ngan ginggubat an balay ni Jason, kay tuyo nira hin pagbiling kanda Pablo ug Silas, basi dad-on nira ha atubangan han mga tawo. 6Kundi waray man nira hiagii hira Pablo ug Silas, sanglit asay nira gindanas hira Jason ngan hin iba pa nga mga magtinuohon ngadto han mga punoan han syudad, ngan naggogliat hira: “Nakasamok ini nga mga tawo ha bisan diin nga dapit! Yana kinmanhi hira ha aton syudad 7ngan gintago hira ni Jason ha iya balay. Gintatalapas nira ngatanan an mga balaod han Emperador; nasiring hira nga may lain pa nga hadi nga ginngangaranan kan Jesus.” 8Pinaagi hini nga mga paggoliat nagkasaramok an mga tawo ngan an mga punoan han syudad. 9Han kapyansahi na kan Jason ngan han iya mga kaupod, ginbuhian hira han mga punoan. 10Han pagkagab-i na ginpagikan han mga magtinuohon ngadto ha Berea hira Pablo ug Silas. Han pag-abot nira didto, sinmulod hira han sinagoga han mga Judiyo. 11An mga tawo didto mas andam hin pagkarawat han mensahe kay han mga taga-Tesalonica. Kinasingkasing an ira pamati han pulong, ngan kada adlaw nag-aaram hira han Kasuratan hin pagkita kon matuod ba an iginyakan ni Pablo. 12Damo ha ira in tinmuo; upod in kadam-an nga Griego nga kababayen-an nga kinikilala han bungto, ngan hin mga kalalaken-an. 13Kundi han pakabati han mga Judiyo ha Tesalonica nga nagwali liwat hi Pablo han pulong han Dyos didto ha Berea, kinmadto hira hin pagtukso ngan pagribok han mga tawo. 14Ginpalakat dayon hi Pablo han mga magtinuohon ngadto ha baybayon, kundi nagpabilin ha Berea hira Silas ug Timoteo. 15An mga tawo nga nagdul-ong kan Pablo inmupod ha iya tubtob ha Atenas. Binmalik hira ha Berea dara an tugon ni Pablo kanda Silas ug Timoteo nga lumanat dayon hira ha iya. 16Samtang naghuhulat hi Pablo didto ha Atenas kanda Silas ug Timoteo, dako gud an iya kabaraka han pakakita niya nga puno hin mga diyosdiyos an syudad. 17Sanglit nakiglantugi hiya didto ha sinagoga han mga Judiyo ngan mga Hentil nga magsingbahon han Dyos. Nakiglantugi liwat hiya adlaw-adlaw han mga tawo nga napakadto han taboan. 18Nakiglantugi liwat ha iya in mga magturutdo nga Epicureo ngan Estoico. May nagsiring ha ira, “Ano ba an karuyag isiring hini nga mayakan nga napakamaaram?” Nagsiring an iba, “Sugad hiya hin nagwawali mahitungod hin langyaw nga mga diyos.” Ginsiring nira ini kay nagwawali man hi Pablo mahitungod kan Jesus ngan han pagkabanhaw. 19Sanglit ginkuha nira hi Pablo ngan gindara ngadto ha atubangan han hukmanan han Areopago ngan nagsiring hira, “Karuyag namon mahibaro hini nga bag-o nga pagturon-an nga imo igintututdo. 20Nahipapausa kami hini nga mga butang nga imo igintututdo, sanglit karuyag namon mahibaroan an ira kahulogan.” ( 21Kay an ngatanan nga taga-Atenas ngan an mga lumalangyaw nga nag-uokoy didto waray iba nga binubuhat kundi an pagsinumat ngan pagpinamati hin bag-o nga mga butang.) 22Sanglit tinmindog hi Pablo ha atubangan han hukmanan han Areopago ngan nagsiring, “Mga taga-Atenas, nakikita nga makidyos kamo. 23Kay han naglalakat ako ha iyo syudad ngan nagkikita han mga lugar nga ginsisingbahan niyo, nakaagi liwat ako hin altar nga ginsuratan, ‘Ngadto han Dyos nga Diri Kinikilala.’ An ginsisingba niyo bisan kon diri niyo kinikilala amo an akon iginwawali ha iyo. 24An Dyos nga naghimo han kalibutan ngan han ngatanan dinhe ha kalibutan, amo an Ginoo han langit ngan han tuna, ngan diri nag-uokoy hiya dida hin mga templo nga hinimo hin tawo. 25Diri hiya nagkikinahanglan hin bisan ano nga buhat hin tawo, kay hiya man an nahatag ha ngatanan nga mga tawo hin kinabuhi, ginhawa, ngan ngatanan nga mga butang. 26Tikang ha usa nga tawo ginhimo niya an ngatanan nga kanasoran han katawhan, ngan ginpaukoy hira dinhe ha bug-os nga tuna. Igintalaan niya ngadaan an igo nga mga panahon ngan an mga pag-ultan ha ira mga puroy-anan. 27Ginbuhat niya ini basi magbiling hira han Dyos, ha paglaom nga hiaagian hiya dida han mga butang nga ginhimo para ha ira. Diri hirayo an Dyos ha tagsa-tagsa ha aton; 28sumala han iginsiring: ‘Dida ha iya kita nabubuhi, nagkikiwa, ngan aanhi ha kalibutan.’ Sugad ito han iginsiring hin pira han iyo mga parasiday: ‘Mga anak man liwat kita niya.’ 29Tungod nga mga anak man kita han Dyos, diri kita maghunahuna nga an kinaiya han Dyos sugad hin bulawan o salapi o bato nga ginporma nga ladawan pinaagi han kabatiran han tawo. 30Hadto han diri pa nakilala ha iya an mga tawo, ginpabay-an la han Dyos an mga butang, kundi yana iginsugo na niya nga magbasol hira han ira mga sala. 31Kay nagtalaan hiya hin adlaw nga paghuhukman niya hin matadong an kalibutan pinaagi han tawo nga iya ginpili. Ginpamatud-an niya ini ha ngatanan pinaagi han pagbanhawa niya hini nga tawo.” 32Han pakabati nira kan Pablo nga nagyakan mahitungod han pagkabanhaw, nagbiaybiay ha iya in pira ha ira, kundi nagsiring an iba, “Karuyag namon mamati liwat ha imo mahitungod hini nga butang.” 33Ngan binmaya hi Pablo han katirok. 34May-ada mga tawo nga inmupod ha iya ngan tinmoo; usa ha ira amo hi Dionisio nga sakop han hukmanan, ngan usa nga babaye nga ginngangaranan kan Damaris, ngan hin iba pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\