BUHAT 18

1Katapos hini, ginmikan hi Pablo tikang ha Atenas ngan nagpadayon ngadto ha Corinto. 2Iginkakita hiya didto hin usa nga Judiyo nga Aquila an ngaran, nga taga-Ponto. Bag-o pa la hiya nga inmabot tikang ha Italia upod an iya asawa nga hi Priscila, kay hadto nga panahon ginpaiwas ha Roma ni Emperador Claudio an ngatanan nga mga Judiyo didto. Nakigkita hi Pablo ha ira, 3ngan tungod nga pareho man an ira pakabuhi linmungon hiya ha ira ngan nakig-usa ha ira hin trabaho, kay pareho man hira parahimo hin tulda. 4Ha kada Adlaw nga Iparahuway nakiglantugi hiya didto ha sinagoga basi makabig niya in mga Judiyo ngan mga Griego. 5Han pag-abot nira Silas ug Timoteo tikang ha Macedonia, gingamit ni Pablo an iya bug-os nga panahon hin pagwali han mensahe hin pagpamatuod ha mga Judiyo nga hi Jesus amo an Cristo. 6Han pagriwa ngan pagbiaybiay nira ha iya, iginyabyab ni Pablo an tapotapo han iya panapton ngan ginsiring hira, “Kon mahimulag kamo han Dyos, iyo na ito baratonon! Diri na ako niyo pagbabasolon. Tikang yana mapakadto ako han mga Hentil.” 7Sanglit binayaan niya hira ngan napakadto hin pag-ukoy ha balay hin usa nga Hentil nga ginngangaranan kan Tito Justo nga masingbahon han Dyos. Sapit la han sinagoga an iya balay. 8Tinmoo han Ginoo hi Crispo nga pangulo han sinagoga, pati an bug-os niya nga panimalay. Damo pa nga mga tawo ha Corinto in nakabati han mensahe. Tinmoo ini hira ngan nabunyagan. 9Usa hadto ka gab-i nagkamay-ada panan-awon hi Pablo diin nagsiring ha iya an Ginoo, “Ayaw kahadlok! Ipadayon an imo pagwali ngan ayaw kahulop, 10kay upod ako ha imo. Waray maglalabot ha imo kay damo an akon mga tawo dinhe hini nga syudad.” 11Sanglit nagpabilin didto hi Pablo hin usa ka tuig ngan unom ka bulan ngan gintutdoan niya an mga tawo han pulong han Dyos. 12Han gobernador na han Acaya hi Galio nga Romano, nagkaurosa an mga Judiyo hin pagdakop kan Pablo ngan gindara hiya ngadto ha hukmanan. 13Nagsiring hira, “Ini nga tawo naghuhugay han mga tawo hin pagsingba han Dyos hin paagi nga nasupak han balaod!” 14Dida nga mayakan na unta hi Pablo, nagsiring hi Galio ngadto han mga Judiyo, “Kon mahitungod la ini hin sayop o sala hin pagsupak hin balaod, kaangayan nga mamati ako ha iyo nga mga Judiyo. 15Kundi kay mahitungod man ini hin mga pulong, mga ngaran, ngan iyo kalugaringon nga balaod, kinahanglan nga kamo ngahaw an magtuhay hini. Diri ako maghuhukom hin sugad nga mga butang.” 16Ngan iya ginpagawas hira han hukmanan. 17Gindakop nira hi Sostenes nga pangulo han sinagoga ngan ginhampak nira ha atubangan han hukmanan. Kundi waray gud la hi Galio pakaalantad. 18Nagpabilin hin damo pa nga mga adlaw didto ha Corinto hi Pablo upod han mga magtinuohon. Kahuman iya binayaan hira ngan ginmikan hiya ngadto ha Siria upod hira Priscila ug Aquila. Ugsa hiya gumikan ha Cencrea, nagsumpa anay hiya sa Dyos nga magpapakiskis hiya. 19Inmabot hira ha Efeso diin binayaan ni Pablo hira Priscila ug Aquila. Kinmadto hiya ha sinagoga ngan nakiglantugi han mga Judiyo. 20Ginhangyo hiya han mga tawo nga magpabilin hiya hin mairoiha upod ha ira, kundi waray hiya tumangdo. 21Lugod ginsiring niya hira han nagikan na hiya, “Mabalik ako ha iyo kon tugotan ako han Dyos.” Ngan ginmikan hiya tikang ha Efeso. 22Han paghaw-as niya ha Cesarea, sinmagka hiya ngadto ha Jerusalem ngan nangumosta han singbahan, ngan kahuman, kinmadto hiya ha Antioquia. 23Katapos niya magpabilin hin halipot nga panahon didto, linmakat hiya. Nagsudoy hiya han katunaan han Galacia ug Frigia, ngan ginparig-on niya an ngatanan nga mga magtinuohon. 24Inmabot ha Efeso in usa nga Judiyo nga ginngangaranan kan Apolo nga natawo ha Alejandria. Maupay hiya mamulong ngan batid hiya han Kasuratan. 25Gintutdoan hiya mahitungod han Dalan han Ginoo, ngan upod in dako nga kasindak tul-id an iya pagwali ngan pagtutdo mahitungod kan Jesus, kundi an pagbunyag la ni Juan an iya nahibaroan. 26Nagyakan hiya hin waray kahadlok didto ha sinagoga han mga Judiyo. Han pakabati ha iya nira Priscila ug Aquila, gindara hiya ngadto ha ira balay ngan ginsaysayan hiya hin turutul-id pa gud mahitungod han Dalan han Dyos. 27Karuyag ni Apolo hin pagkadto ha Acaya, sanglit binuligan hiya han mga magtinuohon ha Efeso pinaagi hin pagsurat han ira kabugtoan didto ha Acaya nga karawton hiya nira. Han pag-abot niya didto, dako gud hiya nga kabulig hadton mga nahimo na nga mga magtinuohon pinaagi han grasya han Dyos. 28Tungod han marig-on niya nga pakiglantugi, gindaog niya an mga Judiyo ha atubangan han mga tawo, pinaagi hin pagpamatuod niya tikang ha Kasuratan nga hi Jesus amo an Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\