BUHAT 19

1Samtang nakadto hi Apolo ha Corinto, naglatas hi Pablo han lalawigan ngan inmabot hiya ha Efeso. Didto iginkita hiya hin mga tinun-an, 2ngan iya ginpakianhan hira, “Kinmarawat ba kamo han Espiritu Santo han pagkarawat niyo han pagtoo?” Binmaton hira, “Waray ngani kami makabati nga may-ada Espiritu Santo.” 3“Kon sugad, ano man nga pagbunyag an iyo kinarawat?” nagpakiana hi Pablo. Ngan nagbaton hira nga an bunyag ni Juan. 4Nagsiring hi Pablo, “An bunyag ni Juan para adto hadton mga nagbasol han ira mga sala, ngan ginsiring ni Juan an mga tawo han Israel nga tumoo hira hin usa nga tiarabot sunod ha iya, nga amo hi Jesus.” 5Han pakabati nira hini, ginbunyagan hira ha ngaran han Ginoo nga Jesus. 6Ginpandongan hira ni Pablo han iya mga kamot ngan kinunsaran hira han Espiritu Santo. Nagyakan hira hin magkalainlain nga mga pinulongan ngan nagpasangyaw liwat han mensahe han Dyos. 7May mga 12 ka tawo hira ngatanan. 8Kinmadto hi Pablo ha sinagoga, ngan sulod hin tulo ka bulan namulong hiya hin waray kahadlok ngadto han mga tawo. Nakiglantugi hiya ha ira mahitungod han Ginhadian han Dyos. 9Kundi magtig-a gud an ulo han pira ha ira ngan waray gud tumoo, lugod ginpakaraot nira an Dalan han Ginoo ha atubangan han kadam-an. Sanglit tinalikdan hira ni Pablo ngan igin-upod niya an mga magtinuohon, ngan adlaw-adlaw nagpadayon hiya hin pagtutdo didto han eskwilahan ni Tirano. 10Nagpadayon ini hin duha ka tuig, sanglit nagpakabati han pulong han Ginoo an ngatanan nga mga tawo nga Judiyo ngan mga Hentil nga nag-ukoy didto ha lalawigan han Asia. 11Ginbuhat han Dyos in talagsaon nga mga milagro pinaagi kan Pablo. 12Bisan ngani an mga panyo ngan mga tapis nga ginamit ni Pablo gindadara ngadto han mga magsakit ngan nauupay an ira mga sakit, ngan naiwas ha ira an magraot nga mga espiritu. 13May-ada mga Judiyo nga nagsusudoysudoy ngan nagpapaiwas han magraot nga mga espiritu, nga ha pagbuhat nira hini nagpasipara hira hin paggamit han ngaran han Ginoo nga Jesus. Ginsiring nira an magraot nga mga espiritu, “Nagsusugo ako ha iyo nga umiwas kamo ha ngaran ni Jesus nga iginwawali ni Pablo.” 14Nagbubuhat hini an pito nga magburugto nga mga anak nga kalalaken-an ni Esceva nga usa nga Gilalabawi nga Padi han mga Judiyo. 15Kundi nagsiring ha ira an maraot nga espiritu, “Nakilala ako kan Jesus ngan nakilala liwat ako kan Pablo; kundi baga hin-o gud kamo?” 16An tawo nga may-ada maraot nga espiritu dinmasmag ha ira, ngan tungod han kakusog niya, ginlupigan hira. Tikang han iya balay nagdadlagan hira ngatanan nga mga samad ngan mga lubas na. 17Nagpakabati mahitungod hini an ngatanan nga mga Judiyo ngan mga Hentil nga nag-uokoy ha Efeso. Nagkahahadlok hira ngatanan ngan ginpasidunggan nira an ngaran han Ginoo nga Jesus. 18Nagkaabot in damo nga mga bag-o pa nga nakabig ngan nagtug-an ini hira hin dayag han ira nabuhat nga diwata. 19Damo han mga salamangkero in nagtirok han ira mga barasahon ngan ira ginsunog ini ha atubangan han ngatanan. An kantidad han mga barasahon nga nasunog inmabot hin mga 50,000 ka pesos. 20Tungod hini nagpadayon hin paglurab ngan pagmadinaogon an makusog nga pulong han Dyos. 21Katapos mahinabo ini nga mga butang, nagseguro hi Pablo hin pagpadayon hin paglatas han Macedonia ngan han Acaya ngan asta ngadto ha Jerusalem. Nagsiring hiya, “Katapos ko ha Jerusalem kinahanglan kumadto ako ha Roma.” 22Sanglit ginpakadto niya ha Macedonia hira Timoteo ug Erasto nga duha han iya mga kabulig, samtang nga nagpabilin la hiya anay didto ha lalawigan han Asia. 23Nahinabo hadto nga panahon in dako nga kasamok ha Efeso tungod han Dalan han Ginoo. 24May usa nga platero nga ginngangaranan kan Demetrio nga naghimo hin gudtiay nga templo nga salapi nga sinubad han templo han diyosa Artemis. Nakahatag ini hin dako nga ganansya han iya mga magtratrabaho. 25Sanglit gintirok niya hira ngatanan nga mga platero ngan ginsiring hira, “Kasangkayan, maaram man kamo nga an aton manggad natikang hini nga pakabuhi. 26Sayod kamo ha iyo mga mata ug mga durunggan kon ano an ginbubuhat hini nga tawo nga hi Pablo. Nasiring hiya nga diri gud mga diyos an kadiyosan nga hinimo hin tawo, ngan nakabig na niya in damo nga mga tawo, diri la dinhe ha Efeso kundi haros ha bug-os nga lalawigan han Asia. 27Sanglit may-ada kataragman nga an aton pakabuhi diri na aasihon han mga tawo. Diri amo la ini, kundi may-ada liwat kataragman nga mawawaray na hinungdan an templo han aton harangdon nga diyosa Artemis, ngan bangin ngani kawad-an han iya pagkaharangdon—an diyosa nga ginsisingba ha bug-os nga Asia ngan ha bug-os nga kalibutan!” 28Han pakabati la han mga tawo hini nga mga pulong, napungot gud hira ngan nagtikang hin paggogliat, “Gamhanan hi Artemis han mga taga-Efeso!” 29Nagsarang an kasamok ha bug-os nga syudad. Gindakop han barkada hira Gayo ug Aristarco, duha nga kaupod ni Pablo ha paglakaton, nga mga taga-Macedonia, ngan gindanas dayon nira ngadto han entablado. 30Karuyag unta ni Pablo nga kumadto hiya ha atubangan han mga tawo, kundi waray hiya tugoti han mga magtinuohon. 31Ginpatugonan liwat hiya han mga opisyal han lalawigan nga iya kasangkayan nga diri gud hiya magpakita ha entablado. 32Nagtikadako an karigumok han katirok; may hin gogliat la an mga tawo hin lainlain nga mga butang kay an kadam-an ha ira diri ngani maaram kay ano nga nagkatirok hira. 33Naghunahuna in pira han mga tawo nga hi Alejandro an hinungdan han kasamok, kay ginpakadto man hiya han mga Judiyo ha atubangan. Niyan nagsenyas hi Alejandro hin pagpamingaw ha ira, ngan nagtinguha hiya hin paghatag hin kasayoran ha atubangan han mga tawo. 34Kundi han pakasabot nira nga Judiyo hiya, nagdurungan hira hin paggogliat sulod hin duha ka oras: “Gamhanan hi Artemis han mga taga-Efeso!” 35Ha kataposan nakapamingaw han mga tawo an sekretaryo han syudad. Nagsiring hiya, “Mga taga-Efeso, sayod an ngatanan nga an syudad han Efeso amo an magbarantay han templo han harangdon nga Artemis ngan han baraan nga bato nga nahulog tikang ha langit. 36Waray makakariwa hini nga mga butang. Sanglit kinahanglan magmingaw kamo ngan ayaw kamo pagdalidali hin pagpatukso. 37Iyo gindara nganhi ini nga mga tawo bisan kon waray hira manikas hin mga templo o magpasipara hin pagpanamastamas han aton diyosa. 38Kon may-ada sumbong hi Demetrio ngan an iya mga magtratrabaho kontra kan bisan hin-o ha iyo, may-ada naton hukmanan ngan mga punoan nga ira pagsusumbongan. 39Kundi kon may-ada pa iba nga iyo karuyag tuhayon, pagtutuhayon ini dida han katirok han mga bungtuhanon sumala han balaod. 40Kay kahuman mahinabo an kasamok yana nga adlaw, may-ada kataragman nga igsusumbong kita tungod hin pagribok. Waray ta sadang kapasangilan tungod hini nga karibok, ngan diri kita makakahatag hin maupay nga pangatadongan.” 41Katapos mamulong an sekretaryo, ginpauli niya an mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\