BUHAT 2

1Han pag-abot na han adlaw han Pentecostes, nagkatitirok an ngatanan nga mga magtinuohon ha usa nga dapit. 2Tigda la nga nagdaguhob tikang ha langit in sugad hin makusog nga alipuros ngan nakapuno ini han bug-os nga balay diin hira nagkakalingkod. 3Ngan nakakita hira hin sugad hin mga dila nga kalayo nga hinmugdon ha kada usa ha ira. 4Napuno hira ngatanan han Espiritu Santo, ngan nagtikang hira pagyakan hin iba nga mga yinaknan, sumala han iginpayakan ha ira han Espiritu. 5Nag-uokoy didto ha Jerusalem in mga Judiyo nga mag-inampoon, mga tawo nga tikang ha magkalainlain nga mga nasod han kalibutan. 6Han pakabati nira hini nga aringasa, nagtitirok in kadam-an nga mga tawo. Nahipausa hira ngatanan, kay nakabati an tagsa ha ira nga nagyayakan an mga magtinuohon han tagsatagsa nga yinaknan han mga namamati. 7Nagsiring hira ha dako nga paghipausa, “Diri ba mga taga-Galilea ini ngatanan nga nagyayakan? 8Naunan-o man nga nakabati kita ngatanan ha ira nga nagyayakan han aton tagsa nga kalugaringon nga yinaknan? 9Dinhe ha aton may mga taga-Partia, taga-Media, taga-Elam, mga umurukoy ha Mesopotamia, ha Judea, ha Capadocia, ha Ponto, ngan ha Asia, 10ha Frigia, ha Pamfilya, ha Ehipto, ngan ha mga dapit han Libya hirani ha Cirene; mga taga-Roma an iba ha aton, 11mga Judiyo ngan mga Hentil nga nakabig ha tuluohan han mga Judiyo; mga taga-Creta ngan mga taga-Arabia an pipira ha aton—kundi nakabati kita ngatanan ha ira nga nagyayakan han aton kalugaringon nga mga yinaknan mahitungod han orosahon nga mga butang nga ginbuhat han Dyos!” 12Ha ira paghipausa ngan kagupong, naggiparopakiana hira, “Ano ba an karuyag sidngon hini?” 13Kundi an mga magtinuohon gin-intrimisan han iba ha ira ngan nagsiring, “Mga hubog ini nga mga tawo!” 14Niyan tinmindog hi Pedro upod an onse nga mga apostoles ngan nagyakan ha ira ha dako nga tingog, “Mga igkasi ko Judiyo, ngan kamo ngatanan nga nag-uokoy ha Jerusalem, pamatii ako niyo ngan tugoti ako hin pagsumat ha iyo kon ano an karuyag sidngon hini. 15Diri hubog ini nga mga tawo sugad han iyo paghunahuna, kay alas nuybe pa la ha aga yana. 16Kundi amo ini an iginsiring han manaragna nga hi Joel: 17‘Amo ini an akon pagbubuhaton ha kataposan nga mga adlaw, nasiring an Dyos: Ibububo ko an akon Espiritu ha ngatanan nga mga tawo. Mananagna an iyo mga anak nga kalalaken-an ngan mga anak nga kababayen-an; makakakita hin mga panan-awon an iyo batan-on nga kalalaken-an, ngan mag-iinop an iyo lagas nga kalalaken-an. 18Tinuod, bisan ha akon mga oripon nga kalalaken-an ngan kababayen-an ibububo ko an akon Espiritu hadto nga mga adlaw ngan ipapasangyaw nira an akon mensahe. 19Magbubuhat ako hin mga milagro ha langit, ngan mga urosahon dinhe ha tuna. Makakamay-ada dugo, kalayo, ngan madakmol nga aso; 20magsisirom an adlaw, ngan magpupula an bulan sugad hin dugo, nga diri pa maabot an makaaramdok ngan mahimayaon nga Adlaw han Ginoo. 21Ngan onina matatalwas an bisan hin-o nga magsangpit han Ginoo hin pakibulig.’ 22“Mga igkasi ko taga-Israel, pamatii niyo ini nga mga pulong! Usa nga tawo hi Jesus nga taga-Nazaret, kanay dyosnon nga gahom iginpadayag ha iyo pinaagi han ngatanan nga mga milagro ngan mga urosahon nga ginbuhat han Dyos pinaagi ha iya. Maaram kamo ngahaw hini, kay nahinabo ini dinhe ha iyo. 23Ginbuot han Dyos ha iya kalugaringon nga paglarang nga igtubyan hi Jesus ngada ha iyo; ngan ginpatay hiya niyo pinaagi hin pagtugoti niyo han mga makasasala nga igraysang hiya ha kros. 24Kundi ginbanhaw hiya han Dyos ngan iginawas hiya tikang han gahom han kamatayon, kay diri gud mahihimo nga magarongan hiya han kamatayon. 25Kay nagsiring hi David mahitungod ha iya: ‘Dayuday hinkit-an ko an Ginoo ha akon atubangan; haraniay hiya ha akon ngan diri ako pagsasamokon. 26Sanglit malipayon gud ako, ngan tugob hin pagrayhak an akon mga pulong; ngan ako, bisan kon may pagkamatay, makakapahuway nga puno hin paglaom, 27kay diri mo ako babayaan didto han tuna han mga patay; diri ka matugot nga madunot ha lubnganan an imo matinumanon nga surugoon. 28Iginpakita mo ha akon an mga agianan tipakadto ha kinabuhi; ngan magpupuno ha akon hin kalipay an imo pakig-usa ha akon.’ 29“Kabugtoan: kinahanglan magyakan ako ha iyo hin dayag mahitungod han aton bantogan nga ginikanan, hi Hadi David. Namatay hiya ngan iginlubong, ngan hahani pa ha aton an iya lubnganan ngada yana nga adlaw. 30Manaragna hiya ngan maaram hiya han iginsaad han Dyos ha iya: nagsumpa an Dyos nga hihimoon niya nga hadi in usa han mga tulin ni David, sugad nga hadi hi David. 31Hinbaroan nga daan ni David an pagbubuhaton han Dyos, sanglit naghimangraw hiya mahitungod han pagkabanhaw han Mesiyas ha iya pagsiring: ‘Waray hiya pagpabay-i didto ha tuna han mga patay, waray madunot an iya lawas didto ha lubnganan.’ 32Ginbanhaw han Dyos ini ngahaw nga Jesus, ngan mga saksi kami hini ngatanan. 33Igin-undong hiya ngadto ha tuo han Dyos ngan kinmarawat han Espiritu Santo tikang ha iya sumala han iginsaad niya; ngan ini nga iyo hinkikit-an ngan hinbabatian yana, amo ini an iya hatag nga ginbubo niya ha amon. 34Kay diri hi David amo an sinmaka ha langit, lugod nagsiring hiya, ‘Nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo: Lingkod didi ha akon tuo, 35tubtob nga himoon ko an imo mga kaaway nga taramakan han imo mga tiil.’ 36“Sanglit kinahanglan hibaroan gud han ngatanan nga mga tawo han Israel nga ini nga Jesus nga iginraysang niyo ha kros amo an ginhimo han Dyos nga Ginoo ngan Mesiyas!” 37Han pakabati hini han mga tawo, nabaraka hira hin duro ngan nagsiring hira kanda Pedro ngan han iba nga mga apostoles, “Kabugtoan, ano man an sadang namon pagbuhaton?” 38Niyan nagbaton hi Pedro ha ira, “Pagbasoli ngan bayai an iyo mga sala, ngan magpabunyag an tagsatagsa ha iyo ha ngaran ni Jesu-Cristo, basi pasayloon an iyo mga sala, ngan kakarawaton niyo an Espiritu Santo nga hatag han Dyos. 39Kay an saad han Dyos ginhimo para ha iyo ngan han iyo mga anak, ngan para han ngatanan nga aadto ha kahigrayoan—ngatanan nga gintawag han Ginoo nga aton Dyos.” 40Naghangyo hi Pedro ha ira ngan gin-aghat hira pinaagi hin damo pa nga mga pulong nga nasiring, “Talwasa niyo an iyo kalugaringon tikang han sirot nga maabot ngada hini nga magraot nga mga tawo!” 41Damo ha ira in tinmoo han iya mensahe ngan ginbunyagan hira. Mga 3,000 nga mga tawo an nahidugang han hugpo hito nga adlaw. 42Ngan gingamit nira an ira panahon hin pag-aram han mga gintutdo han mga apostoles, dida hin minagburugto nga pakig-urosa ug dida hin pakig-angbitay ha sasaro ngan ha mga pag-ampo. 43Ginbuhat in damo nga mga milagro ngan mga urosahon pinaagi han mga apostoles ngan nakapatingala ini han ngatanan. 44Nagpadayon an ngatanan nga mga magtinuohon dida hin suok nga minagburugto nga pagkaurosa, ngan nag-inangbitay hira han ira mga butang. 45Iginbabaligya nira an ira mga hiagi ngan mga katigayonan ngan ginbabahin-bahin nira ngatanan an kwarta nga palit hini, sumala han pagkinahanglan han kada usa. 46Nagpadayon hira hin pagkaurosa kada adlaw didto ha Templo, ngan didto han ira mga balay nagsasasaro hira hin pangaon ha malipayon ngan mapainubsanon nga mga kasingkasing. 47Nagdadayaw hira han Dyos ngan nahiaagom hira han maupay nga kaburut-on han ngatanan nga mga tawo. Ngan ha kada adlaw gindudugangan han Ginoo an ira hugpo hadton mga tawo nga nagkakatatalwas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\