BUHAT 20

1Han kahuman na han kasamok, gintirok ni Pablo an mga magtinuohon, ngan upod in mga pulong hin pagpadasig, nanamilit hiya ha ira. Ngan ginmikan hiya ngan napakadto ha Macedonia. 2Ginlatas niya adto nga mga dapit ngan gindasig niya an mga magtinuohon didto. Niyan inmabot hiya ha Acaya 3diin nagpabilin hiya hin tulo ka bulan. Nag-aandam na unta hiya hin pagkadto ha Siria nga mahibaroan niya nga an mga Judiyo nagkasarabot hin pagkontra ha iya, sanglit binmalik hiya nga didto hiya agi ha Macedonia. 4Inmupod ha iya hira Sopater nga anak ni Piro nga taga-Berea, Aristarco, Segundo nga taga-Tesalonica, Gayo nga taga-Derbe, Timoteo, ngan hira Tiquico ug Trofimo nga mga taga-Asia. 5Nag-una hira ngan naghulat ha amon didto ha Troas. 6Nagsakay kami tikang ha Filipos han kaliwas han Pyesta han Tinapay nga Waray Patubo, ngan paghagos hin lima ka adlaw nagkaurosa kami ha ira didto ha Troas diin nagpabilin kami hin usa ka semana. 7Dida han gab-i han syahan nga adlaw han semana nagkatirok kami para han minagburugto nga sasaro. Nagwali hi Pablo ngadto han mga tawo tubtob han katutnga han gab-i, kay magikan na man hiya pagkabuwas. 8Damo in mga suga ha igbaw nga kwarto han balay nga ginkakatirokan namon. 9Nalingkod ha bintana in usa nga batan-on nga lalake nga ginngangaranan kan Eutico. Samtang nagyiyinakan pa hi Pablo, piniraw hi Eutico, nahingaturog, ngan ha kataposan hinmookan hiya ngan nahulog ha tuna tikang han ikatulo nga andana. Patay na hiya han pagpurota ha iya. 10Kundi linmusad hi Pablo, kinulban niya hiya, ginhangkopan, ngan nagsiring, “Ayaw kamo kabaraka, buhi pa hiya!” 11Ngan binmalik hiya ngadto ha igbaw, nagpinitpinit han tinapay, ngan nakigsasaro ha ira. Kahuman hin maiha nga pamulong ni Pablo ha ira, tubtob han pagpunias han adlaw, linmakat hiya. 12Igin-oli nira nga buhi an batan-on ngan nalipay gud hira. 13Nag-una kami paggikan ngan nagsakay kami ngadto ha Ason, diin aagion ngan pasasakyon namon hi Pablo. Amo ini an iya tugon ha amon kay nagbabaktas la hiya ngadto. 14Han pagkakita na namon didto ha Ason, ginpasakay hiya namon ngan nagpadayon kami ngadto ha Mitilene. 15Tikang didto nagsakay kami, ngan han pagkabuwas dinmuong kami ha atbang han Quio. Han pagkasunod nga adlaw nakaabot kami ha Samos, ngan han pagkasunod pa gud nga adlaw dinmuong kami ha Mileto. 16Pagbuot ini ni Pablo nga lumabay la ha Efeso basi an iya panahon diri makarag didto ha lalawigan han Asia, kay nagdadagmit hiya basi kon mahihimo la, makaabot hiya ha Jerusalem ha adlaw han Pentecostes. 17Tikang ha Mileto nagpatugon hi Pablo ha mga katigurangan han singbahan ha Efeso nga makigkita hira ha iya. 18Han pag-abot nira, ginsiring hira ni Pablo, “Sayod kamo han akon pakig-urosa ha iyo ha bug-os nga panahon tikang han syahan nga adlaw han akon pag-abot ha lalawigan han Asia. 19An akon buruhaton gintuman ko sugad nga surugoon han Ginoo upod an tim-os nga pagpaubos ngan mga pagtangis ha butnga han mga kakurian nga inmabot ha akon tungod han mga pagbudhi han mga Judiyo. 20Sayod man kamo nga waray ko iglirong ha iyo an bisan ano nga sadang makabulig ha iyo dida han akon pagwali ngan pagtutdo ha iyo ha gawas ngan ha sakob han iyo mga balay. 21Iginpahimangno ko ha mga Judiyo ngan sugad man ha mga Hentil nga kinahanglan magbasol hira han ira mga sala ngan bumalik sa Dyos, ngan tumoo hira han aton Ginoo Jesu-Cristo. 22Ngan yana, ha pagsugot han sugo han Espiritu Santo, makadto ako ha Jerusalem ngan diri ako maaram kon ano an akon dadangatan. 23Maaram la ako nga nagpasidaan ha akon an Espiritu Santo nga an pagkapriso ngan mga pag-antos hin kakurian naghuhulat ha akon ha kada syudad. 24Kundi waray ko pag-awili ini nga akon kinabuhi, basta matuman ko la an akon misyon, ngan mahuman ko an buruhaton nga iginhatag ha akon han Ginoo nga Jesus, nga amo an pagpahayag han Maupay nga Sumat mahitungod han grasya han Dyos. 25“Nasahid ko kamo ngatanan hin paglibota hin pagwali han Ginhadian han Dyos. Ngan yana maaram ako nga waray ha iyo makakakita na ha akon. 26Sanglit nasiring ako ha iyo hini gud nga adlaw nga kon may-ada diri matalwas ha iyo, ayaw ako niyo pagbasola. 27Kay waray ko igdiwara ha iyo an bug-os nga katuyoan han Dyos; waray ako gintago ha iyo. 28Bantayi niyo an iyo kalugaringon ngan sugad man an bug-os nga panon nga igintapod ha iyo han Espiritu Santo. Mangnoi niyo an singbahan han Dyos nga gin-angkon niya pinaagi han kamatayon han iya kalugaringon nga Anak. 29Maaram ako nga kon tumalikod na ako, maabot in mga tawo nga sugad hin magbangis nga mga mananap, nga magpapasarang han panon. 30Maabot an panahon nga may-ada mga tawo tikang han iyo kalugaringon nga hugpo, nga magbibinuwa basi la mahimulag an mga magtinuohon ngan magsunod ha ira. 31Sanglit pag-ikmat kamo ngan panumdom kamo nga sulod hin tulo ka tuig waray ako humunong hin pagtutdo ha iyo ngatanan adlaw gab-i upod in damo nga mga luha. 32“Ngan yana itinutubyan ko kamo ha panabang han Dyos ngan ngadto ha pulong han iya grasya. Makakaparig-on ini ha iyo ngan makakahatag ha iyo han iya mga ginsaad nga gin-andam niya para han ngatanan niya nga mga tawo. 33Waray ako maipa han kanan iba salapi, bulawan, o panapton. 34Sayod kamo ngahaw nga pinaagi hini nga akon mga kamot nagkabudlay ako hin pagpangita han ngatanan nga ginkinahanglan ko ngan han akon mga kaupod. 35Iginpakita ko ha iyo nga ha ngatanan nga mga butang, pinaagi hin pagkabudlay, kinahanglan buligan ta an mga magluya ha pagdumdom han mga pulong nga iginsiring han Ginoo nga Jesus ngahaw, ‘Mauruupay pa an paghatag kay han pagkarawat.’ ” 36Han kahuman pagyakan ni Pablo, nagkaluhod hira ngan nag-ampo. 37Hira ngatanan nanangis, hinmangkop kan Pablo ngan ginhagkan hiya. 38Mabidoon gud hira tungod han pagsiring niya nga diri na gud hira igkikita ha iya. Sanglit gin-updan hiya nira ngadto ha sakayan hin pagpagikan ha iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\