BUHAT 22

1“Kabugtoan ngan mga ginikanan, pamatii niyo an akon panalipod nga akon bubuhaton ha iyo atubangan!” 2Han pakabati nira nga nagyayakan hiya ha pinulongan nga Hebreo, labi na nga nagmingaw hira; ngan nagpadayon hi Pablo: 3“Usa ako nga Judiyo nga natawo ha Tarso han Cilicia, kundi nagtubo ngan nagdako ako dinhe ha Jerusalem sugad nga usa nga tinun-an ni Gamaliel. Maupay gud an pagtutdo ha akon han Balaod han aton mga ginikanan, ngan sugad ha iyo nga hahani yana, hugot an akon pag-alagad han Dyos. 4Ginpakurian ko tubtob ha kamatayon an mga tawo nga nagsusunod hini nga Dalan. Gindakop ko in kalalaken-an ngan kababayen-an ngan iginpapriso ko hira. 5Makakagpamatuod an Labaw nga Padi ngan an bug-os nga Labaw nga Hukmanan nga nagsusumat ako han kamatuoran. Kinmarawat ako tikang ha ira hin mga surat para han kabugtoan nga Judiyo didto ha Damasco. Sanglit kinmadto ako hin pagdakop hini nga mga tawo ngan pagdara ha ira nga kinadenahan nganhi ha Jerusalem basi hira pagsirotan. 6“Han tikaurudto na ngan han haraniay na ako ha Damasco, kalit la nga kinmidlat in masilaw nga kapawa tikang ha langit, nga nakalukop ha akon. 7Ngan natumba ako ha tuna ngan binmati ako hin usa nga tingog nga nasiring ha akon, ‘Saulo, Saulo, kay ano nga ginpapakurian mo ako?’ 8‘Hin-o ka, Ginoo?’ binmaton ako. Nagsiring hiya ha akon, ‘Hi Jesus ako nga taga-Nazaret nga ginpapakurian mo.’ 9Nakakita han kapawa an mga kaupod ko, kundi waray hira makabati han tingog nga nagyakan ha akon. 10Nagpakiana ako, ‘Ano man an pagbubuhaton ko, Ginoo?’ Ngan an Ginoo nagsiring ha akon, ‘Buhat ngan pakadto ha Damasco ngan didto pagsusumatan ka han ngatanan nga igpapabuhat ha imo han Dyos.’ 11Nabuta ako tungod han masilaw nga kapawa, sanglit gintugwayan na la ako han akon mga kaupod ngadto ha Damasco. 12“May-ada usa ka tawo nga ginngangaranan kan Ananias, tawo nga matinumanon han aton Balaod ngan tinahod kaupay han ngatanan nga mga Judiyo ngan nag-uukoy ini hiya didto ha Damasco. 13Dinmaop hiya ha akon, tinmindog sapit ha akon, ngan nagsiring, ‘Bugto Saulo, makakakita ka na.’ Hito manta nga takna nakakita na liwat ako ngan tinmutok ako ha iya. 14Nagsiring hiya, ‘An Dyos han aton kaapoy-apoyan nagpili ha imo basi makasabot ka han iya kaburot-on, makakita ka han iya matadong nga Surugoon, ngan makabati ka han iya tingog. 15Kay magigin saksi ka para ha iya hin pagpasangyaw ha ngatanan nga mga tawo han imo hinkit-an ngan hinbatian. 16Ngan yana ano pa an imo ginhuhulat? Buhat ngan magpabunyag ka, basi mahugasan ka han imo mga sala pinaagi hin pagtawag ha iya ngaran.’ 17“Binmalik ako ha Jerusalem ngan samtang nag-aampo ako didto han Templo, nagkamay-ada ako usa nga panan-awon 18diin hinkit-an ko an Ginoo nga nagsiring ha akon, ‘Pagdali ngan bayai ha kadagmitan an Jerusalem kay diri an mga tawo dinhe makarawat han imo pagkasaksi ha akon.’ 19Binmaton ako, ‘Ginoo, nasayod ngahaw hira nga kinmadto ako ha ira mga sinagoga ngan gindakop ngan ginkastigo ko adton mga natoo ha imo. 20Ngan han pagpataya han imo saksi nga hi Esteban, nakadto ako ngan inmuyon ako han pagpataya ha iya, ngan ginbantayan ko an mga panapton han mga nagpatay ha iya.’ 21Ngan nagsiring ha akon an Ginoo, ‘Lakat kay susugoon ko ikaw ha higrayo nga mga dapit, ngadto han mga Hentil.’ ” 22Dinhe la tubtob an pamati han mga tawo kan Pablo ngan nagtikang hira hin paggogliat. Makusog an ira tingog hin pagsiring, “Kuhaa hiya! Pataya hiya! Diri hiya angay mabuhi!” 23Naggogogliat hira, iginbabarabad an ira mga panapton, ngan iginsasabrag ha igbaw an tapotapo. 24Ginsugo han kapitan nga Romano an iya mga sondalo nga dad-on hi Pablo ngadto ha kwartel ngan paglatobon hiya, basi mahibaroan nira kay ano nga an mga Judiyo naggogoliat man hin sugad hini kontra ha iya. 25Kundi han ginapos na hiya nira basi paglatobon, nagsiring hi Pablo ngadto han opisyal nga nakadto, “Matadong ba para ha iyo in paglatob hin tuminungnong nga Romano, nga waray pa ngani paghukmi hin ano man nga sala?” 26Han pakabati hini han opisyal, kinmadto hiya han kapitan ngan nagpakiana ha iya, “Ano ini nga karuyag mo pagbuhaton? Ito nga tawo tuminungnong nga Romano!” 27Sanglit kinmadto an kapitan kan Pablo ngan nagpakiana ha iya, “Sumati ako, tuminungnong ka ba nga Romano?” “Oo,” binmaton hi Pablo. 28Nagsiring an kapitan, “Pinalit ko hin damo nga kwarta an akon pagkatuminungnong nga Romano.” Binmaton hi Pablo, “Kundi natawo ako nga Romano.” 29Inmisol dayon an mga tawo nga karuyag unta pumakiana kan Pablo; ngan nahadlok an kapitan han kasayod niya nga tuminungnong nga Romano ngay-an hi Pablo nga iya ginpapakadenahan. 30Karuyag han kapitan nga mahibaroan pa gud niya hin tukib kon ano an sumbong han mga Judiyo kontra kan Pablo. Sanglit han pagkabuwas ginpahubaran han mga kadena hi Pablo ngan nagsugo an kapitan nga magkatirok an mga puno han kapadian ngan an bug-os nga Labaw nga Hukmanan. Niyan ginpakuha niya hi Pablo ngan ginpaatubang hiya ha ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\