BUHAT 24

1Katapos hin lima ka adlaw kinmadto ha Cesarea an Labaw nga Padi nga hi Ananias upod in pira han mga katigurangan nga usa nga abogado nga ginngangaranan kan Tertulo. Nakigkita hira kan Gobernador Felix, ngan nagpasaka hira han ira mga sumbong kontra kan Pablo. 2Gintawag ni Tertulo hi Pablo ngan nagtikang hin pagsumbong kan Pablo hin pagsiring: “Harangdon nga Gobernador! Tungod han matadong nimo nga pamunoan, inmabot ha amon in halawig nga panahon hin kalinaw, ngan damo nga kabalhinan an nabuhat para han kaupayan han amon nasod. 3Ikinalilipay namon hin pagkarawat hini ha ngatanan nga dapit ngan ha ngatanan nga panahon upod an amon kinasingkasing nga pagpasalamat ha imo. 4Kundi diri ko karuyag magkarag han imo panahon, sanglit nakikimalooy ako ha imo nga pamatian unta nimo an amon halipot nga ighihimangraw ha imo. 5Nahibaroan namon ini nga tawo nga uraura hin kamasamok. Ginriribok niya an mga Judiyo ha bisan diin nga dapit nga iya hinngangadtoan; ngan pangulo hiya han hugpo han mga Nazareno. 6Gintinguha liwat niya hin pagpanamastamasi han Templo, sanglit gindakop namon hiya. [Naghunahuna unta kami hin paghukom ha iya sumala han amon kalugaringon nga balaod, 7kundi inmabot hi Kapitan Lisias ngan gin-agaw hiya tikang ha amon. 8Niyan nagsugo hi Lisias nga kinahanglan umatubang ha imo an mga magsurumbong ha iya.] Kon pakianhan mo ini nga tawo, mahibabaroan mo tikang ha iya an ngatanan nga iginsusumbong namon kontra ha iya.” 9An mga Judiyo inmabuyon liwat ha ira, ngan nagsiring nga matuod ini ngatanan. 10Ginsenyasan han gobernador hi Pablo nga magyakan hiya, ngan nagsiring hi Pablo: “Maaram ako nga tungod nga maiha ka na nga maghurukom hini nga nasod, nalilipay ako hin pagpanalipod han akon kalugaringon ha imo atubangan. 11Sugad han imo mahibabaroan, waray pa 12 ka adlaw tikang han pagkadto ko ha Jerusalem hin pagsingba. 12Waray ako hiagii han mga Judiyo nga nakikiglantugi bisan kan kanay didto ha Templo, o makita nira nga nagriribok ako han mga tawo didto han mga sinagoga o ha bisan diin nga dapit han syudad. 13Waray nira mahahatag nga karig-onan han ira mga sumbong kontra ha akon. 14Tinatangdoan ko ini: nga ginsisingba ko an Dyos han amon mga kaapoy-apoyan pinaagi hin pagsunod han Dalan nga sinisiring nira nga diri matuod. Kundi natoo man liwat ako han ngatanan nga mga butang nga iginsurat dida han Balaod ni Moises ngan ha mga basahan han mga manaragna. 15Sugad ha ira naglalaom ako han Dyos nga iya pagbabanhawon an ngatanan nga mga tawo, magmaupay o magmaraot. 16Sanglit dayuday nga gintatalinguha ko nga magmalinis an akon konsensya ha atubangan han Dyos ngan han mga tawo. 17“Katapos hin pira ka tuig nga paghimulag ko ha Jerusalem, binmalik ako ngadto hin pagdara hin kwarta nga hinabang para han akon kalugaringon nga mga tawo, ngan hin paghalad. 18Samtang ginbubuhat ko ini ngan kahuman ko han seremonyas hin paglinis, hinkit-an ako nira didto ha Templo. Waray ako damo nga mga tawo nga akon kaupod, ngan waray man liwat kasamok. 19Kundi nakadto in mga Judiyo nga tikang ha lalawigan han Asia, angay unta kumanhi hira ngahaw ha imo atubangan hin pagsumbong kon may-ada lugaring nira isurumbong kontra ha akon. 20Kon diri man, papag-asoya ini nga mga tawo nga hahani yana, kon ano nga sala an ira hin-agian ha akon han akon pagtindog ha atubangan han Labaw nga Hukmanan— 21gawas la han usa nga butang nga akon ginyakan han natindog ako ha ira atubangan: ‘Ginhuhukman ako niyo yana tungod han akon pagtoo nga mababanhaw an mga minatay.’ ” 22Niyan gintapos an bista ni Felix nga sayod kaupay mahitungod han Dalan. Ginsiring niya hira, “Paghuhukman ko an iyo kaso kon umabot na hi Kapitan Lisias.” 23Ginsugo niya an opisyal nga magbarantay kan Pablo nga bantayan ini hiya hin maupay ngan diri hiya paghigpitan, ngan diri pagdid-an an iya kasangkayan hin paghatag han iya mga kinahanglanon. 24Katapos hin pira ka adlaw, inmabot hi Felix upod an iya asawa nga hi Drusila nga usa nga Judiya. Ginpakuha niya hi Pablo ngan namati hi Felix ha iya dida nga hiya naghimangraw mahitungod han pagtoo kan Jesu-Cristo. 25Kundi han pagpadayon ni Pablo hin paghimangraw mahitungod han kinabuhi nga matadong, pagpugong han kalugaringon, ngan han tiarabot nga Adlaw han Paghukom, nahadlok hi Felix ngan nagsiring hiya, “Lakat na la anay. Ipapatawag ko na la ikaw kon may higayon ako.” 26Naglalaom liwat hiya nga kahukipan hiya ni Pablo, ngan tungod hini agsob ipatawag niya hi Pablo hin pakighimangraw ha iya. 27Katapos hin duha ka tuig, sinmaliwan kan Felix hi Porcio Festo hin ka gobernador. Karuyag ni Felix nga sangkayon hiya han mga Judiyo, sanglit ginpadayon niya hin pagpriso hi Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\