BUHAT 25

1Pag-agi hin tulo ka adlaw tikang umabot hi Festo ha lalawigan, kinmadto hiya ha Jerusalem tikang ha Cesarea. 2Didto an mga puno han kapadian ngan an mga pangulo nga Judiyo nagsumbong ha iya kontra kan Pablo. Ginhangyo nira kan Festo 3nga ipadara hi Pablo ngadto ha Jerusalem, kay naghunahuna hira hin paggama kan Pablo dida ha dalan. 4Binmaton hi Festo, “Priso pa hi Pablo didto ha Cesarea, ngan ha diri maiha mabalik ako ngadto. 5Paupda ha akon ngadto ha Cesarea an iyo mga pangulo ngan igsumbong an tawo kon nakasala man hiya.” 6Nagpabilin hi Festo dida ha ira hin mga walo o napulo pa ka adlaw, ngan binmalik hiya ngadto ha Cesarea. Han pagkabuwas, linmingkod hiya ha hukmanan ngan nagsugo nga dad-on hi Pablo ha iya atubangan. 7Han pag-abot ni Pablo, gin-alirongan hiya han mga Judiyo nga tikang ha Jerusalem, ngan nagtikang hira hin pagpasaka hin magbug-at nga mga sumbong kontra ha iya, nga waray man nira nahahatag nga karig-onan han ira mga sumbong. 8Kundi nanalipod hi Pablo ha iya ngahaw, “Waray ko nabuhat nga sala kontra han Balaod han mga Judiyo, o han Templo, o han Emperador han Roma.” 9Kundi karuyag ni Festo nga sangkayon hiya han mga Judiyo, sanglit ginpakianhan niya hi Pablo, “Karuyag mo ba kumadto ha Jerusalem ngan didto ko tuhaya an mga sumbong kontra ha imo?” 10Binmaton hi Pablo, “Natindog ako ha atubangan han hukmanan han Emperador diin angay ako pagtuhayon. Sayod ka ngahaw nga waray ako nabuhat nga maraot ngadto han mga Judiyo. 11Kon nakagtalapas ako han balaod ngan nakabuhat hin ano nga angay sirotan han kamatayon, diri ako naghahangyo hin paglikay hini. Kundi kon waray man kamatuoran an mga sumbong nira ha akon, waray makakagtubyan ha akon ngadto ha ira. Nadangop ako ngadto han Emperador.” 12Niyan kahuman ni Festo makigkarukayakan han iya mga magsaragdon, binmaton hiya, “Dinmangop ka ngadto han Emperador, sanglit makadto ka han Emperador.” 13Pag-agi hin pira ka adlaw, inmabot ha Cesarea hira Hadi Agripa ug Berenice hin pagduaw ngan pangumosta kan Festo. 14Kahuman nira hin pira ka adlaw didto, ginsumatan ni Festo an hadi han kamutangan ni Pablo, ngan nagsiring hiya, “May-ada dinhe usa nga priso nga iginbilin ni Felix; 15ngan han akon pagkadto ha Jerusalem, an mga puno han kapadian ngan katigurangan nga mga Judiyo nagpasaka hin mga sumbong kontra ha iya, ngan ginhangyo ako nira nga pagsirotan ko hiya. 16Kundi ginbaton ko hira nga diri batasan han mga Romano an pagsirot hin bisan hin-o nga iginsumbong, kon waray pa niya igkaatubang an mga nagsumbong ha iya, ngan kon waray pa niya higayon hin pagpanalipod han iya kalugaringon han mga sumbong kontra ha iya. 17Sanglit han pagkanhi na nira, waray ako maglangan, kundi han pagkabuwas, linmingkod ako ha hukmanan, ngan ginpatawag ko ini nga tawo. 18Nanindog an mga magsurumbong ha iya, kundi waray man nira iginsumbong nga maraot kontra ha iya, nga akon ginpaabot nga ira pagbubuhaton. 19Kundi may-ada la nira mga ginlantugian mahitungod han ira kalugaringon nga tuluohan ngan mahitungod han usa ka tawo nga ginngangaranan kan Jesus nga namatay, kundi ginpapamatud-an ni Pablo nga buhi hiya. 20Nagugupong ako kon ano an akon pagbubuhaton hin paghubad hini nga problema, sanglit ginpakianhan ko hi Pablo kon maruruyag hiya hin pagkadto ha Jerusalem ngan didto umatubang hiya hini nga mga sumbong kontra ha iya. 21Kundi dinmangop hi Pablo ha Emperador ngan naghangyo nga pagbantayan hiya, ngan an Emperador amo an magtuhay han iya kaso. Sanglit nagsugo ako nga pagbantayan hiya hin maupay ngada han akon pakagpadara ha iya ngadto han Emperador.” 22Nagsiring hi Agripa kan Festo, “Karuyag ko mamati hini nga tawo.” “Buwas hibabatian mo hiya,” binmaton hi Festo. 23Han pagkabuwas inmabot hira Agripa ug Berenice ngan gintagan hin hadianon nga pagpaabot. Sinmulod hira ha ruwang han hukmanan nga inupdan han mga opisyal han mga sondalo ngan han mga dumagko han syudad. Nagsugo hi Festo nga dad-on hi Pablo ha iya atubangan. 24Nagsiring hi Festo, “Hadi Agripa ngan kamo ngatanan nga hahani dinhe upod ha amon: Amo ini an tawo nga iginsumbong ha akon han ngatanan nga mga Judiyo dinhe ngan didto ha Jerusalem. Naggogogliat hira nga angay hiya pagpatayon. 25Kundi waray ako hinagian dida ha iya nga angay pasikaran hin pagpatay ha iya. Ngan tungod nga dinmangop man hiya han Emperador, naglarang ako nga igpadara hiya ngadto. 26Kundi waray ko sadang igsurat han Emperador nga bisan ano mahitungod hini nga tawo. Sanglit gindara ko hiya ha iyo atubangan—labi na nganhi ha imo, harangdon nga Hadi Agripa, basi kahuman mo mausisa an iya kaso, may-ada na unta ako sadang igsurat. 27Kay baga diri naangay ha akon an pagpadara hin usa nga priso nga diri ako makagsumat hin tuhay han mga sumbong kontra ha iya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\