BUHAT 26

1Nagsiring hi Agripa kan Pablo, “Tinutugotan ko ikaw hin pagpanalipod han imo kalugaringon.” Ginbayaw ni Pablo an iya kamot ngan nanalipod ha iya ngahaw ngan nagsiring: 2“Hadi Agripa, palaran ako nga yana nga adlaw makakapanalipod ako han akon kalugaringon ha imo atubangan bahin han mga butang nga iginsusumbong han mga Judiyo kontra ha akon, 3labi na kay sayod ka kaupay han mga pamatasan ngan han mga ginkakalantugian han mga Judiyo. Sanglit nangangamuyo ako ha imo nga diri mo ikabudlay an pamati ha akon. 4“An ngatanan nga mga Judiyo maaram han akon kinabuhi tikang pa han akon pagkabata. Maaram hira kon ano an akon kinabuhi, syahan didto han akon natawhan nga nasod ngan didto liwat ha Jerusalem. 5Dayuday nahibaroan nira, kon lugaring magsusumat la hira han kamatuoran, nga tikang pa ha tinikangan sakop na ako han mahigpit nga hugpo han amon tuluohan, an mga Parisiyo. 6Ngan yana iini ako ginhuhukman ha iyo atubangan tungod han akon paglaom han saad nga ginhimo han Dyos ha amon kaapoy-apoyan— 7an amo ngahaw nga paglaom nga ginlalaoman nga nakarawat han dose nga mga tribo han amon katawhan, samtang nagsisingba hira han Dyos adlaw gab-i. Ngan tungod hini nga paglaom, Harangdon nga Hadi, iginsusumbong ako han mga Judiyo! 8Kay ano nga nagkukuri man kamo nga mga Judiyo hin pagtoo nga pagbabanhawon han Dyos an mga minatay? 9“Ako ngahaw naghunahuna hadto nga kinahanglan buhaton ko an ngatanan nga mahihimo ko kontra han ngaran ni Jesus nga taga-Nazaret. 10Amo ini an ginbuhat ko didto ha Jerusalem. Kinmarawat ako hin pagburot-an tikang han mga puno han kapadian ngan iginpapriso ko in damo nga mga tawo han Dyos, ngan han pagpataya ha ira, inuyonan ko ini nga buhat. 11Makadamo ko hira ipakastigo didto han mga sinagoga, ngan gintinguha ko nga igsalikway nira an ira pagtoo. Duro gud an akon pagdumot ha ira, ngan ginsunod ko hira ngadto han langyaw nga mga syudad hin pagpakurii ha ira. 12“Sanglit kinmadto ako ha Damasco dara an pagburut-an ngan sugo tikang han labaw nga kapadian. 13Han tikaurudto na, Harangdon nga Hadi, hinkit-an ko han nakada ako ha dalan in kapawa nga masilaw pa kay han adlaw, nga sinmilaw tikang ha langit, nga nakalukop ha akon ngan han akon mga kaupod. 14Natumba kami ngatanan ha tuna, ngan binmati ako hin tingog nga nagsiring ha akon ha pinulongan nga Hebreo, ‘Saulo, Saulo! Kay ano nga ginpapakurian mo ako? Ikaw la ngahaw an sasakitan hini nga imo ginbubuhat, sugad nga sinasakitan an baka kon binabanyakan niya an kataisan han tabog nga kahoy.’ 15Pinmakiana ako, ‘Hin-o ka, Ginoo?’ Ngan nagsiring an Ginoo: ‘Amo ako hi Jesus nga imo ginpapakurian. 16Kundi dagmit hin pagtukdaw. Pinmakita ako ha imo hin pagtudlok ha imo nga akon surugoon. Ikaw an magsusumat han iba bahin han imo hinkit-an ha akon yana nga adlaw ngan han ipakikita ko pa ha imo. 17Tatalwason ko ikaw tikang han mga Judiyo ngan han mga Hentil nga amo an pararad-an ko ha imo, 18basi kabuksan mo an ira mga mata ngan pabalikon mo hira tikang ha kasisidman ngadto han kapawa, ngan tikang ha gahom ni Satanas ngadto han Dyos, ngan pinaagi han ira pagtoo ha akon pasayloon hira han ira mga sala ngan kumarawat hira han ira dapit dida han mga pinili nga mga tawo han Dyos!’ 19“Sanglit, Hadi Agripa, gintuman ko an akon hinkit-an nga panan-awon tikang ha langit. 20Nagwali ako syahan didto ha Damasco, ngan didto ha Jerusalem, ngan kahuman, didto ha bug-os nga Israel, ngan didto liwat han mga Hentil, nga magbasol hira han ira mga sala, nga bumalik hira sa Dyos, ngan magbuhat han mga butang nga magpapamatuod nga nagbasol na hira. 21Tungod hini gindakop ako han mga Judiyo didto ha Templo, ngan gin-iparatay ako nira. 22Kundi ngada yana nga adlaw ginbuligan ako han Dyos, sanglit natindog ako dinhe ngan nagpapamatuod ha ngatanan ha mga kablas ngan ha mga dungganan. An akon ginyayakan amo ngahaw an iginpasabot han mga manaragna ngan ni Moises nga mahinanabo: 23nga an Cristo kinahanglan mag-antos, ngan tungod nga hiya man an syahan nga mabanhaw tikang han mga minatay, hiya man an magpapasangyaw han kapawa ngadto han mga Judiyo ngan ngadto han mga Hentil.” 24Samtang nananalipod pa hi Pablo han iya kalugaringon, ginoliatan hiya ni Festo, “Lurong ka, Pablo! An imo labaw nga hibaro nakakapalurong ha imo!” 25Binmaton hi Pablo, “Diri gad ako lurong, Harangdon nga Festo! Nagyayakan la ako han lus-ay nga kamatuoran. 26Hadi Agripa, diri ako mahadlok hin pagyakan ha imo. Sayod ka man mahitungod hini nga mga butang, kay ginbuhat man ini ngatanan ha kadaygan. 27Hadi Agripa, natoo ka ba han mga manaragna? Maaram ako nga natoo ka!” 28Nagsiring hi Agripa kan Pablo, “Kasiring mo ba nga madali la an pagkabig ha akon hin ka Cristiano?” 29Binmaton hi Pablo, “Nag-aampo ako sa Dyos nga ha madali o ha maiha, mahinugad unta ha akon ikaw ngan an ngatanan ha iyo nga namamati ha akon yana nga adlaw, labot la hini nga mga kadena!” 30Niyan tinmindog an hadi, an gobernador, hi Berenice, ngan an ngatanan nga nagtambong, 31ngan han pagkagawas nira, may hinsiring ha ira, “Waray nabuhat ini nga tawo nga angay sirotan han kamatayon o han kapriso.” 32Ngan nagsiring hi Agripa kan Festo, “Ini nga tawo kabubuhian unta kon waray hiya dumangop ngadto han Emperador.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\