BUHAT 27

1Han pagkasarabot na nga magikan kami ngadto ha Italia, igintubyan hi Pablo ngan iba pa nga mga priso ngadto kan Julio nga usa nga opisyal han mga sondalo nga Romano nga gintatawag nga, “An Kasundalohan han Emperador.” 2Sinmakay kami hin barko nga tikang ha Adramito, nga tigikan na para han mga duruongan ha lalawigan han Asia, ngan ginmikan kami. Upod namon hi Aristarco nga taga-Macedonia, tikang ha Tesalonica. 3Han pagkabuwas dinmuong kami ha Sidon. Nalooy hi Julio kan Pablo ngan tinugotan hiya hin pagbisita han iya kasangkayan, basi mahatagan hiya han iya mga kinahanglanon. 4Tikang didto nagpadayon kami, ngan tungod nga sungsong man kami han hangin, nagsakay kami ngadto han dagat nga nasasalipdan han puro han Cipre. 5Tinmalabok kami han dagat nga atbang han Cilicia ngan Panfilia, ngan inmabot kami ha Mira nga bungto han Licia. 6Didto an opisyal nakaagi hin barko nga tikang ha Alejandria nga magikan para Italia, sanglit ginpasakay kami niya. 7Mahinay an amon pagsakay sulod hin pira ka adlaw, ngan ha kataposan, upod in dako nga kakurian, inmabot kami ha atbang han bungto han Nido. Tungod nga sungsong man kami han hangin, sanglit nagsakay na la kami nga sinasalipdan han puro han Creta nga atbang han punta han Salmon. 8Nagpaligid kami han baybayon ngan kinurian gud kami hin pag-abot hin dapit nga tinatawag nga “Maupay nga mga Duruongan,” nga hirani han bungto han Lasea. 9Nalangan kami didto tubtob nga naabtan kami han panahon nga makulba na an pagsakay, kay ngada yana nag-agi na an Adlaw han Pagtubos. Sanglit ginsagdonan hira ni Pablo hin pagsiring, 10“Kasangkayan, kinikita ko nga makulba an aton pagsakay tikang dinhe; dako an mapipirde han mga kargamento ngan han barko, ngan mawawad-an liwat kita hin kinabuhi.” 11Kundi asay pinamatian han opisyal han mga sondalo an iginsiring han kapitan ngan han tag-iya han barko, ngan waray pamatii an iginyakan ni Pablo. 12Diri maupay tagoan ini nga duruongan ha panahon han kathagkot, sanglit inmabuyon na la an kadam-an han mga tawo nga magpadayon hira hin pagsakay ngan magmalaabot ha Fenicia, kon lugaring mahihimo didto hin pagpalabay han kathagkot. An Fenicia usa nga duruongan ha Creta nga naatubang ha habagatan ngan ha kanawayan. 13Han pagtikang hin paghangin hin mahinay tikang ha salatanan, naghunahuna an mga tawo nga makakahimo na hira hin pagpadayon. Gin-isa nira an ankla ngan nagligid hira han baybayon han Creta. 14Kundi waray la pag-iha nagmadlos tikang ha puro an makusog nga hangin nga dumagsa. 15Hin-abotan hini an barko, ngan tungod nga diri na namon nasusungsong an hangin, ginpabay-an na la namon ini, ngan nagpaanod na la kami. 16Nakasalipod kami han paghitungod namon ha salatanan nga dapit han gutiay nga puro han Cauda. Didto bisan kon makuri, nakahimo kami nga diri mahibulag an bote tikang han barko. 17Ginkarga nira an bote ngan gin-alikosan hin maupay hin mga pisi an barko. Nahadlok hira nga sumanglad an barko dida han mga mombon hirani han baybayon han Libya, sanglit ginlukot nira an layag ngan nagpaanod na la hira. 18Nagpadayon an makusog nga bagyo, sanglit han pagkabuwas nagtikang hira hin paglabog han iba nga mga kargamento han barko, 19ngan han sunod nga adlaw naglugaring hira hin paglabog han mga kasangkapan han barko. 20Sulod hin damo nga mga adlaw waray kami pakakita han adlaw o han mga bitoon, ngan nagpadayon an duro kamakusog nga hangin. Ha kataposan nawad-an na kami hin paglaom nga matatalwas pa kami. 21Kahuman hin pag-antos hin maiha an mga tawo nga waray pagkaon, tinmindog hi Pablo ngan nagsiring, “Kasangkayan, kon namati unta kamo ha akon, ngan kon waray kita gumikan ha Creta, nalilikayan unta naton ini ngatanan nga kapirdehan. 22Kundi yana nahangyo ako ha iyo, ayaw kamo kahulop, kay waray usa ha iyo nga maaano; an barko la an maruruba. 23Kay kagab-i kinmanhi ha akon in usa nga anghel han Dyos nga nagtatag-iya ha akon ngan akon ginsisingba, 24ngan nagsiring, ‘Ayaw kahadlok, Pablo! Kinahanglan umatubang ka han Emperador, ngan tungod han kamaupay ha imo han Dyos, waray maaano nga kinabuhi han ngatanan nga kaupod mo ha barko.’ 25Sanglit kasangkayan, magmadinasigon kamo! Kay nasarig ako nga pagtutumanon ini han Dyos sugad han iya iginsiring ha akon. 26Kundi igdadagsa kita ha baybayon hin usa nga puro.” 27Ika-14 na ka gab-i adto, ngan iginpapalid kami han bagyo ngadto han Dagat Mediteraneo. Han mga katutnga han gab-i inmabat an mga tripulante nga nagtitikahirani na kami hin tabi. 28Sanglit ginsukol nira an kahilarom, ngan hinsabtan nira nga mga 20 ka dupa an kahilarom han tubig; ha uruunhan nagsukol na liwat hira ngan hinsabtan nga 15 nala ka dupa an kahilarom. 29Tungod hin kahadlok nga mahidagmak an amon barko ha mga kababatoan, amon ginhulog in upat nga mga angkla ha ulin han barko ngan naghulat kami nga maaga na unta. 30Naiparalagiw na an mga tripulante han barko; ginhulog nira an bote ngadto ha dagat ngan nagpasangil hira hin pagbutang hin mga angkla didto ha dulong han barko. 31Kundi ginsiring ni Pablo an opisyal ngan an mga sondalo, “Kon diri magpabilin ha barko ini nga mga tripulante, diri kamo matatalwas.” 32Sanglit gintabtab han mga sondalo an mga pisi nga higot han bote ngan ginpaanod ini. 33Han harapit na maaga naghangyo hi Pablo ha ira ngatanan nga mangaon hira. Nagsiring hiya, “Katorse na ka adlaw yana an pagkinulbaa ha iyo hin paghinulat, ngan ha bug-os hini nga panahon waray kamo kumaon hin bisan ano. 34Sanglit nahangyo ako ha iyo nga kumaon na kamo, kay kinahanglanon ini niyo basi kamo magmakusog. Waray bisan usa ha iyo nga maaano.” 35Kahuman magyakan niya hini, kinmuha hi Pablo hin tinapay, nagpasalamat ha Dyos ha atubangan nira ngatanan, iya ini ginpinitpinit ngan kumaon. 36Nadasig hira ngan nangaon liwat hira ngatanan. 37May-ada dos syintos setenta y sais ka tawo kami ngatanan ha barko. 38Han kabusog na nira ngatanan, iginlabog nira ha dagat an kargamento nga trigo basi gumaan an barko. 39Han pagkaaga na waray makakilala an mga tripulante kon diin nga dapit hira, kundi nakita nira in usa nga nasulod nga dagat nga may-ada hubasan. Ginkaurosahan nira nga didto nira igsasangya an barko. 40Sanglit gin-utod nira an mga pisi han mga angkla ngan ginhulog ini nira ha dagat, ngan ginhubad liwat nira an mga pisi nga nakakalugot han mga timon. Ngan gin-isa nira an layag ha dulong han barko, ngan ginpadpad hira ngadto ha tabi. 41Kundi nahidagmak an barko dida hin usa nga mumbon ngan sinmanglad ini. Nahilubong hin maupay an dulong han barko nga waray na mabantad, samtang naguba na la an ulin tungod han magkusog nga mga balod. 42Naglarang an mga sondalo hin pagpatay han ngatanan nga mga priso basi waray makalangoy ngadto ha tabi ngan makakalagiw. 43Kundi ginpugngan hira han opisyal han mga sondalo kay karuyag niya nga matalwas hi Pablo. Lugod an ngatanan nga mga tawo nga maaram maglangoy pinapag-una niya hin paglukso ngan paglangoy ngadto ha tabi; 44ginpasunod an iba ha ira nga nangangabay hin mga tabla ngan hin mga naguba nga bahin han barko. Ngan dida hini nakaabot kami ngatanan han tabi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\