BUHAT 28

1Han nakadto na kami ha tabi, nahibaro kami nga Malta an ngaran han puro. 2Makisasangkayon ngan makiangayon ha amon an mga umurukoy didto. Nagtikang na pag-inuran ngan mahagkot an panahon, sanglit nagtap-ong hira ngan gin-abiabi kami ngatanan. 3Nagtirok hi Pablo hin usa ka butok nga isurungo, ngan han iginbubutang na niya ini ha kalayo, ginmuwa tungod han kapaso in usa nga halas ngan linmangbid ini ha iya kamot. 4Hinkit-an han mga taga puro an halas nga nabitay ha kamot hi Pablo, ngan may hinsiring ha ira, “Waray ruhaduha nga parapamatay ini nga tawo, kundi an palad nagbuot nga diri hiya mabuhi bisan kon natalwas na hiya ha dagat.” 5Kundi iginwirik ni Pablo an halas ngadto han kalayo ngan waray man hiya maano. 6Naghulat an mga tawo nga manhupong hiya o matumba nga patay na. Kundi kahuman hini maiha nira nga paghulat ngan waray nira hinkit-an nga ano man nga nahinabo ha iya, naiba an ira panhunahuna ngan nagsiring hira, “Usa hiya nga diyos!” 7Hirani hini nga dapit may mga tuna nga gintatag-iya ni Publio, an pangulo han puro. Gin-abiabi kami niya sulod hin tulo ka adlaw. 8Nahinabo nga hito nga panahon masakit an amay ni Publio, may hiranat hiya ngan may disenteriya. Pinmakadto hi Pablo han iya kwarto, nag-ampo, ngan gindun-an an masakit, ngan naupay hiya. 9Han kahuman hini nga hinabo, pinmakadto han puro an ngatanan nga mga magsakit ngan nagkauupay hira. 10Gintagan kami nira hin damo nga mga pahalipay, ngan han paggikan na namon, ginpabalonan kami nira han amon mga kinahanglanon. 11Katapos hin tulo ka bulan ginmikan kami, sakay hin barko nga tikang ha Alejandria, nga ginngangaranan nga “An Magkaruha nga Diyos,” nga nagpalabay han panahon han kathagkot didto han puro. 12Dinmuong kami ha Siracusa, ngan didto nagpabilin kami hin tulo ka adlaw. 13Tikang didto ginmikan kami ngan inmabot kami han syudad han Regio. Han pagkabuwas nagtikang hin paghangin an salatan, ngan katapos hin duha ka adlaw nakaabot kami ha bungto han Puteoli. 14Didto iginkakita kami hin mga magtinuohon nga naghangyo ha amon nga magpabilin kami upod ha ira hin usa ka simana. Ngan amo ini nga paagi nga inmabot kami ha Roma. 15Nakabati hiunong ha amon an mga magtinuohon ha Roma, sanglit ginsugat kami nira didto pa han Taboan ni Apio ngan ha Tres Tabernas. Ini nga pakakita ni Pablo ha ira amo an nakapadasig ha iya ngan nagpasalamat hiya han Dyos. 16Han pag-abot namon ha Roma, gintugotan hi Pablo hin paglugaring, kundi binantayan hiya hin usa nga sondalo. 17Katapos hin tulo ka adlaw nakigmiting hi Pablo han mga pangulo han mga Judiyo ha Roma. Han pagkatirok na nira, nagsiring hiya ha ira, “Kabugtoan ko! Bisan kon waray ako ginbuhat nga maraot han aton katawhan o han mga pamatasan nga aton kinarawat tikang han aton kaapoy-apoyan, ginpriso ako didto ha Jerusalem ngan igintubyan ako ngadto han mga Romano. 18Katapos hin pagpakianhi ha akon, karuyag unta han mga Romano nga buhian ako, kay hinkit-an man nira nga waray ako ginbuhat nga angay sirotan han kamatayon. 19Kundi han pagriwa hini han mga Judiyo, napirit ako hin pagdangop han Emperador, bisan kon waray ko sumbong kontra han akon kalugaringon nga nasod. 20Tungod hini naghangyo ako hin pakigkita ngan pakighimangraw ha iyo. Pinusasan ako hini nga mga kadena tungod ha iya nga amo an paglaom han katawhan han Israel!” 21Nagsiring hira ha iya, “Waray kami kumarawat hin ano man nga surat tikang ha Judea mahitungod ha imo, ngan waray man liwat kinmanhi hin pagsumat tikang didto, o maghimangraw hin bisan ano nga maraot mahitungod ha imo. 22Kundi buot kami mamati han imo mga karuyag sidngon, kay maaram kami nga bisan diin an mga tawo nasupak hini nga hugpo nga imo nasasakopan.” 23Sanglit nagtalaan hira hin adlaw pamati kan Pablo, ngan hito nga adlaw kinmadto in damo nga mga tawo han dapit nga inuokyan ni Pablo. Tikang han pagkaaga ngadto han pagkagab-i iginsaysay ngan iginwali ha ira ni Pablo an iya mensahe mahitungod han Ginhadian han Dyos. Gintinguha niya hin pagkabig ha ira mahitungod kan Jesus, pinaagi hin paggamit han Balaod ni Moises ngan han mga surat han mga manaragna. 24Nakabig in pira ha ira pinaagi han iya mga pulong, kundi waray gud tumoo an iba. 25Kay waray man hira pagkaturuhay, nagkalakat hira kahuman ni Pablo magsiring hini: “Waray gud magsayop an Espiritu Santo hin pagyakan ngadto han iyo kaapoy-apoyan pinaagi kan manaragna Isaias! 26Kay nagsiring hiya: ‘Pakadto ngan sidnga ini nga mga tawo: Bisan unanhon niyo hin pagpinamati, diri manta kamo makakasabot; bisan unanhon niyo hin pagsiniplat, diri manta kamo makakakita. 27Kay magtig-a an mga ulo hini nga mga tawo, pinanarop nira an ira mga talinga, ngan pinanmiyong an ira mga mata. Kay kon diri, makita an ira mga mata, mabati an ira mga durunggan, masabot an ira mga hunahuna, ngan mabalik hira ha akon, nasiring an Dyos, ngan pagtatambalon ko hira.’ ” 28Ngan gintapos ni Pablo hin pagsiring, “Sanglit kinahanglan hibaroan niyo nga iginpadara na ha mga Hentil an mensahe han katalwasan han Dyos. Mamamati gud hira!” [ 29Katapos ni Pablo magsiring hini, nanguli an mga Judiyo ngan nagkalarolantugi hira ha ira la ngahaw.] 30Sulod hin duha ka tuig naglugaring hi Pablo didto hin balay nga iya plinitihan, ngan gin-abiabi niya an ngatanan nga napakadto hin pakigkita ha iya. 31Nagwali hiya mahitungod han Ginhadian han Dyos, ngan nagtutdo hiya mahitungod han Ginoo nga Jesu-Cristo. Dayag an iya pagtutdo ngan waray na niya paghialang ngan waray na niya kahadlok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\