BUHAT 3

1Usa ka adlaw kinmadto ha Templo hira Pedro ug Juan alas tres ha kulop, an takna han pag-ampo. 2May didto usa ka tawo nga lulid tikang han iya katawo nga nakada han ginngangaranan nga “Matahom nga Aragian.” Gindadara hiya kada adlaw ngada hini nga aragian basi makilimos han mga tawo nga napakadto ha Templo. 3Han pakakita niya kanda Pedro ug Juan nga nasulod, nakilimos hiya ha ira. 4Tinutokan hiya nira ngan nagsiring hi Pedro, “Siplat ha amon!” 5Sanglit sinmiplat hiya ha ira nga naglalaom nga lilimosan hiya. 6Kundi nagsiring hi Pedro ha iya, “Waray gud ako kwarta, kundi ihahatag ko ha imo an aadi ha akon: ha ngaran ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, ginsusugo ko ikaw, buhat ngan lakat!” 7Ngan kinaptan ni Pedro an tuo nga kamot han lulid ngan binuligan niya hin pagtukdaw. Nagmakusog dayon an mga tiil ngan mga mukobuko han lulid; 8linmukso hiya, tinmindog, ngan nagtikang hin paglakat. Niyan inmupod hiya ha ira ngadto ha Templo nga naglalakat ngan nagluluksolukso ngan nagdadayaw han Dyos. 9An ngatanan nakakita ha iya nga naglalakat ngan nagdadayaw han Dyos; 10ngan han pakakilala nira nga amo ini hiya an makililimos nga paralingkod didto han “Matahom nga Aragian” han Templo, nahipausa gud hira ngatanan han nahinabo ha iya. 11Samtang nagunit pa an lulid kanda Pedro ug Juan, nahipausa an ngatanan nga mga tawo, ngan ini hira nagdadlagan ngadto ha ira didto han ginngangaranan nga “Balkon ni Solomon.” 12Han pakakita ni Pedro han mga tawo, nagsiring hiya ha ira, “Mga taga-Israel, kay ano nga nahipausa man kamo hini, ngan gintututokan man kami niyo? Hunahuna ba niyo nga nakapalakat kami hini nga tawo tungod han amon kalugaringon nga gahom o pagkadyosnon? 13An Dyos ni Abraham, ni Isaac, ngan ni Jacob, an Dyos han aton kaapoy-apoyan amo an naghatag han dyosnon nga kadungganan ha iya surugoon nga hi Jesus. Kundi igintubyan hiya niyo ngadto han mga punoan, ngan ginsalikway hiya niyo ha atubangan ni Pilato, bisan kon human na hi Pilato paglarang nga kabuhian hiya. 14Baraan ngan matadong hiya, kundi ginsalikway hiya niyo, ngan iyo lugod pinangaro kan Pilato nga buhian niya an usa nga kriminal. 15Ginpatay niyo an Burabod han Kinabuhi, kundi ginbanhaw hiya han Dyos, ngan mga saksi kami hini. 16An gahom han iya ngaran amo an nakaupay hini nga tawo. Ini nga iyo hinkit-an ngan hinbaroan nahimo pinaagi han pagtoo ha iya ngaran. An pagtoo kan Jesus amo an nakaupay ha iya sugad han iyo hinkit-an. 17“Ngan yana, kabugtoan ko, maaram ako nga nahimo niyo ngan han iyo mga pangulo an iyo ginbuhat kan Jesus, tungod han iyo katapang. 18Daan na ginpahibaro han Dyos hadto pa nga panahon pinaagi han ngatanan nga mga manaragna, nga kinahanglan mag-antos an iya Mesiyas, ngan natuman ini ha sugad nga paagi. 19Sanglit pagbasol kamo ngan balik kamo ngadto ha Dyos, basi pasayloon niya an iyo mga sala. 20Kon buhaton niyo ini, maabot ha iyo an panahon han espirituhanon nga kusog tikang han Ginoo, ngan ipapadara niya hi Jesus nga amo an Mesiyas nga iya na ginpili para ha iyo. 21Kinahanglan magpabilin hiya ha langit ngada han pag-abot han panahon hin pagbag-o han ngatanan nga mga butang, sugad han iginpasabot han Dyos hadton una pa nga mga panahon pinaagi han iya baraan nga mga manaragna. 22Kay nagsiring hi Moises, ‘Magpapadara ha iyo an Ginoo nga iyo Dyos hin manaragna nga tikang ha iyo kalugaringon nga katulinan, sugad han iya pagpadara ha akon. Kinahanglan pamatian niyo an ngatanan nga iya igsusumat ha iyo. 23An diri magtuman han igyayakan hadto nga manaragna, igbubulag hira tikang han katawhan han Dyos ngan pupuohon hira.’ 24Nagpasabot liwat mahitungod hini yana nga mga adlaw an mga manaragna nga may-ada mensahe, pati hi Samuel ngan an ngatanan nga sinmunod ha iya. 25An mga saad han Dyos pinaagi han iya mga manaragna iginpahinungod ha iyo, ngan nakaangbit kamo han ginsabotan nga ginhimo han Dyos ngan han iyo mga kaapoy-apoyan. Sumala han iginsiring niya kan Abraham, ‘Tatagan ko hin kaupayan an ngatanan nga katawhan han tuna pinaagi han imo mga tulin.’ 26Sanglit ginpili han Dyos an iya surugoon ngan gin-una hin pagpadara ngada ha iyo, hin pagpakaupay ha iyo pinaagi hin pagpabaya ha iyo han iyo magraot nga mga ginawian.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\