BUHAT 4

1Han nagyayakan pa ha mga tawo hira Pedro ug Juan, nagkaabot in kapadian, an pangulo han mga gwardya han Templo, ug in mga Sadusiyo. 2Napungot hira kay an duha nga mga apostoles nagtinutdo han mga tawo nga nabanhaw hi Jesus, ngan nagpamatuod ini nga may pagkabanhaw an mga patay. 3Sanglit gindakop hira ngan ginpriso ngada han pagkasunod nga adlaw kay tikagab-i na adto. 4Kundi tinmuo in damo han nagpakabati han mensahe, ngan inmabot na hin mga 5,000 an mga tawo. 5Han pagkabuwas nagkatirok didto ha Jerusalem an mga pangulo nga Judiyo, an katigurangan, ngan an mga magturutdo han Balaod. 6Nakigkita hira han Labaw nga Padi nga hi Anas, ngan kan Caifas, kan Juan, kan Alejandro, ngan han iba pa nga mga sakop han panimalay han Labaw nga Padi. 7Ginpaatubang ha ira an mga apostoles ngan ginpakianhan nira, “Gin-unan-o niyo hin pagbuhat hini? Ano an iyo gahom, ngan kanay ngaran an iyo ginamit?” 8Binmaton hi Pedro nga puno han Espiritu Santo, “Mga pangulo han mga tawo ngan mga katigurangan: 9kon ginpapakianhan kami yana mahitungod han maupay nga amon ginbuhat hini nga lulid, ngan kon naunan-o nga naupay na hiya, 10kinahanglan masayod kamo ngatanan ngan an ngatanan nga mga tawo ha Israel, nga ini nga tawo nga natindog ha iyo atubangan naupay na pinaagi han gahom han ngaran ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, nga iyo iginraysang ha kros, kundi ginbanhaw han Dyos. 11Amo ini hi Jesus an hinnanabihan han Kasuratan nga nasiring: ‘An bato nga gintamay niyo nga mga magtirindog hin balay, nahimo lugod nga labi ka importante nga bato.’ 12Hiaagian an katalwasan pinaagi gud la ha iya. Kay ha bug-os nga kalibutan waray lain nga ngaran nga iginhatag han Dyos ha mga tawo, nga sadang makatalwas ha aton.” 13Nahipausa an mga sakop han Labaw nga Hukmanan han kaisog nga ginpakita nira Pedro ug Juan, ngan han ira kasayod nga ordinaryo la ini nga mga tawo nga waray mga hibaro. Nasabtan nira nga mga kaupod-upod ngay-an hira ni Jesus. 14Kundi waray gud nira sadang igriwa kay nakita hira han tawo nga naupay na nga natindog upod nira Pedro ug Juan. 15Sanglit ginpagawas hira han ruwang han Labaw nga Hukmanan ngan naghirohimangraw hin hira la, 16ngan naggiparopakiana, “Aanhon man naton ini nga mga tawo? Maaram an ngatanan nga mga umurokoy ha Jerusalem nga ini nga talagsaon nga milagro ginbuhat nira ngan diri kita makakalirong hini. 17Kundi basi diri mahisamwak ini nga butang ngadto han mga tawo, pagdidid-an ta ini hira hin paghimangraw bisan kan kanay han ngaran ni Jesus.” 18Sanglit iginpatawag liwat nira an duha nga mga apostoles ngan gintugon nga diri na gud hira magyakan o magtutdo han ngaran ni Jesus. 19Kundi binmaton hira Pedro ug Juan, “Kamo ngahaw an paghukom kon hain an matadong ha atubangan han Dyos: pagsugot ba ha iyo o pagsugot ba han Dyos? 20Kay diri kami kapupugngan hin pagyakan han amon hinkit-an ngan hinbatian.” 21Tungod hini gindid-an hira hin mahigpit han Labaw nga Hukmanan, ngan katapos, ginbuhian hira. Nakasabot hira nga waray gud nira mahihimo hin pagkastigo ha ira, kay nagdadayaw han Dyos an ngatanan nga mga tawo tungod han nahinabo. 22Sobra na hin 40 ka tuig an edad han tawo nga ginbuhatan hini nga milagro hin pagtambal. 23Han pagbuhii na ha ira, binmalik hira Pedro ug Juan ngadto han ira hugpo ngan ginsumatan nira ini hira mahitungod han iginsiring han labaw nga kapadian ngan han katigurangan. 24Han pakabati nira hini, nag-urosa hira hin pag-ampo sa Dyos: “Agaron ngan Magburuhat han langit, han tuna, han dagat, ngan han ngatanan nga aada ha ira! 25Nagyakan ka pinaagi han Espiritu Santo, pinaagi kan David nga amon ginikanan, nga imo surugoon, han iya pagsiring, ‘Kay ano nga napungot an mga Hentil, kay ano nga naghunahuna an mga tawo hin mga butang nga waray kapulsanan? 26Nag-andam an kahadian han tuna, ngan nagkatirok an mga punoan kontra han Ginoo ngan han iya Mesiyas.’ 27Kay ha tinuod nagkatirok dinhe hini nga syudad hira Herodes ug Poncio Pilato kaupod han mga Hentil ngan han mga tawo han Israel kontra kan Jesus, an imo baraan nga Surugoon nga imo ginhimo nga Mesiyas. 28Nagkaurosa hira hin pagbuhat han bisan ano, nga pinaagi han imo gahom ug pagbuot, imo na nga daan ginlarang nga mahinanabo. 29Ngan yana, Ginoo, kitaa an ira mga pagtarhog nga ira ginhimo, ngan ihatag ha amon nga imo mga surugoon an kamaisog hin pagpasangyaw han imo mensahe. 30Ipadapat an imo mga kamot hin panambal, ngan itugot nga buhaton unta an mga urosahon ngan mga milagro pinaagi han ngaran han imo baraan nga Surugoon nga hi Jesus.” 31Kahuman nira pag-ampo, nabay-og an dapit nga ira ginkatirokan. Napuno hira ngatanan han Espiritu Santo ngan nagtikang hira hin pagwali nga madasigon han mensahe han Dyos. 32An hugpo han mga magtinuohon usa la ha hunahuna ug kasingkasing. Waray usa ha ira nga nasiring nga tag-iya hiya han iya mga butang, kundi nag-angbitay hira han ngatanan nga mga butang nga ira naaangkon. 33Upod in dako nga gahom nagsaksi an mga apostoles han pagkabanhaw han Ginoo nga hi Jesus, ngan ginpakaupay gud han Dyos an ngatanan nga mga magtinuohon. 34Waray usa dida han ira hugpo in nagkikinahanglan. Adton may mga uma o mga balay, iginbabaligya ini, gindadara an kwarta nga palit hini, 35ngan ginhahatag ngadto han mga apostoles, ngan ginbabahinbahin an kwarta ha tagsatagsa sumala han iya kinahanglan. 36- 37Amo man ngani nga hi Jose nga usa nga Levita nga taga-Cipre, nga ginngaranan han mga apostoles nga Bernabe (nga an kahulogan, “Usa nga Magdarasig”) nagbaligya han iya kalugaringon nga uma, gindara ngan iginhatag ini ngadto han mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\